Geodezja bez granic

Data publikacji: 14.10.2017

W dniu 12 października 2017 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się dwustronne spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG). Gościliśmy prawie pięćdziesięcioosobową grupę pracowników administracji geodezyjnej, stowarzyszeń i wykonawstwa z Bośni i Hercegowiny. W sali urzędu goście usłyszeli odegrany na trąbce hejnał krakowski, następnie wicewojewoda małopolski Józef Gawron powitał wszystkich przybyłych i wyraził radość z możliwości spotkania, które na pewno zaowocuje wymianą doświadczeń w zakresie geodezji i kartografii oraz zainspiruje obie strony do dalszej współpracy.

W spotkaniu uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele administracji geodezyjnej w Polsce i Małopolsce. Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowała Pani Grażyna Kierznowska – Główny Geodeta Kraju. Z ramienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkanie przygotowała i prowadziła Danuta Paluch – Małopolski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W imieniu prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich Janusza Walo gości powitała wiceprezes Ludmiła Pietrzak, wspominając działalność prowadzoną w ramach FIG, podczas których narodziła się idea dwustronnych spotkań. Pozostałe urzędy geodezyjne Małopolski reprezentowali: geodeta województwa Maciej Jezioro, dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa Maria Kolińska oraz kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Krakowie Anna Skórka, a także inni pracownicy wymienionych urzędów. Oddział Krakowski Stowarzyszenia Geodetów Polskich reprezentowała prezes Elżbieta Biel – członek Zarządu Głównego SGP, prezes Koła Pracowników AGH Małgorzata Buśko – członek Zarządu Głównego SGP oraz wiceprezes Krakowskiego Oddziału SGP Wiktor Salamaga. W imieniu gości z zagranicy głos zabrali przedstawiciele Biura Geodezji i Stosunków Własnościowych Rządu Bośni i Hercegowiny dyrektor Željko Obradović oraz Ivan Lesko.

W części merytorycznej spotkania, zgodnie z geodezyjną zasadą od ogółu do szczegółu, zostały przedstawione interesujące prezentacje, obejmujące zagadnienia organizacji służby geodezyjnej i kartograficznej oraz stan zasobu geodezyjno-kartograficznego w Polsce. Stan katastru nieruchomości w Polsce, w odniesieniu do dokumentacji katastralnej jako pozostałości po zaborach, zaprezentowała Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska. Oprócz stanu bieżącego przedstawiła również wizję rozwoju katastru i innych rejestrów w zakresie ich integracji i harmonizacji oraz zasad budowy Zintegrowanego Systemu o Nieruchomościach i zaawansowania prac w tym zakresie. Małopolski WINGiK Danuta Paluch przedstawiła organizację służby geodezyjnej i kartograficznej w Polsce, zasady nadzoru i kontroli i scharakteryzowała województwo Małopolskie pod względem powierzchni, liczby ludności, a przede wszystkim liczby działek ewidencyjnych, która okazała się tak duża jak w całej Bośni i Hercegowinie. Kolejnym prelegentem był Geodeta Województwa Maciej Jezioro, który przedstawił zasób wojewódzki, prowadzony przez Marszałka Województwa, głównie w aspekcie bazy BDOT10k, map tematycznych i ortofotomapy. Kolejną prelegentką była kierownik PODGiK w powiecie krakowskim Anna Skórka, która scharakteryzowała stan zasobu geodezyjno-kartograficznego, z podziałem na część już prowadzoną w postaci cyfrowej i część, która jest przeznaczona do opracowania w latach 2017 – 2021 w ramach e-projektu dofinansowanego w znacznym stopniu ze środków UE. Na koniec dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa Maria Kolińska omówiła bazy danych EGiB, BDOT i GESUT, które w mieście Kraków są prowadzone w postaci informatycznej, a ich wielkość osiągnęła już 2,5 TB. Przestawione zostało również wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi zasobu (ZSOZ) oraz miejskiego systemu informacji przestrzennej (MSIP Obserwatorium).

W imieniu gości dyrektor Željko Obradović przedstawił organizację służby geodezyjnej oraz stan zasobu geodezyjnego i kartograficznego w swoim kraju. Organizacyjnie służba geodezyjna i kartograficzna nie jest scentralizowana, występuje duże zróżnicowanie na poziomie kantonów. Realizując wizję rozwoju, Bośnia i Hercegowina dąży do połączenia i zintegrowania baz danych, wydaje się jednak, że jest w tym względzie mniej zaawansowana niż Polska.

Na koniec spotkania goście obejrzeli krótki film animowany przedstawiający najciekawsze miejsca w Krakowie, który w pigułce przedstawił gościom atrakcje i zabytki przewidziane do zwiedzenia w ramach spaceru po mieście. Dziękując organizatorom i uczestnikom spotkania, delegacja Bośni i Hercegowiny zaprosiła do odwiedzenia ich kraju.

Relację ze spotkania opracowała

Małgorzata Buśko

W.K.