Jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Roku Polskiej Geodezji

Data publikacji: 09.04.2018

Rok 2019 ustala się rokiem obchodów Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Rokiem Geodezji Polskiej, która to okazja sprzyja integracji całego środowiska geodetów polskich, jak też stwarza możliwości podnoszenia świadomości społecznej na temat geodezji i jej roli w życiu społeczno-gospodarczym kraju na przestrzeni wieku i obecnie.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich zwraca się do całego środowiska geodezyjnego o włączenie się do obchodów Jubileuszu oraz  o wsparcie starań dla przyjęcia przez Parlament RP uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Roku Geodezji Polskiej jako wyrażenie uznania i szacunku dla całego środowiska polskich geodetów oraz podkreślenia ich wkładu w budowę niepodległej Polski.

Korzenie zawodu mierniczego w Polsce sięgają okresu średniowiecza. Na przestrzeni wieków struktura zawodu ulegała modyfikacjom pod wpływem zmieniającej się sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej. Zmieniały się także organizacje zawodowe skupiające w swoich szeregach dziś – geodetów, dawniej – mierniczych przysięgłych czy też geometrów.

Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych Polskich odbył się w Warszawie w dniach 4-6 stycznia 1919 r. Od tego czasu stowarzyszenia geodetów polskich istniały ciągle. Nazwa organizacji wielokrotnie zmieniała się na przestrzeni lat: Związek Mierniczych Polskich (1925), Związek Mierniczych Przysięgłych (1926), który przekształcił się w Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych Rzeczpospolitej Polskiej (1935) i którego ostatni przed wojną zjazd odbył się w 1939 r. W jego szeregach działali wybitni przedstawiciele nauki, społecznicy, patrioci, osoby zaufania publicznego, ludzie o właściwych i najwyższych kwalifikacjach.

Po II wojnie światowej geodeci stanowili jedno z pierwszych środowisk technicznych, które samoistnie się zorganizowało.
Na pierwszym zjeździe jaki odbył się tuż po wyzwoleniu, 15-16 września 1945 r. powołany został komitet organizacyjny Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej (1945), który upoważniono do „kooptacji wszystkich przedstawicieli przedwojennych organizacji”, by ostatecznie przyjąć nazwę Stowarzyszenie Geodetów Polskich (1953). Nazwa ta utrzymała się aż do dziś a Stowarzyszenie Geodetów Polskich kultywuje tradycje ale też stoi na straży etycznej strony zawodu i poprzez ustawiczne szkolenia, kursy, seminaria podnosi wiedzę i profesjonalizm w zawodzie, współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, uczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych, a także inicjuje wiele działań na rzecz środowiska geodezyjnego.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich zwraca się do całego środowiska geodezyjnego o włączenie się w celu godnego i efektywnego przeprowadzenia wydarzeń planowanych w roku 2019, będących szansą na skuteczne podniesienie świadomości społecznej na temat roli i zadań polskiej geodezji.

 

więcej informacji: http://sgp100lat.pl/

BK