Komunikat nr 1 Zespołu ds. powołania Samorządu

Data publikacji: 19.02.2014

Zespół roboczy ds. opracowania koncepcji
samorządu zawodowego geodetów i kartografów
************************************
———————————————————————————————————————————–

Warszawa, dn. 18.02.2014

Komunikat nr 1

W dniu 21 stycznia 2014, z inicjatywy i z udziałem Głównego Geodety Kraju dr inż. Kazimierza Bujakowskiego, w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli pięciu organizacji zawodowych w sprawie samorządu zawodowego geodetów i kartografów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji:

 • Geodezyjna Izba Gospodarcza reprezentowana przez Prezesa Rafała Piętkę,
 • Polska Geodezja Komercyjna reprezentowana przez Prezesa Waldemara Klocka,
 • Polskie Towarzystwo Geodezyjne reprezentowane przez Skarbnika Leszka Piszczka,
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowane przez Prezesa Stanisława Cegielskiego,
 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich reprezentowane przez Wiceprezesa Grzegorza Kurzeję.

Zgromadzeni postanowili powołać zespół roboczy do spraw opracowania koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów. Uzgodniono, że do składu Zespołu, każda z pięciu organizacji wydeleguje po dwóch przedstawicieli.
Prace Zespołu wspomagać będzie merytorycznie i logistycznie Radca Głównego Geodety Kraju – Adolf Jankowski.
Zebrani ustalili, że pracami Zespołu kierować będzie członek Geodezyjnej Izby Gospodarczej Roman Kasprzak

******

W dniu 11 lutego 2014 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu.
W części oficjalnej posiedzenia uczestniczył Główny Geodeta Kraju dr inż. Kazimierz Bujakowski oraz Prezesi w/w organizacji, lub ich przedstawiciele, którzy, m.in. przedstawili swoich delegatów do prac w Zespole. W skład Zespołu weszli:

 •  Joanna Bac-Bronowicz – Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
 •  Tomasz Białożyt – Polska Geodezja Komercyjna,
 •  Agnieszka Buczek – Polska Geodezja Komercyjna,
 •  Roman Kasprzak – Geodezyjna Izba Gospodarcza.
 •  Grzegorz Kurzeja – Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
 •  Leszek Piszczek – Polskie Towarzystwo Geodezyjne,
 •  Krzysztof Rogala – Geodezyjna Izba Gospodarcza,
 •  Radosław Smyk – Polskie Towarzystwo Geodezyjne,
 •  Janusz Walo – Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
 •  Tadeusz Wilczewski – Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

W części roboczej posiedzenia:
Adolf Jankowski przedstawił prezentację prawnych aspektów powoływania samorządów zawodowych w Polsce. Przedstawione problemy staną się zapewne kanwą dyskusji o samorządzie geodetów i kartografów wśród członków Zespołu.

Następnie Zespół zajął się głównie sprawami organizacyjnymi:

 •  wybrano Sekretarza Zespołu, którym został Grzegorz Kurzeja,
 •  omówiono i przyjęto Regulamin działania Zespołu,
 •  omówiono i ustalono sposoby komunikowania się członków Zespołu,
 •  omówiono i uzgodniono częstotliwość spotkań Zespołu w okresie do czerwca bieżącego roku.

Zespół będzie kontynuował pracę do czasu sformułowania spójnej i zaakceptowanej przez
społeczności zawodowe koncepcji: celów, sposobu powołania, uprawnień, organizacji i zasad
funkcjonowania samorządu zawodowego geodetów i kartografów.

Roman Kasprzak
Przewodniczący Zespołu

 

Do pobrania: Komunikat nr 1 Zespołu

 

 D.W.