Informacja o działalności Ośrodka Mediacyjnego SGP – 21 lipca 2023 r.

Data publikacji: 21.07.2023

W dniach od 13 kwietnia do 24 maja bieżącego roku odbył się pierwszy kurs dla kandydatów na mediatorów „Mediacja i alternatywne metody rozwiązywania sporów”, którego program, opracowany w oparciu o „Standardy kształcenia mediatorów” uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku, spełnia wymagania określone dla mediatorów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Regulaminie Ośrodka Mediacyjnego SGP.

Kurs został zorganizowany w ramach działalności statutowej Ośrodka Szkoleń Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich przez Ośrodek Mediacyjny SGP we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów „Skrzydła Porozumienia” mającym swoją siedzibę w Krakowie. Wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzili członkowie tego Stowarzyszenia, stali mediatorzy, w tym geodeta uprawniony, radca prawny i trener biznesu.

Z uwagi na miejsce zamieszkania osób uczestniczących w kursie na terenie całego kraju, kurs został przeprowadzony w formie online. Zajęcia, w wymiarze 30 godz. dydaktycznych, odbywały się w kilkugodzinnych częściach (popołudnia w ciągu tygodnia lub sobota), podzielonych na bloki tematyczne. W kursie uczestniczyło 12 osób.

Zakres kursu obejmował zagadnienia teoretyczne związane z obecnie obowiązującym systemem prawnym stanowiącym podstawę prowadzenia działalności mediacyjnej, istniejącymi alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, w tym mediacji. Omówiono przebieg postępowania mediacyjnego, dokumentację tworzoną w trakcie tego postępowania, procedurę składania i zatwierdzania ugody przez sąd, a także wymagania i oczekiwania dotyczące osoby mediatora.

Kurs obejmował również zajęcia praktyczne w formie warsztatów, które pozwoliły uczestnikom nabyć umiejętności w zakresie tworzenia dokumentacji związanej z postępowaniem mediacyjnym, w tym: umowy o mediację, protokółu z mediacji, ugody, wniosku o zatwierdzenie ugody. Oddzielny panel szkoleniowy poświęcony był szkoleniu umiejętności praktycznych z zakresu psychologii konfliktu oraz skutecznej komunikacji.

Podstawą do zaliczenia kursu była część egzaminacyjna składająca się z testu oraz rozwiązania kazusu ćwiczeniowego polegającego na samodzielnym przygotowaniu wszystkich dokumentów występujących w postępowaniu mediacyjnym.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenie o jego ukończeniu, które umożliwi im wpis na listę mediatorów Ośrodka Mediacyjnego SGP. Jest to znaczący rozwój możliwości działania tego Ośrodka w skali kraju. Wszystkim uczestnikom życzymy satysfakcji z wykonywania nowego zakresu swoich zawodowych możliwości.

Obecnie działalność mediacyjną w ramach Ośrodka Mediacyjnego SGP prowadzi 8 osób a informacja o utworzeniu i działalności Ośrodka, wraz z listą mediatorów SGP, została przekazana, zgodnie z art. 1832 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 289), do Sądów Okręgowych w Warszawie a także do sądów, na terenie działania których mieszkają mediatorzy SGP oraz mają swoją siedzibę Oddziały Terenowe SGP, w tym: Sądu Okręgowego w: Krakowie, Legnicy, Lublinie, Wrocławiu. Wykaz powyższy Sądów Okręgowych będzie rozszerzany sukcesywnie w miarę rozszerzania Listy Mediatorów SGP o nowe osoby zamieszkujące na terenie działania Sądów Okręgowych innych niż wymienione powyżej.

Zachęcamy kolejne zainteresowane osoby do kontaktu i prowadzenia działalności mediacyjnej w ramach naszego Ośrodka Mediacyjnego. Chętnie udzielimy informacji zarówno o naszej działalności jak i kolejnych planowanych edycjach kursu.

Elżbieta Orłowska
Andrzej Zaręba