Modernizacja egib w Kujawsko-Pomorskiem zakończona

Data publikacji: 26.06.2015

Dziesiąte zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbywające się w dniu 25 czerwca 2015 roku w „Grodzie Piasta” w Chomiąży Szlacheckiej, dokonało oceny pracy Związku w 2014 roku i podjęło uchwały usprawniające dalszą jego pracę. Było także okazją do oceny wykonania pierwszego zadania, jakiego podjął się Związek, którym była modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze województwa. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju.

Robert Cieszyński Wojewódzki Inspektor Nadzoru GiK, Ewa Mes, Kazimierz Bujakowski

Zbigniew Jaszczuk

Zarys podjętego przedsięwzięcia przedstawił Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk w wystąpieniu „Związek powiatów jako sposób na pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych do realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – doświadczenia i perspektywa 2014-2020”. Przypomniał pierwsze spotkanie zwołane przez Ewę Mes, która od początku patronowała zespołowemu działaniu wszystkich starostów, na rzecz osiągnięcia dobrego celu jakim jest podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków. Związek działa na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych, w zgodzie z własnym statutem, ogłoszonym w obwieszczeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dnia 16 maja 2012 roku.

Kazimierz Bujakowski

Ewa Mes otrzymuje upominek z rąk Zbigniewa Jaszczuka

czterech postawionych celów został osiągnięty pierwszy, którym było tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali”.

Projekt przedsięwzięcia był przyjęty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i realizowany pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach, i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. 30 stycznia 2013 roku Zarząd Województwa ogłosił konkurs, 29 kwietnia został złożony wniosek, zaś umowę podpisano 12 grudnia 2013 roku, na projekt o wartości 27.3 mln złotych, z dofinansowaniem w wysokości 75%. Projektem objęto 97 gmin (1806 obrębów ewidencyjnych) spośród 144 w województwie.

Warunki techniczne przygotowane dla całego województwa uwzględniały lokalne uwarunkowania w poszczególnych powiatach oraz prowadzenie ewidencji w zgodzie z dwoma oprogramowaniami, które są używane w powiatach województwa.

Procedury przetargowe prowadzone w dziewiętnastu powiatach skutkowały podpisaniem umów na wykonanie zadania w terminie do 27 lutego 2015 roku. Spełniając oczekiwania wykonawców prac, wprowadzono pośredni etap ich częściowego wykonania i rozliczenia do dnia 30 września 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu wartość umowna prac sięgnęła 19.8 mln złotych i była niższa o 7.6 mln złotych od kwoty przewidzianej w projekcie. Powstałą sytuację mówca podsumował tak: „z bólem musieliśmy oddać sporą kwotę Marszałkowi Województwa”. Niepokoi także fakt, że „nie skorzystali z okazji do godziwego zarobku geodeci miejscowi”, bowiem umowy zawarły ze Związkiem firmy spoza województwa kujawsko-pomorskiego.

Prace we wszystkich powiatach zakończono, a należności za nie wypłacono wykonawcom.

Aby można prowadzić bieżącą kontrolę jakości prac i mieć orientację co do ich przebiegu, czynnikiem wspierającym pracę geodetów powiatowych był podmiot monitorująco-kontroly, powołany przez Związek, w którego ocenie było to bardzo opłacalne rozwiązanie. Wykonawcy uzyskali z jego strony fachowe wsparcie, a geodeci powiatowi merytoryczną pomoc.

Wystąpienie zawierało też szczegółowe informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięcia i zamierzenia „na przyszłość w ramach RPO na lata 2014-2020”. Mówca zwrócił się do Głównego Geodety Kraju słowami: „Panie Prezesie! Dziękuję za przybycie do nas, do 'Grodu Piasta’, bo mogę zameldować, że zadanie w województwie kujawsko-pomorskim został wykonane”.

Były gratulacje i wyrazy uznania za trud podjęcia się wielkiego zadania, skutecznego i owocnego jego przeprowadzenia: dla Przewodniczącego, członków Zarządu i całego Związku, składane przez Ewę Mes Kazimierza Bujakowskiego. Przewodniczący Zbigniew Jaszczuk w podziękowaniu za przychylność i stałe wsparcie przekazał upominki, w postaci rzeźby miejscowego artysty Ewie Mes i Kazimierzowi Bujakowskiemu, a za wielki wkład w przebieg zadania i troskę o dobry rezultat Jackowi Żbikowskiemu Jarosławowi Kaszewskiemu.

Spotkanie było też okazją do zapoznania obecnych z „Priorytetowymi zadaniami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej” w perspektywie 2014-2020, przedstawionymi przez Kazimierza Bujakowskiego.

Geodeci powiatowi województwa kujawsko-pomorskiego z Głównym Geodetą Kraju Kazimierzem Bujakowskim

Obecność Głównego Geodety Kraju w „Grodzie Piasta” była dogodną sposobnością do prezentowania przez geodetów powiatowych swoich rozmaitych trosk w prowadzeniu rozlicznych spraw urzędowych. Bo w niektórych starostwach sprawy geodezji nie zawsze znajdują właściwe uznanie.

Relacja do pobrania (pdf) >>>

 

Zdjęcia i tekst Stanisław Marcin Wiliński

W.K.