Forum Debaty Publicznej GDZIE CHCEMY ŻYĆ – KRAJOBRAZ POLSKI w Pałacu Prezydenckim

Data publikacji: 22.10.2014

W dniu 21 października odbyła się konferencja zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bronisława Komorowskiego i Ministra Stanu w Kancelarii Prezydenta Pana Olgierda Dziekońskiego.

Debacie przewodniczył Pan Minister Olgierd Dziekoński. Wprowadzenia do debaty dokonał Senator RP. Pan Janusz Sepioł, który przedstawił rekomendacje dotyczące:

-zarządzania jakością przestrzeni w skali regionalnej;

– ochrony zasobów krajobrazowych;

– zarządzania jakością przestrzeni w skali lokalnej;

– rozwoju obszarów wiejskich;

– poprawy jakości architektury i kształtowania przestrzeni publicznej;

– rewitalizacji i odnowy miast;

– udziału mieszkańców w zarządzaniu przestrzenią.

Po prezentacji odbyła się dyskusja w ramach, której zwracano uwagę na pilną potrzebę likwidacji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które psują przestrzeń i powodują duże obciążenia gmin w związku z koniecznością budowy dróg i uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną a jeżeli już muszą być wydawane, to powinny, być związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, a nie istnieć jako samodzielne byty. Wypowiadano się również o:

– potrzebie uproszczenia procedury wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

– edukacji młodzieży a nawet dzieci już od przedszkola w zakresie patrzenia na przestrzeń ze zrozumieniem;

– tym, że urbaniści źle planują przestrzeń, a powinni współpracować ze specjalistami od krajobrazu, zabytków ……

Przedstawiono wyniki konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce i wręczono wyróżnienia.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządów, urbaniści, architekci, budowlańcy. Zaproszono również do udziału Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich Kol. Stanisława Cegielskiego który wziął udział w debacie.

Informacje przygotował Stanisław Cegielski.

W.K.