10. rocznica śmierci prof. dr hab. inż. Kazimierza Czarneckiego – Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Data publikacji: 23.08.2016

Szybko upłynęło 10 lat od momentu ostatniego pożegnania Profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej Kazimierza Czarneckiego, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Przy tej okrągłej rocznicy Jego śmierci wspomnijmy ile zrobił dla Stowarzyszenia, dla nauki polskiej, dla młodzieży.

Prof. Kazimierz Czarnecki urodził się w dniu 15 maja 1939 roku w Przytułach, pow. Maków Mazowiecki. Studia wyższe ukończył w 1965 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera. Całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1974 roku a doktora habilitowanego w 1980 roku. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1991. W latach 1977-1978 pracował w Afgańskim Instytucie Kartograficznym i Katastralnym w Kabulu. Od 1980 r. wykładał geodezję wyższą na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Od 1993 r. był profesorem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Był autorem podręcznika akademickiego „Geodezja współczesna w zarysie” oraz wielu publikacji i referatów na konferencjach krajowych i kongresach międzynarodowych.

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej pełnił szereg funkcji administracyjnych i społecznych mianowicie: Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW – (kadencja 2005-2008), Prodziekana Wydziału Geodezji i Kartografii (1978-1881 i 1985-1993), Dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej (2002-2005), Zastępcy Dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej (1993-2002), Kierownika Zespołu Dydaktycznego w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej od 1980 roku.

Pełnił również szereg funkcji poza uczelnią. Był Przewodniczącym Państwowej Rady Geodezyjnej (1990-1991), Sekretarzem Naukowym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN od 2005 r. Członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauki.

Był zafascynowany działalnością w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Po ukończeniu studiów rozpoczął działalność w Głównej Komisji Młodzieżowej SGP oraz w Kole SGP na uczelni. W roku 1980 został wybrany do Zarządu Głównego SGP i wszedł, na kadencję 1980-1983, do Prezydium, najpierw na członka a potem na wiceprzewodniczącego. W latach1983-1989 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego W kolejnych latach 1989-1998 był wiceprzewodniczącym. W 1998 roku na Zjeździe Delegatów w Lublinie ponownie został wybrany tym razem na Prezesa SGP. Funkcję tę pełnił do chwili śmierci. Był również członkiem Rady Krajowej NOT i Przewodniczącym Rady programowej „Przeglądu Geodezyjnego”

Na Zjeździe Delegatów w Łodzi w dniu 8 czerwca 2007 roku, nadano prof. Kazimierzowi Czarneckiemu, pośmiertnie, godność Członka Honorowego SGP.

Prof. Kazimierz Czarnecki był znanym działaczem na forum międzynarodowym. W latach 1988-1991 pełnił funkcję prezydenta 2 Komisji Międzynarodowej Federacji Geodetów, przedtem przez trzy lata był jej wiceprezydentem. W latach 1990-1991 przewodniczył grupie roboczej „Professional Education” Międzynarodowej Unii Geodezji I kartografii. Był członkiem European Geophysical Society oraz Europejskiej Rady Ekspertów Geodezji EU oraz innych międzynarodowych organizacji.

Został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, wieloma odznaczeniami resortowymi i organizacji społecznych.

Zmarł w dniu 23 sierpnia 2006 roku i został pochowany na Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie, ale pozostawił po sobie trwałe ślady, których nie zatrze bieg czasu.

W.K.