Informacja w sprawie rozstrzygnięcia XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.

Data publikacji: 02.11.2022

Corocznie, począwszy od 1970-go roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich organizuje Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Konkurs Scaleniowy to dodatkowa forma promowania prac urządzeniowo-rolnych związanych z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie. To także możliwość systematycznego doskonalenia jakości prowadzenia prac scaleniowych, promocja najlepszych stosowanych praktyk oraz wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji konkretnych projektów scaleń gruntów finansowanych obecnie także ze środków wspólnotowych. Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Scalanie gruntów jest narzędziem ułatwiającym restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, w tym prowadzenia produkcji rolnej i ograniczenia kosztów ponoszonych w gospodarstwie, co podnosi ich konkurencyjność oraz otwiera drogę do wprowadzania nowoczesnych technologii. Działanie to umożliwia również racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw rolnych.

Dla zapewnienia wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonywanie scaleń gruntów. Z tego powodu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje różne formy propagowania scaleń gruntów poprzez organizację m.in.: Ogólnopolskich Konkursów Jakości Prac Scaleniowych, a także szkoleń, konferencji naukowych oraz publikacji artykułów prasowych mające na celu podniesienie wiedzy podmiotów zaangażowanych w realizację scaleń gruntów oraz wymianę zdobytych doświadczeń na poziomie ogólnopolskim przy realizacji takich projektów.

Należy podkreślić, że od 1 maja 2004 r., czyli od wejścia Polski do UE, do 2022 r. na działanie „Scalanie gruntów” zostało przeznaczonych ponad 525 mln euro. Środki te pozwoliły zrealizować 305 projektów scaleniowych, o łącznej powierzchni ponad 259 tys. ha gruntów. Scaleniem gruntów objęto blisko 58 tys. (57 948) gospodarstw rolnych i prawie 658 tys. działek ewidencyjnych. W wyniku przeprowadzonych scaleń gruntów poprawił się rozłóg gruntów w poszczególnych gospodarstwach, a liczba działek ewidencyjnych zmniejszyła się o 43 %.

 

W obecnej perspektywie finansowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na działanie 4.3 „scalanie gruntów” w ramach PROW 2014-2020 przeznaczył 285 mln euro (tj.1,3 mld zł). Dostrzegając wagę tych operacji dla rozwoju polskiej wsi zostały przeznaczone dodatkowe środki na scalenia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 137 mln euro, na tzw. okres przejściowy – do 30 czerwca 2025 r., co pozwoli zrealizować scalenia gruntów na powierzchni ok. 56 tys. ha gruntów. Należy również podkreślić, że obecnie trwają prace nad kształtem nowej perspektywy finansowej na lata 2023-2027, w której planowana jest kontynuacja realizacji scaleń gruntów.

 

Tegoroczna XLVI (46) edycja Konkursu Scaleniowego została przeprowadzona na podstawie regulaminu zatwierdzonego w dniu 5 sierpnia 2022 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Rafała Romanowskiego.

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu Konkursu, celem jego przeprowadzenia na poziomie centralnym powołany został Główny Sąd Konkursowy, w składzie:

 1. Pani Lidia Kostańska – dyrektor DNI MRiRW jako Przewodniczący Głównego Sądu Konkursowego,
 2. Pan Jerzy Kozłowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich wskazany na funkcję Zastępcy Przewodniczącego GSK,
 3. Pan Kamil Baćkowski – starszy specjalista w Wydziale Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w DNI jako sekretarz GSK,

oraz pozostali Członkowie GSK w osobach:

 1. Pani Agnieszka Fido-Chmielewska – zastępca dyrektora w DNI MRiRW,
 2. Pan Robert Kowalczyk – naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w DNI,
 3. Pan Waldemar Władziński – przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W wyniku rozstrzygnięć podjętych przez Oddziałowe Sądy Eliminacyjne działające w Urzędach Marszałkowskich, do udziału w Konkursie zostało zgłoszonych 17 prac.:

 1. 11 prac w kategorii – projekty scaleń gruntów zakończone z latach 2018-2022, oraz
 2. 6 prac w kategorii – założenia do projektów scaleń gruntów przewidziane do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ocena nadesłanych projektów scaleń gruntów przez Główny Sąd Konkursowy nastąpiła na podstawie kryteriów określonych Regulaminie Konkursu,  nadane zostały im wartości punktowe:

 1. za ocenę koncepcji projektu scalenia – maksymalnie 60 pkt;
 2. za trudności wykonania pracy spowodowane ukształtowaniem terenu, lokalizacją siedlisk, usytuowaniem użytków gruntowych, uciążliwością szachownicy gruntów i innymi warunkami miejscowymi – maksymalnie 10 pkt;
 3. za zastosowanie w pracach scaleniowych nowych technologii, postępu technicznego i organizacyjnego – maksymalnie 10 pkt;
 4. za przejrzystość, czytelność i estetykę operatu scaleniowego – maksymalnie 10 pkt;
 5. oraz za inne, dodatkowe okoliczności podnoszące jakość rozwiązania projektowego – maksymalnie 10 pkt.,

łącznie  maksymalnie 100 punktów.

Ocena nadesłanych założeń do projektu scalenia gruntów przez Główny Sąd Konkursowy nastąpiła na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu,  nadane zostały im wartości punktowe:

 1. za ocenę koncepcji założeń do projektu scalenia – maksymalnie 80 pkt;
 2. za ilość punktów uzyskanych przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy – maksymalnie 10 pkt;
 3. za opracowane analiz w formie graficznej i opisowej oraz wskazanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub studium środowiskowego – maksymalnie 10 pkt;

łącznie maksymalnie 100 punktów.

Główny Sąd Konkursowy po dokonanej ocenie nadesłanych projektów scaleń gruntów, wykonanych przez Biura Geodezji i Terenów Rolnych, postanowił przyznać:

 1. pierwsze miejsce zespołowi geodetów Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Strzelce Wielkie, gm. Szczurowa, pow. brzeski, pow. obiektu: 1 706 ha;
 2. drugie miejsce zespołowi geodetów Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Boratyn, gm. Chłopice, pow. jarosławski, pow. obiektu: 734 ha;
 3. trzecie miejsce zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Sulmice i inne, gm. Skierbieszów, pow. zamojski, pow. obiektu: 2 023 ha;
 4. wyróżnienie zespołowi geodetów Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Sabnie, gm. Sabnie, pow. sokołowski, pow. obiektu: 1 012 ha;
 5. wyróżnienie zespołowi geodetów Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Amandów i Krowiarki, gm. Pietrowice Wielkie, pow. raciborski, pow. obiektu: 1 335 ha;
 6. wyróżnienie zespołowi geodetów Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie za wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Rożnowice, gm. Biecz, pow. gorlicki, pow. obiektu: 1 161 ha.

Główny Sąd Konkursowy po dokonanej ocenie nadesłanych założeń do projektów scaleń gruntów, wykonanych przez Biura Geodezji i Terenów Rolnych, postanowił przyznać:

 1. pierwsze miejsce zespołowi geodetów Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Stanisławów, Zarębice, gm. Przyrów, pow. częstochowski, pow. obiektu: 1 529 ha;
 2. drugie miejsce zespołowi geodetów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Targoszyn, gm. Mściwojów, pow. jaworski, pow. obiektu: 1 089 ha;
 3. trzecie miejsce zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Kaplonosy, Kaplonosy-Kolonia, gm. Wyryki, pow. włodawski, pow. obiektu: 1 661 ha;
 4. wyróżnienie zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Milejczyce i inne, gm. Milejczyce, pow. siemiatycki, pow. obiektu: 3 403 ha.

Główny Sąd Konkursowy dokonał oceny nadesłanych projektów scaleń gruntów oraz założeń do projektów scaleń gruntów na sześciu posiedzeniach w dniach od 18 do 26 października 2022 roku.

Seminarium podsumowujące tegoroczną – XLVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych oraz prezentacja nagrodzonych projektów została zaplanowana 24 i 25 listopada 2022 r. w Gdańsku.

W.K.