10. rocznica śmierci prof. dr hab. inż. Kazimierza Czarneckiego – Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich

2016.08.23

Szybko upłynęło 10 lat od momentu ostatniego pożegnania Profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej Kazimierza Czarneckiego, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Przy tej okrągłej rocznicy Jego śmierci wspomnijmy ile zrobił dla Stowarzyszenia, dla nauki polskiej, dla młodzieży.

Szybko upłynęło 10 lat od momentu ostatniego pożegnania Profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej Kazimierza Czarneckiego, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Przy tej okrągłej rocznicy Jego śmierci wspomnijmy ile zrobił dla Stowarzyszenia, dla nauki polskiej, dla młodzieży.

Prof. Kazimierz Czarnecki urodził się w dniu 15 maja 1939 roku w Przytułach, pow. Maków Mazowiecki. Studia wyższe ukończył w 1965 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera. Całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1974 roku a doktora habilitowanego w 1980 roku. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1991. W latach 1977-1978 pracował w Afgańskim Instytucie Kartograficznym i Katastralnym w Kabulu. Od 1980 r. wykładał geodezję wyższą na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Od 1993 r. był profesorem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Był autorem podręcznika akademickiego „Geodezja współczesna w zarysie” oraz wielu publikacji i referatów na konferencjach krajowych i kongresach międzynarodowych.

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej pełnił szereg funkcji administracyjnych i społecznych mianowicie: Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW – (kadencja 2005-2008), Prodziekana Wydziału Geodezji i Kartografii (1978-1881 i 1985-1993), Dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej (2002-2005), Zastępcy Dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej (1993-2002), Kierownika Zespołu Dydaktycznego w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej od 1980 roku.

Pełnił również szereg funkcji poza uczelnią. Był Przewodniczącym Państwowej Rady Geodezyjnej (1990-1991), Sekretarzem Naukowym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN od 2005 r. Członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauki.

Był zafascynowany działalnością w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Po ukończeniu studiów rozpoczął działalność w Głównej Komisji Młodzieżowej SGP oraz w Kole SGP na uczelni. W roku 1980 został wybrany do Zarządu Głównego SGP i wszedł, na kadencję 1980-1983, do Prezydium, najpierw na członka a potem na wiceprzewodniczącego. W latach1983-1989 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego W kolejnych latach 1989-1998 był wiceprzewodniczącym. W 1998 roku na Zjeździe Delegatów w Lublinie ponownie został wybrany tym razem na Prezesa SGP. Funkcję tę pełnił do chwili śmierci. Był również członkiem Rady Krajowej NOT i Przewodniczącym Rady programowej „Przeglądu Geodezyjnego”

Na Zjeździe Delegatów w Łodzi w dniu 8 czerwca 2007 roku, nadano prof. Kazimierzowi Czarneckiemu, pośmiertnie, godność Członka Honorowego SGP.

Prof. Kazimierz Czarnecki był znanym działaczem na forum międzynarodowym. W latach 1988-1991 pełnił funkcję prezydenta 2 Komisji Międzynarodowej Federacji Geodetów, przedtem przez trzy lata był jej wiceprezydentem. W latach 1990-1991 przewodniczył grupie roboczej „Professional Education” Międzynarodowej Unii Geodezji I kartografii. Był członkiem European Geophysical Society oraz Europejskiej Rady Ekspertów Geodezji EU oraz innych międzynarodowych organizacji.

Został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, wieloma odznaczeniami resortowymi i organizacji społecznych.

Zmarł w dniu 23 sierpnia 2006 roku i został pochowany na Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie, ale pozostawił po sobie trwałe ślady, których nie zatrze bieg czasu.

W.K.