W dniu 15.08.2019 roku zmarł prof. dr hab. inż. Edward Kujawski

Data publikacji: 26.08.2019

 

 

Notatka biograficzna

Prof. dr hab. inż. Edward Kujawski urodził się 20.09.1937 r. w Bydgoszczy. W mieście tym ukończył szkołę podstawową i średnią otrzymując świadectwo dojrzałości w 1954 r. Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbył w latach 1955-60. Od stycznia 1961 r. rozpoczął pracę na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1968 roku. W roku 1972 decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie oceny dorobku naukowego, został powołany na stanowisko docenta w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – ówczesnej nazwie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej nadała mu Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w roku 1985 na podstawie rozprawy „Modyfikacja metody precyzyjnej niwelacji geometrycznej z punktu widzenia potrzeb badania obiektów mostowych”. W roku 2004 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk technicznych. W roku 2007 przechodząc na emeryturę, zatrudnił się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej na stanowisku profesora zwyczajnego. W tymże roku, pod jego opieką merytoryczną, Uczelnia ta uruchomiła Wydział Techniczny z kierunkiem nauczania „geodezja i kartografia” na poziomie inżynierskim. Prof. Edward Kujawski objął na nim funkcję dziekana. W roku 2011 powrócił na Uniwersytet Technologiczny, gdzie pracował na stanowisku profesora zwyczajnego, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Katedry Inżynierii Produkcji i  Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Prof. Edward Kujawski był członkiem Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk i wieloletnim członkiem Jury konkursu Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W okresie swojej pracy zawodowej prof. E. Kujawski wypromował pięcioro doktorów nauk w zakresie geodezji i kartografii; opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, w tym cztery publikacje książkowe z zakresu geodezji oraz wyceny nieruchomości. W latach 2000-2006 współpracował w Wydziałem Budownictwa Uniwersytetu Tongji w Szanghaju w zakresie inwentaryzacji zabytkowych obiektów architektonicznych.

Za aktywny udział w rozwoju szkolnictwa geodezyjnego oraz działalność w kierowniczych gremiach Wydziału i Uczelni bydgoskiej, prof. E. Kujawski został odznaczony w roku 2011 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979), wieloma odznaczeniami resortowymi oraz nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Stowarzyszenie Geodetów Polskich uhonorowało Profesora Złotą i Diamentową Odznaką Honorową SGP oraz medalem „Amigo Societas”.

 

Notatkę biograficzną opracował Prezes Oddziału SGP w Bydgoszczy

dr inż. Bolesław Krystowczyk

P.I.