O zasadności utworzenia samorządu zawodowego i propozycjach zmian w prawie geodezyjnym

Data publikacji: 23.08.2013

Przedmiotem rozmów była zasadność utworzenia samorządu zawodowego, zmiany w prawie w zakresie podziałów i scaleń oraz rozgraniczeń nieruchomości, a także poprawa jakości kształcenia geodetów.

Prezes SGP przedstawił uchwałę nr 1 Zjazdu, która zobowiązuje Zarząd do aktywnego włączenia się w dyskusję na temat potrzeby utworzenia samorządu zawodowego geodetów, jego roli, zadań, zasad funkcjonowania oraz praw i obowiązków jego członków. Jednocześnie poinformował o rezygnacji z zamiaru zorganizowania przez Geodezyjną Izbę Gospodarczą konferencji poświęconej temu zagadnieniu.

– Temat związany z utworzeniem samorządu zawodowego geodetów przedstawiony przez część organizacji skupiających wykonawców oraz przedsiębiorców budzi duże zainteresowanie środowiska. Przed przystąpieniem do szerokiej dyskusji konieczne jest określenie zasad, zakresu zadań oraz odpowiedzialności członków. Obecnie oprócz hasła mówiącego o chęci utworzenia samorządu nie przedstawiono jego  szerszego opisu – podkreślał Kazimierz Bujakowski.

Uczestnicy spotkania uznali,  że konieczna jest dyskusja nad zasadnością utworzenia samorządu zawodowego. W wyniku takiej debaty należałoby określić zasady funkcjonowania i kompetencji, ale także spodziewanych kosztów i korzyści związanych z przynależnością do samorządu. Otwarta pozostaje także kwestia miejsca w samorządzie pracowników administracji geodezyjnej. Wolę SGP do udziału w dyskusji prowadzonej w środowisku potwierdził także Stanisław Cegielski.

Prezesi stowarzyszenia przedstawili także propozycję zainicjowania zmian pozwalających na przeniesienie do Prawa geodezyjnego i kartograficznego zapisów regulujących wykonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości. Dodatkowo zwrócili uwagę na zasadność uregulowania w prawie uprawnień niezbędnych do wykonywania czynności klasyfikatora gruntów.

Główny Geodeta Kraju odnosząc się do propozycji podkreślił, że wszelkie zmiany wymagają przygotowania szerokiej argumentacji, która będzie niezbędna w momencie inicjowania procesu legislacyjnego. Bez argumentów przemawiających za oraz wskazujących jakie korzyści przyniosą proponowane zmiany jakiekolwiek działania wkraczające w kompetencje innych resortów nie mają szansy powodzenia. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami lub przepisach za które odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi muszą być poparte gruntowną analizą.

W dalszej części spotkania prezesi stowarzyszenia omówili pozostałe uchwały podjęte w trakcie zjazdu, zwracając uwagę na zagadnienia związane m.in. z propozycjami wprowadzenia obowiązku ustawicznego kształcenia geodetów uprawnionych, poprawy jakości kształcenia na wszelkich poziomach nauczania.

Główny Geodeta Kraju popierając inicjatywę poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności wyraził wątpliwość w stosunku do propozycji nałożenia ustawowego obowiązku odbywania szkoleń przez geodetów. Takie rozwiązanie wymagałoby stworzenia pełnego systemu nauczania oraz kontroli efektów. Jednocześnie w kwestii poprawy jakości nauczania wspólnie z organizacjami zawodowymi skupiającymi geodetów i przedsiębiorców oraz przedstawicielami uczelni wyższych temat ten będzie dyskutowany jesienią tego roku w trakcie II Forum poświęconemu kształceniu w zawodzie geodety i kartografa.

Źródło: www.gugik.gov.pl