Postępowania w sprawie uprawnień zawodowych geodety i kartografa w okresie przejściowym

Data publikacji: 23.08.2013

Należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe w art. 28 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. stanowiące, iż osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1. uzyskały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w tym zakresie;
  2. uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych geodezyjnych pierwszego stopnia, studiów wyższych geodezyjnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich geodezyjnych, bez względu na kierunek ukończonych studiów, zachowują prawo ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 4, na dotychczasowych zasadach przez okres 5 lat, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
  3. rozpoczęły studia wyższe pierwszego stopnia, studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia, zachowują prawo ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 4, na dotychczasowych zasadach.

Ponadto, przepisy art. 49 w/w ustawy wskazują, iż dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych w art. 45 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 45h pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Obecny stan prawny, w którym, z dniem 23 sierpnia 2013 r. będą obowiązywały wchodzące z tym dniem w życie nowe przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą, dotyczące uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz przepisy dotychczasowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 143, poz. 1396) wymaga wyjaśnienia kilku istotnych kwestii, dotyczących osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych oraz zasad przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych w okresie przejściowym.

  1. Postępowania kwalifikacyjne dla osób zainteresowanych, które złożyły lub złożą wniosek o nadanie uprawnień zawodowych, spełniający warunki określone w § 4 ust. 2 dotychczasowego rozporządzenia, przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, będą prowadzone według zasad dotychczasowych;
  2. Do czasu ustalenia wysokości opłaty w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, osoba zainteresowana, która złożyła wniosek przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, ponosi koszty postępowania kwalifikacyjnego wg dotychczasowych zasad.
  3. Przebieg praktyki zawodowej należy dokumentować w okresie przejściowym, do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, według dotychczasowych zasad;
  4. Formalny wymóg długości odbywania praktyki zawodowej, o której mowa w art. 44b ust. 1 ustawy, określony przepisami art. 44 ust. 1 pkt 4 oraz 44a ust. 1, pkt 3 lit. b ustawy uznawany będzie od dnia wejścia w życie w/w ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.

Opracowany w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii został skierowany do uzgodnień resortowych. Po rozpatrzeniu wniesionych uwag projekt rozporządzenia zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Z projektem tym, osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się na stronie BIP GUGiK.

Źródło: www.gugik.gov.pl