Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

Data publikacji: 26.02.2015

Rys. Modele budynków Politechniki Warszawskiej; źródło: Marjasiewicz, Malej >>>

Najnowszy tom Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (vol. 26, 2014) wydawanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich zdominowany został przez artykuły dotyczące zastosowań technologii skanowania laserowego oraz jej integracji z innymi danymi fotogrametrycznymi. Artykuły te pomimo swojego naukowego charakteru dotyczą wielu zagadnień projektów obecnie realizowanych w Polsce albo których realizacja jest obecnie w kraju planowana.

W najnowszym numerze Archiwum Zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w składzie: Urszula Cisło-Lesicka, Natalia Borowiec, Urszula Marmol i Krystian Pyka przedstawia w swoim artykule propozycję strategii modelowania budynków w kontekście stanu georeferencyjnych baz danych w Polsce, perspektyw ich rozwoju oraz zapotrzebowania na dane przestrzenne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. Inspiracją do podjęcia tematu było niedawne ogłoszenie przez GUGIK przygotowań do złożenia wniosku o finansowanie projektu Polska 3D+. Temat modelowania budynków zaprezentowany został również przez Marcina Marjasiewicza i Tomasza Maleja, którzy wykorzystali algorytm RANSAC w półautomatycznym modelowaniu Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego. Krzysztof Bakuła omawia zagadnienia efektywnego wykorzystania danych z lotniczego skanowania laserowego w symulacjach przejścia fali wezbraniowej, gdzie wykorzystuje te dane nie tylko do opisu rzeźby terenu poruszając temat dużej ich nadliczbowości, ale proponuje również ich wykorzystanie w określaniu szorstkości i oporów w modelowaniu hydraulicznym dzięki wykorzystaniu klasyfikacji chmur punktów. W drugim artykule tego autora porównano algorytmy generalizacji numerycznych modele terenu z lotniczego skanowania laserowego poprzez wyszukiwanie punktów istotnych, co może mieć szczególne wykorzystanie w zagadnieniach, w których potrzebny jest model terenu o wysokiej dokładności, ale dla których duże zbiory danych stanowić mogą duże wyzwanie.

W tomie znalazły się także artykuły związane z wykorzystaniem zdjęć lotniczych. Joanna Kubalska i Ryszard Preuss (Politechnika Warszawska) przedstawiają metodykę wykonania inwentaryzacji zieleni na obszarze zurbanizowanym z wykorzystaniem danych fotogrametrycznych w postaci „prawdziwej” barwnej ortofotomapy (trueortho) w podczerwieni (CIR) oraz numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) utworzonego z danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego i automatycznej korelacji obrazów zdjęć lotniczych. Wojciech Dominik (Politechnika Warszawska), dysponując danymi fotogrametrycznymi w wielu sensorów (kamer i skanerów) i przy różnych konfiguracjach,  bada właściwości chmur punktów tworzonych metodą gęstego dopasowania obrazów zdjęć lotniczych semi – global matching (SGM) i porównuje ich jakość z chmurami punktów z lotniczego skanowania laserowego.

W bieżącym tomie ponadto, Martyna Poręba i François Goulette (MINES ParisTech) proponują metodykę łączenia i orientacji chmur punktów z wykorzystaniem wyodrębnionych krawędzi obiektów, Magdalena Mleczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) przedstawia metody dekompozycji na przykładzie wysokorozdzielczych zdjęć radarowych z systemu lotniczego F-SAR, obrazującego w pasmach X i S w kontekście oceny potencjału kartograficznego tych danych, Ryszard Preuss omawia aktualne możliwości automatyzacji procesu przetwarzania danych obrazowych w oprogramowaniu Agisoft Photoscan, a Wolfgang Kresse (Politechnika Koszalińska) przedstawia działalność i organizację Niemieckiego Towarzystwa Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki (DGPF).

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji wydawane jest nieprzerwanie od 1994 roku. Jest ono wydawnictwem o charakterze naukowym, wydawanym co najmniej raz do roku pod opieką naukowych organizacji: Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcji Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i SIP Komitetu Geodezji PAN, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo to jest jednym z najbardziej rozpoznawanych wydawnictw publikujących osiągnięcia naukowe z zakresu fotogrametrii i teledetekcji, a także kartografii i GIS. Artykuły Archiwum publikowane są w wersji papierowej, a także w wolnym dostępie na stronie internetowej wydawnictwa: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/archiwum.html

W związku z rosnącymi wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatnim czasie zaistniała konieczność przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Wydawnictwa. Podjęto szereg działań mających na celu poprawienie ewaluacji Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, wśród których warto wymienić: powołanie Międzynarodowy Komitet Naukowy Archiwum obejmujących światowej sławy specjalistów, a także wielu doskonale znanych i cenionych profesorów krajowych, powołanie wieloosobowej Redakcji składającej się z redaktorów technicznych, tematycznych, językowych, statystycznych i tak jak do tej pory powoływanego do każdego tomu Redaktora Zeszytu, utworzono nową stronę internetową, czasopismo otrzymało identyfikator cyfrowy prac naukowych numer DOI, a także zadbano o indeksowanie w wielu bazach bibliograficznych artykułów, streszczeń i czasopism takich jak Astrophysics Data System (ADS), mERDA, BazTECH, Google Scholar, Index Copernicus Master List, J-Gate. Złożono również wnioski o indeksowanie w kolejnych kilku innych bazach, co ma przyczynić się do podniesienia cytowalności publikacji zawartych w Archiwum.

Przyszłe prace nad rozwojem Archiwum dotyczyć będą dalszej internacjonalizacji Wydawnictwa, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do oceny ministerialnej dorobku publikowanego na jego łamach. Redakcja podejmie starania, aby zwiększyć udział anglojęzycznych prac autorów szczególnie zapraszając do publikacji autorów z zagraniczną afiliacją. Kontynuowana będzie również tradycja publikowania w języku polskim lub angielskim osiągnięć krajowych specjalistów prezentowanych na konferencjach współorganizowanych przez Instytucje wspierające Archiwum.

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikacji swoich osiągnięć naukowych w Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, a także artykułów przeglądowych czy raportów o charakterze naukowym z projektów o istotnym dla geodezji i kartografii znaczeniu. Prace te nadsyłać można na adres: archiwum@sgp.geodezja.org.pl

KB, RŁ