26 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami środowiska geodezyjnego dotyczące projektu nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Data publikacji: 30.04.2019

26 kwietnia 2019 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie środowiska geodezyjnego z Głównym Geodetą Kraju, na którym Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wyjaśnił szczegółowe zapisy opublikowanego projektu nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Podczas otwarcia wydarzenia Minister Jerzy Kwieciński przekazał Głównemu Geodecie Kraju Waldemarowi Izdebskiemu upoważnienie do przeprowadzania konsultacji społecznych nowelizacji Ustawy.

 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 przedstawicieli ze środowiska geodezyjnego reprezentujących różne organizacje geodezyjne, przedsiębiorców i wykonawców oraz administrację samorządową.


Zdjęcie: Barbara Kosińska

Minister Jerzy Kwieciński, w krótkim wprowadzeniu wyraził przekonanie o konieczności wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, które są odpowiedzią na wiele postulatów środowiska geodezyjnego przekazywanych do Ministerstwa.
Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski we wprowadzeniu do dyskusji zarysował powszechne wyobrażenie geodezji najbliższej obywatelowi ale również w kontekście dostarczania danych przestrzennych i usług do systemów informatycznych Państwa. Omówił znaczenie i popularność serwisu geoportal.gov, który zajmuje 4 miejsce wśród serwisów monitorowanych przez portal widok.gov.pl. prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji, wśród takich portali jak: obywatel.gov.pl czy portal CEIDG i biznes.gov.pl. Przybliżył również wpływ zmiany Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego na ustawodawstwo w Polsce oraz przedstawił szereg różnych ustaw, które zostaną zmienione w związku ze zmiana ustawy PGiK.

 

Kontynuując, Główny Geodeta Kraju omówił kolejno wszystkie najważniejsze zmiany, które znalazły się w nowelizacji ustawy PGiK a następnie otworzył dyskusję.
W dyskusji głos zabierali przedstawiciele środowiska geodezyjnego, w trakcie, której podnoszone było szereg uwag między innymi takie, które nie znalazły się w nowelizacji ustawy PGiK. Wskazywane były miedzy innymi braki w definicji, kto może wykonywać pomiar lokali, niejednoznaczna definicja mapy do celów projektowych, w której brak jest informacji, że aktualizacja powinna być każdorazowo poprzedzona wywiadem terenowym i pomiarem nowych i zmienionych szczegółów sytuacyjnych, do definicji proponuje się wprowadzić definicję geodety uprawnionego.
Najwięcej emocji i kontrowersji budziły jednak zapisy dotyczące wprowadzonej opłaty ryczałtowej, chociaż nie co do zasady ale do jej wysokości i zasad naliczania. Przekazane były obawy czy w konsekwencji jednak nie będzie wyższa niż naliczana według dotychczasowych zasad. Jednakże ta zmiana wydaje się być akceptowana przez środowisko geodezyjne jako ułatwienie dla wykonawców. Kontrowersje budziły zmiany dotyczące terminów weryfikacji gdzie widać rozbieżne stanowiska powiatowej służby geodezyjnej i wykonawców.
Podczas dyskusji padła również propozycja napisania ustawy o zawodzie geodety uprawnionego oraz poruszony był temat utworzenia samorządu zawodowego geodetów.
Główny Geodeta Kraju na zakończenie dyskusji poprosił o przesłanie wszelkich uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w trybie konsultacji społecznych.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, w wyniku konsultacji społecznych, przekazało Głównemu Geodecie Kraju szereg uwag do nowelizacji ustawy:
Uwagi SGP do projektu ustawy PGIK 04-2019 (pdf) >>>

 

Barbara Kosińska

P.I.