II zebranie GKHiT… praca wre

Data publikacji: 19.11.2018

16 listopada br., zwołane na podstawie §7.1. Regulaminu Głównej Komisji Historii i Tradycji SGP, w warszawskim NOT odbyło się II (prawomocne) zebrania komisji. Po powitaniu uczestników i prezentacji członków komisji, jej przewodniczący złożył obszerne sprawozdanie z działalności za okres luty-październik’2018. Uzupełnieniem w tej części zebrania były wystąpienia:

Kol. Tadeusza Szczutko – Szefa Zespołu ds. znaków historycznych, który przygotował prezentację pt. „Historyczne znaki geodezyjne – próba klasyfikacji – wyniki poszukiwań w terenie” (dostępna dla zainteresowanych na stronie internetowej komisji: http://www.sgp.geodezja.org.pl/nasza-dzialalnosc/glowna-komisja-historii-i-tradycji)

Kol. Kazimierza Bujakowskiego, który przybliżył treść publikacji „Najstarsze sieci geodezyjne w Polsce – sieć triangulacyjna na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego” (dostępna na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2018-3-BanasikBujakowski)

Ponadto treść notatki ze spotkania SGP z NID autorstwa kol. Barbary Kosińskiej, jako ważny element sprawozdania pracy GKHiT

W kolejnym punkcie obrad komisji omówiono przygotowania do jubileuszu 100-lecia. Wspomnieć należy, że komisja na swym inauguracyjnym posiedzeniu w lutym br. ustaliła i następnie wnioskowała do ZG SGP w sprawie:

  • ustanowienia roku 2019 ROKIEM POLSKIEJ GEODEZJI – inicjatywa ukierunkowana na Parlament RP wspólnie z GUGiK oraz organizacjami społeczno-zawodowymi;
  • wydania TOMU III „Zarys historii SGP 1995-2019” – powołanie Komitetu Redakcyjnego.

Z zadowoleniem przyjęto udział GKHiT w tworzeniu treści jubileuszowej strony internetowej [www.sgp100lat.pl] w szczególności zakładki „Dla kolekcjonerów”.

Po dyskusji komisja przyjęła plan działanie na 2019 roku, który głównie obejmuje promocję 100-lecia SGP i POLSKIEJ GEODEZJI. Ponadto komisja wyłoniła ze swego składu zespół tematyczny ds. inwentaryzacji zasobów SGP. W pierwszej kolejności wykonana zostanie inwentaryzacja sprzętu i materiałów o wartościach historycznych w Biurze ZG, a następnie poszczególnych jednostkach organizacyjnych stowarzyszenia. W związku z tym uprasza się Zarządy Oddziałów SGP o równoległe przeprowadzenie kwerendy wśród byłych i obecnych członków SGP w celu pozyskiwania materiałów dotyczących działalności SGP i jej członków w przeszłości.

Komisja, na zakończenie obrad, podjęła bardzo ważne wnioski do Zarządu Głównego o uhonorowanie, podczas GALI 100-lecia, osób prawnych i fizycznych wspierających pracę na rzecz historii i tradycji zawodu, jako wyraz szczególnego uznania jak również podziękowania za współpracę ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich oraz o rozpoczęcie prac nad BIOGRAMAMI geodetów.

Kolejne III zebranie komisji zaplanowano na marzec’2019. Będzie to posiedzenie wyjazdowe…

W MOJEJ OCENIE TO BYŁO BARDZO UDANE SPOTKANIE [geodetów-weteranów (seniorów) zwanych „dziadkami leśnymi”].

KOMISJA ZAPRASZA do współpracy …

Przewodniczący GKHiT Ryszard Rus