Geodeci Dolnego Śląska świętowali jubileusz swojego Stowarzyszenia

Data publikacji: 26.06.2016

Czas od 10 do 12 czerwca 2016 roku Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich Wrocławia postanowił przeznaczyć na świętowanie siedemdziesięciolecia swojej wielostronnej działalności na rzecz geodetów i społeczeństwa Dolnego Śląska. Aby godnie i z uzasadnioną, dokonanymi dziełami, radością upamiętniać te dni, do Wrocławia przybyli geodeci, pełni uznania i życzliwości, ze wszystkich zakątków kraju. Tu spotkała ich wielka serdeczność gospodarzy z Bożeną Tabisz, wielce wzruszoną tym niepowtarzalnym wydarzeniem.

Zdzisław Gąsiorowski, Anna Kowalewska, Jan Cegła, Agata Milkiewicz, Mariola Gilska

Anna Mielnik, Mariola Gilska, Bożena Tabisz, Mieczysław Gabryszewski

Dni spotkania wypełniała praca stowarzyszeniowa zebranie Zarządu Głównego SGP i jego Prezydium, uroczyste świętowanie jubileuszu Oddziału i uczestnictwo w wielu interesujących propozycjach przygotowanych przez organizatorów wydarzenia. Ale po kolei.

Pierwszego dnia po południu obradował Zarząd Główny, rozpatrując rozmaite sprawy Stowarzyszenia i podejmując stosowne rozstrzygnięcia. Wrocławianie nie byliby sobą, gdyby zaproszonych gości nie zaprowadzili nad Odrę i zaprosili na spacer statkiem po jej wodach. Spojrzenie na miasto z poziomu rzeki dawało inne, inspirujące przeżywanie piękna jego budowli i przyrody. Sprzyjała temu wspaniale letnia pogoda i urok barw nieba w porze zachodzącego słońca.

Cezary Przybylski, Tadeusz Nawracaj, Stanisław Cegielski

Uroczyste świętowanie jubileuszu rozpoczęła Bożena Tabisz Prezesa SGP we Wrocławiu powitaniem przybyłych do Sali Kinowej Domu Technika NOT i przedstawieniem gości honorowych, w osobach: Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Adama Greli Wiceprezydenta Miasta Wrocławia, Jarosława Bosego Prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego, Bernarda Kontnego Dziekana Wydziału Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego, Roberta Pajkerta Geodetę Województwa, Jana Mazurkiewicza Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Józefa Komarnickiego Prezesa OPGK we Wrocławiu, Lesława Wołcza Dyrektora DBGiTR we Wrocławiu, Stanisława Cegielskiego Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Joanny Bac-Bronowicz Prezesa Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Tadeusza Nawracaja Prezesa Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Andrzeja Puszyńskiego Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego we Wrocławiu, Franciszka Czernieckiego, Stefana Caconia, Narcyza Malinowskiego, Mieczysława Jaskólskiego byłych prezesów SGP we Wrocławiu. Powitała Członków Honorowych i członków Zarządu Głównego SGP. „Serdecznie witam Koleżanki i Kolegów”.

Stefan Cacoń, Stanisław Cegielski

Andrzej Pachuta, Bernard Kontny

Kończąc powitania Prezes Bożena Tabisz, z nutą żalu stwierdziła: „nie ma wśród nas Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, bo nie pozwoliły mu na to obowiązki służbowe”, po czym odczytała nadesłany przez niego okolicznościowy adres, zawierający wyrazy uznania dla osiągnięć Oddziału w jego siedemdziesięciu latach działalności i życzenia dalszych sukcesów w nadchodzącym czasie. Do poprowadzenia uroczystości został zaproszony Mieczysław Gabryszewski. Do zajęcia miejsc przy stole prezydialnym zaprosił on osoby, które pełniły obowiązki prezesa wrocławskiego oddziału SGP i prezesa Stanisława Cegielskiego, po czym odczytał okolicznościowy adres nadesłany przez prezesa SGP w Gdańsku. Ryszard Cieślukowski przekazuje w nim gratulacje z okazji wspaniałego momentu „w historii Waszej Organizacji, zasłużonej dla Regionu i dla Polski. Nade wszystko życzę Wam zdrowia, szczęścia osobistego i kolejnych dekad obfitujących w sukcesy i przynoszących satysfakcję”. Życzenia uzupełniało upominkowe „drzewko szczęścia”.

Prezes Bożena Tabisz otwiera jubileuszową uroczystość

Mieczysław Gabryszewski czyta uroczysty adres Ryszarda Cieślukowskiego

Referat okolicznościowy, obrazujący dzieje i przywołujący ludzi, którzy wpływali na kształt działań przez minione siedemdziesiąt lat wygłosiła Bożena Tabisz. Przywołała trudne, powojenne chwile w słowach: „Geodeci, których nie przeraził rozmiar zniszczeń wojennych i trudne warunki bytowe, niezwłocznie przystąpili do pracy. Było ich niewielu, nieproporcjonalnie mało do potrzeb”.

Cezary Przybylski

Tadeusz Nawracaj

Geodeci Dolnego Śląska zaczęli się organizować już w 1945 roku, a ich delegatem na pierwszy zjazd Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej we wrześniu tego roku był Konstanty Szpiganowicz. Z nim, w październiku 1945 roku, geodeci Emeryk Bałaban, Bronisław Galas, Franciszek Łuszpiński, Stefan Zarosiński podejmują prace nad powołaniem oddziału wojewódzkiego Związku, zwieńczone zwołaniem Walnego Zgromadzenia Oddziału Wojewódzkiego do Cieplic, w lutym 1946 roku. Zgromadzenie, w którym uczestniczyło trzydziestu geodetów, wybrało Zarząd Oddziału, a obowiązki przewodniczącego powierzono Konstantemu Szpiganowiczowi.

Bernard Kontny

Ryszard Pajkert

Początkowa działalność oddziału dość trudna, nieukierunkowana, z czasem prowadzi do sformułowania celów i zadań, skupia się na prowadzeniu szkoleń na poziomie średnim, dającym podstawy do uzyskania przez zainteresowanych dyplomu technika geodety. W polu działań istotne miejsce znajduje problematyka produkcyjna przedsiębiorstw i instytucji geodezyjnych, co skutkuje powołaniem kół SGP   we wszystkich większych zakładach pracy, zatrudniających geodetów.

Joanna Bac-Bronowicz

Andrzej Puszyński

Reforma administracyjna roku 1975, powołująca cztery województwa na Dolnym Śląsku, skutkowała wyodrębnieniem się oddziału w Legnicy. Nastąpiło to na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Kół, jakie odbyło się w dniu 14 kwietnia 1986 roku. „Jesteśmy w jednym województwie i nasza więź z Oddziałem Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy opiera się nadal na koleżeńskiej, dobrej współpracy. Z okazji jubileuszu trzydziestolecia SGP w Legnicy” geodetom tamtego oddziału „składamy gratulacje za wytrwałość i serdeczne życzenia dalszego rozwoju”.

Włodzimierz Chytry, Alina Kanigowska, Wiesław Firliciński

Danuta Bil

Działalność statutowa wrocławskiego oddziału SGP „rozwinęła się, zwłaszcza w zakresie przedsięwzięć szkoleniowych”, z których za najważniejszą uznaje się „Jesienną Szkołę Geodezji imieniem Jacka Rejmana”, jej twórcy w 1974 roku. Doroczny Dzień Geodezji stanowi pole „wymiany doświadczeń” pracowników naukowych i wykonawców prac geodezyjnych. Wieloletnia współpraca Stowarzyszenia z wrocławskimi ośrodkami naukowymi owocuje spotkaniami naukowymi, konferencjami i sympozjami. „Uprawnienia geodezyjne, szkolenia poprzedzające egzaminy” potwierdzające kwalifikacje zawodowe „są codziennym życiem w pracach Stowarzyszenia”.

Krzysztof Cisek

Mariola Gilska

Dobrze układa się współpraca Stowarzyszenia z Wojewódzką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu. Wyrazem wielkiego uznania dla działań geodetów na rzecz wrocławskiego środowiska inżynierskiego jest umieszczenie nazwisk Mieczysława Kwiatkowskiego, Franciszka Czernieckiego, Narcyza Malinowskiego, Tadeusza Wiśniewskiego na tablicy „Zasłużonych Działaczy Rady Wojewódzkiej NOT”, umieszczonej w holu głównym domu Technika. Z głębokim żalem społeczność geodezyjna Dolnego Śląska, w 2013 roku , pożegnała Tadeusza Wiśniewskiego.

 Grażyna Jany, Jan Cegła, Bożena Tabisz, w głębi Stanisław Cegielski

Bożena Tabisz, Piotr Fabiański, Teresa Rżanek-Kmiecik, w głębi Mieczysław Gabryszewski

Zarząd Oddziału podejmuje działania integrujące środowisko zawodowe geodetów, poprzez „spotkania seniorów, bale geodetów, szkolenia, kursy, rajdy goniometru i jesienne spotkania ”. Seniorzy wysłuchali podziękowań „za trud wychowania i wykształcenia młodej kadry geodetów i działania na rzecz SGP”. Podziękowaniami dla prezesów kół SGP, członków Zarządu Oddziału „za pracę społeczną dla dobra dolnośląskich geodetów” Bożena Tabisz kończyła wystąpienie.

Waldemar Sztukiewicz

Bożena Tabisz, Halina Krynke

Mieczysław Gabryszewski podziękował Bożenie Tabisz za wygłoszenie zwięzłej historii dolnośląskich geodetów i podkreślił, że bez licznego grona anonimowo działających nie byłoby sukcesów. Skromne podziękowanie znajdą oni w miejscowej gazecie. Wystąpienia gości zawierały, kierowane do Bożeny Tabisz i członków Zarządu jubileuszowe gratulacje i podziękowania, także życzenia dalszej pracy dla dobra społeczności geodetów dolnośląskich i wielkiej satysfakcji z podejmowanych działań.

Elżbieta Biel

Bożena Tabisz, Ludmiła Pietrzak

Cezary Przybylski dziękując za zaproszenie na jubileuszową uroczystość podkreślał znaczenie geodezji dla gospodarki oraz sprawnego funkcjonowania administracji rządowej i chwalił pracę Alicji Meusz. Przywołał dobre rezultaty współpracy z Głównym Geodetą Kraju i wskazywał na zrozumienie potrzeby wspólnej społecznej pracy geodetów, która trwa już od 1945 roku. Urząd Marszałkowski przygotowuje, wespół z powiatami, program mający na celu cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego. „Województwo dolnośląskie jest laureatem konkursu na informatyzację usług administracyjnych”. Obchodzony „Rok mapy” sprzyja upowszechnianiu rezultatów pracy geodetów i kartografów, poprzez wystawy, konferencje tematyczne, rozbudowę mapy 3D i pokazywanie znaczenia map historycznych. Urząd Marszałkowski jest zainteresowany wieloma projektami, w których przydatną i ważną rolę spełniają informacje geodezyjne i kartograficzne. Kończąc wystąpienie Marszałek Przybylski zapewnił o swojej pomocy i wsparciu dla geodetów. Z okazji siedemdziesięciolecia SGP we Wrocławiu życzył geodetom satysfakcji z podejmowanych działań i „przychylnych, ciepłych ludzi wokół siebie”.

Tadeusz Borysiuk, Bożena Tabisz, Czesław Bartoszewicz

Andrzej Pachuta, Bożena Tabisz

Tadeusz Nawracaj pochwalił, za wielostronną działalność Stowarzyszenie Geodetów Polskich, które wśród dziewiętnastu sfederowanych w Radzie stowarzyszeń „wiedzie prym”. Z istotnych dla NOT wydarzeń przywołał wystawę techniczną sprzętu geodezyjnego zorganizowaną w 1955 roku i z 1961 roku I Kongres Techników Polskich. Z okazji jubileuszu złożył geodetom gratulacje i życzył wiele sukcesów.

Stefan Cacoń

Przemawia Prezes Stanisław Cegielski

Ryszard Pajkert dziękował geodetom Oddziału za wiele lat współpracy. Gratulując jubileuszowego święta zapewniał o woli dalszej współpracy ze Stowarzyszenie i życzył „Wszystkiego najlepszego na następne lata”. Gratulacje i życzenia dla jubilatów Alicja Meusz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zawarła w nadesłanym okolicznościowym liście. Bernard Kontny życzył wrocławskim geodetom „wiele okrągłych rocznic” i dziękował za dobrą współpracę z Zarządem Oddziału. Joanna Bac-Bronowicz przekazała „najserdeczniejsze życzenia jubileuszowe” i podkreśliła, że czuje się „dzieckiem Stowarzyszenia, bo kartografowie doznają nieustannej życzliwości geodetów”. Andrzej Puszyński gratulując wspaniałego Jubileuszu złożył „życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, bo współpracuję i sympatyzuję ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich. Podejmujemy wiele wspólnych działań na rzecz członków naszych organizacji”. Za wszystkie wspólnie przeżywane piękne chwile Chemicy wrocławscy nadają Zarządowi Oddziału SGP „status Sympatyka Stowarzyszenia”, a osobny certyfikat Bożenie Tabisz.

 Stanisław Cegielski, Bożena Tabisz

Bożena Tabisz, Henryk Musiatowicz, po lewej figurka Św. Jakuba Starszego patrona Olsztyna

Gratulacje i życzenia Jubilatom składali przedstawiciele licznie reprezentowanych oddziałów SGP. Wraz z nimi w ręce Bożeny Tabisz trafiały „z sercem podawane upominki i pamiątki”. Wiesław Firliciński (w asystencji Aliny Kanigowskiej i Włodzimierza Chytrego) gratulując osiągnięć w minionych latach zapewniał, że choć „wyszliśmy z wrocławskiego oddziału przed trzydziestu laty, to nie odeszliśmy i ciągle jesteśmy razem”. Danuta Bil (Kielce), gratulując osiągnięć organizacyjnych i działań integrujących środowisko geodetów wrocławskich życzyła Oddziałowi dalszych sukcesów, a także zdrowia, wszelkiej pomyślności i życiowego szczęścia.

Redaktor Naczelna Ludmiła Pietrzak prezentuje „dolnośląski” numer „Przeglądu Geodezyjnego”

 

Bożena Tabisz, Anna Kowalewska, Agata Milkiewicz

Andrzej Betka (Zielona Góra) składając okolicznościowe gratulacje, życzył geodetom wrocławskim dalszej pomyślności i sukcesów organizacyjnych i zawodowych. Mariola Gilska złożyła gratulacje i wielce serdeczne życzenia pomyślności Jubilatom na przyszłe lata od geodetów Warmii i Mazur, a gwarantem ich autentyczności stał się święty Jakub Starszy z herbu Olsztyna, przyjąwszy postać barwnej, szklanej figurki.

Władysław Kluczewski, Stanisław Cegielski, Bożena Tabisz

Józef Woźniak, Stanisław Cegielski

Krzysztof Cisek (Rzeszów) podziękował za możliwość uczestniczenia w święcie geodetów Wrocławia, gratulował osiągnięć i wiele wspaniale prowadzonych dzieł dla dobra zawodu. „Niech przychylny los prowadzi Was szczęśliwie przez wiele, wiele lat”. Jan Cegła (w asystencji Grażyny Jany) wyraził radość z możliwości bycia „razem z Wami w tak doniosłej chwili”, gratulował wspaniałej uroczystości, życząc „sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym Waszym członkom i sympatykom”. Dodał: „Z satysfakcją przekazujemy Wam drobny nasz dar, zawierający wielkie dzieło naszych przodków w postaci reprintu Statutu Kaliskiego Artura Szyka, o którym to dziele sam autor napisał – To dzieło dedykuję na chwałę Polski, mojej Ojczyzny”. Teresa Rżanek-Kmiecik (Łódź) przekazała „najserdeczniejsze gratulacje i powinszowania” i dodała: „Życzymy Jubilatowi wiele osiągnięć w następnych latach działalności i wiele kolejnych jubileuszów”.

Tadeusz Nawracaj, Anna Mielnik, Paweł Zając, Bernard Kontny

Zasłużeni Seniorzy SGP z Bożeną Tabisz i Stanisławem Cegielskim

Waldemar Sztukiewicza (Poznań) złożył życzenia Zarządowi i członkom Oddziału gratulacje i życzenia „dalszych osiągnięć w działalności stowarzyszeniowej i sukcesów w pracy zawodowej”. Halina Krynke (Koszalin) podziękowała za możliwość świętowania Jubileuszu „razem z Wami, bo to daje wiele radości. Gratuluję Waszych dokonań organizacyjnych, zawodowych i koleżeńskich. Życzę też wszelkiej pomyślności i satysfakcji na nadchodzący czas”. Elżbieta Biel (Kraków) złożyła serdeczne gratulacje geodetom wrocławskim z okazji Jubileuszu, który jest powodem „do satysfakcji i dumy dla wszystkich, którzy tworzyli dotychczasową historię Oddziału Wrocławskiego SGP, jak również dla tych, którzy dziś stanowią o jego kształcie i działalności. Niech kolejne lata przyniosą same pomyślne chwile i sukcesy”.

Przemawia Prezes Honorowy Oddziału Franciszek Czerniecki

Bożena Tabisz otwiera uroczysty wieczór

Ludmiła Pietrzak złożyła geodetom wrocławskim, w imieniu geodetów Suwalszczyzny oraz Redakcji „Przeglądu Geodezyjnego” serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wspaniałe dokonania zwieńczone niepodważalnymi sukcesami na polu stowarzyszeniowym i zawodowym. „Wszystkim członkom oddziału życzymy powodzenia w realizacji planów zawodowych i osobistych. Życzymy także dalszych odważnych pomysłów i sukcesów w realizacji projektów na rzecz rozwoju środowiska geodezyjnego. Niech wpisują się one w dalszą historię oddziału i stanowią powód do obchodów kolejnych, tak wspaniałych jubileuszów”.

„Hymn geodetów” – Bożena Tabisz, Andrzej Pachuta, w głębi Krzysztof Cisek

„Poloneza czas zacząć …”: Anna Derda, Paweł Moskalik, Joanna Przybylska

Czesław Bartoszewicz (Białystok) składając serdeczne gratulacje geodetom wrocławskim podkreślał walory „dotychczasowych sukcesów w działalności stowarzyszeniowej, aktywności w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych geodetów oraz propagowania innowacyjności. W tym uroczystym czasie, z wielkim szacunkiem dziękujemy wszystkim, którzy na przestrzeni siedemdziesięciu lat tworzyli ten oddział i byli inspiratorami wielu imprez o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym”.

Anna Derda zaprasza do poloneza Andrzeja Pachutę, w głębi Włodzimierz Kędziora

„Poloneza wodzi …” Bożena Tabisz z Pawłem Moskalikiem

Andrzej Pachuta (Warszawa) z wielkim entuzjazmem i werwą gratulował osiągniętych rezultatów, godnego jubileuszu, życząc wszelkiej pomyślności na nadchodzące dni. Stanisław Marcin Wiliński przekazał gratulacje i życzenia serdecznej pomyślności w imieniu geodetów Kujaw i Pomorza. Z uznaniem przypominał wielkie dokonania oddziału, mające szerszy rezonans. Stefan Cacoń podziękował za możliwość wspólnego świętowania, życzył wszystkim obecnym na uroczystości wiele pomyślnych zdarzeń, a „Bożence wiele twórczych i owocnych kadencji”.

Anna Derda, Andrzej Pachuta

Bożena Tabisz dziękuje tancerzom Annie Derdzie, Andrzejowi Pachucie, Pawłowi Moskalikowi

Stanisław Cegielski nawiązując do znakomitej postaci Tadeusza Wiśniewskiego, przywołanego przez Bożenę Tabisz w okolicznościowym wystąpieniu poprosił o uczczenie pamięci zmarłych geodetów Dolnego Śląska, chwilą zadumy i ciszy. Podziękował za możliwość bycia we Wrocławiu, który jest miejscem, gdzie uczył się zawodu. Przywołując cechy wrocławskiego Stowarzyszenia wskazywał na dbałość tego środowiska o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykorzystywanie w tym celu rozmaitych form szkolenia (konferencje, seminaria, kursy i egzaminy na uprawnienia).

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, poprzez opiniowanie projektów aktów normatywnych pragnęło wpływać na treść i formę prawa geodezyjnego.

„Przeglądzie Geodezyjnym” pod kierunkiem Ludmiły Pietrzak nastąpiła pozytywna zmiana, która znajduje uznanie wielu czytelników pisma. W Stowarzyszeniu działalność jest prowadzona w sekcjach, komisjach i zespołach problemowych. Z SGP wyszły trzy stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. „Wspólnie powinniśmy dążyć do wprowadzenia zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, obejmujących też pełne unormowanie obsługi geodezyjnej budowy w odrębnym rozdziale ustawy”. Od trzydziestu ośmiu lat Stowarzyszenie jest organizatorem Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Prezes Stanisław Cegielski pogratulował Prezes, Zarządowi i wszystkim członkom Oddziału Jubileuszu i życzył „szczerego zaangażowania w działalność większej grupy geodetów, także większej aktywności w Stowarzyszeniu młodych geodetów. Dziękuję Bożence za zorganizowanie jubileuszowych obchodów we Wrocławiu, który jest piękny, poznajmy jego walory. Chwalmy nasze dokonania, bo praca społeczna nigdy nie pójdzie na marne”.

Henryk Musiatowicz Członek Honorowy SGP złożył „osobiste gratulacje, podziękowania i życzenia pomyślności” Bożenie Tabisz, utrwalone w okolicznościowym adresie.

Mieczysław Gabryszewski podziękował za gratulacje, pozdrowienia i życzenia, za serdeczne uznanie dokonań i osiągnięć geodetów wrocławskich w ich siedemdziesięcioletniej historii.

Osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia i środowiska zawodowego geodetów Wrocławia zostały uhonorowane odznaczeniami organizacyjnymi. Medalem „W dowód uznania” został wyróżniony Sylwester Zgoliński, a medalem „Amigo Societas” Władysław Kluczewski. Diamentową Odznaką Honorową SGP wyróżniono: Mirosława Żołka (odebrała Alina Kanigowska), Marię Grzegorczyk, Andrzeja Klimczaka, Jerzego Malinowskiego, Józefa Woźniaka; Złotą Odznaką – Henryka Kikuta, Jana Smoka; Srebrną – Janusza Bugiela, Artura Czajkowskiego, Tomasza Guta, Bernarda Macińskiego, Alicję Meusz, Joannę Piotrowską, Eugenię Szałaj, Lesława Wołcza, Tadeusza Żukowskiego.

Godność „Zasłużony Senior SGP” Zarząd Główny SGP nadał Janowi Ciskowi, Krzysztofowi Dylowi, Mieczysławowi Jaskólskiemu, Eugeniuszowi Ryszardowi Jopkowi, Henrykowi Witakowi, Zenonowi Salomonowi.

Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wyróżniła aktywnych w pracy społecznej: Złotą Odznaką Honorową NOT Annę Mielnik, Pawła Zająca; Srebrną Odznaką Bernarda Kontnego.

Aktu wręczenia odznaczeń dokonali Stanisław Cegielski Tadeusz Nawracaj, w asystencji Bożeny Tabisz. W imieniu odznaczonych za wyróżnienie podziękował Lesław Wołcz.

Na czas po tej uroczystości organizatorzy wydarzenia zaproponowali kilka możliwości jego spędzenia (spacer ulicami Wrocławia, oglądanie Panoramy Racławickiej, zwiedzanie Afrykarium). Uroczysta kolacja stanowiła dopełnienie programu jubileuszowych obchodów. Początek zabawie dał polonez, do którego tancerze, w strojach z epoki, zaprosili czołowe osoby uroczystości. Zabawa, w której uczestniczyło wielu, nabierała tempa i trwała do czerwcowego przedświtu.      

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

Relacja z uroczystości w pdf >>>

W.K.