Jubileusz Profesora Edwarda Kujawskiego

Data publikacji: 05.10.2017

Najbardziej utytułowany geodeta urodzony i pracujący do dzisiaj w Bydgoszczy. Organizator wyższego szkolnictwa geodezyjnego w regionie, nauczyciel akademicki, wychowawca licznych pokoleń inżynierów, aktywny członek miejscowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Profesor dr hab. inż. Edward Kujawski

KRÓTKA NOTATKA BIOGRAFICZNA

Prof. dr hab. inż. Edward Kujawski urodził się 20.09.1937 r. w Bydgoszczy. W mieście tym ukończył szkołę podstawową i średnią otrzymując świadectwo dojrzałości w 1954 r. Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbył w latach 1955-60. Od stycznia 1961 r. rozpoczął pracę na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskie na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1968 roku. W roku 1972 decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie oceny dorobku naukowego, został powołany na stanowisko docenta w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – ówczesnej nazwie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej nadała mu Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w roku 1985 na podstawie rozprawy „Modyfikacja metody precyzyjnej niwelacji geometrycznej z punktu widzenia potrzeb badania obiektów mostowych”. W roku 2004 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk technicznych. W roku 2007 przechodząc na emeryturę, zatrudnił się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej na stanowisku profesora zwyczajnego. W tymże roku, pod jego opieką merytoryczną, Uczelnia ta uruchomiła Wydział Techniczny z kierunkiem nauczania „geodezja i kartografia” na poziomie inżynierskim. Prof. Edward Kujawski objął na nim funkcję dziekana. W roku 2011 powrócił na Uniwersytet Technologiczny, gdzie pracuje do chwili obecnej na stanowisku profesora zwyczajnego, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Katedry Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Członek Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni członek Jury konkursu Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W okresie swojej pracy zawodowej prof. E. Kujawski wypromował pięcioro doktorów nauk w zakresie geodezji i kartografii; opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, w tym cztery publikacje książkowe z zakresu geodezji oraz wyceny nieruchomości. W latach 2000-2006 współpracował w Wydziałem Budownictwa Uniwersytetu Tongji w Szanghaju w zakresie inwentaryzacji zabytkowych obiektów architektonicznych.

Za aktywny udział w rozwoju szkolnictwa geodezyjnego oraz działalność w kierowniczych gremiach Wydziału i Uczelni bydgoskiej, prof. E. Kujawski został odznaczony w roku 2011 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979), wieloma odznaczeniami resortowymi oraz nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Stowarzyszenie Geodetów Polskich uhonorowało Profesora Złotą i Diamentową Odznaką Honorową SGP oraz medalem „Amigo Societas”.

W związku z ukończeniem przez Profesora 80-lat aktywnego życia Zarzad Oddzialu SGP w Bydgoszczy postanowił zorganizować uroczysty BENEFIS, na który przybyli: Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Srodowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dr hab. inz. Jan Kempa, Kujawsko- Pomorski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy mgr inż. Robert Cieszyński, Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego dr inż. Ludmiła Pietrzak, Prezes V-ce Prezesi i członkowie Zarządu Oddziału SGP w Bydgoszczy, oraz przyjaciele i uczniowie Profesora.

ŻYJ NAM JUBILACIE 100 LAT

 

Opracował Prezes Oddziału SGP w Bydgoszczy

dr inż. Bolesław Krystowczyk

W.K.