Nagrody za najlepsze prace dyplomowe 2015 wręczone

Data publikacji: 22.04.2016

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe 2015 na kierunku Geodezja i Kartografia miała miejsce, w dniu 6 kwietnia 2016 roku, w Domu Technika NOT w Warszawie, podczas zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Otwierając spotkanie prezes Stanisław Cegielski powitał Głównego Geodetę Kraju Kazimierza Bujakowskiego, laureatów Konkursu i ich opiekunów naukowych oraz członków Zarządu Głównego SGP. Przekazując prowadzenie uroczystości prof. Januszowi Walo Członkowi Prezydium ZG SGP pogratulował Mu objęcia zaszczytnej funkcji Prorektora Politechniki Warszawskiej.

Prezes Stanisław Cegielski otwiera uroczystość wręczenia wyróżnień laureatom Konkursu

 

prof. Janusz Walo

Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Główny Geodeta Kraju powołali Komitet Organizacyjny pod kierunkiem Dominika Próchniewicza (Politechnika Warszawska). W jego skład weszli: Marek Dolega (GUGiK), Aleksandra Szabat-Pręcikowska (AGH, ZG SGP), Anna Kłos (WAT), Joanna Kuczyńska-Siehień (UWM), Marcin Ligas (AGH). Prace dyplomowe oceniała Komisja Konkursowa, złożona z dwudziestu czterech osób: nauczycieli akademickich, przedstawiciela GUGiK oraz szefów firm geodezyjnych. Komisji przewodniczył prof. Janusz Walo.

Piotr Spadarzewski, Kazimierz Bujakowski, Stanisław Cegielski

 

Adam Potocki, prof. Elżbieta Bielecka, Kazimierz Bujakowski, Stanisław Cegielski

Na Konkurs „2015” zgłoszono 56 prac magisterskich i 14 inżynierskich. Komisja Konkursowa oceniała je według kryteriów: poziom naukowy pracy; stopień trudności; sposób rozwiązania, innowacyjność i oryginalność; konstrukcja logiczna; forma prezentacji. Prace były oceniane w dwóch etapach. W etapie pierwszym dziewięć zespołów recenzentów wskazało osiemnaście najlepszych prac magisterskich i cztery najlepsze prace inżynierskie. W drugim etapie każdą z tych prac oceniało siedmiu recenzentów. Autorami prac drugiego etapu byli absolwenci: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (dziewięć prac); Politechniki Warszawskiej (sześć prac); Akademii Górniczo-Hutniczej (trzy prace); Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wojskowej Akademii Technicznej; Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie (po jednej pracy).

Wojciech Piotrowski, Tomasz Piegat, Kazimierz Bujakowski, Stanisław Cegielski

 Kazimierz Bujakowski, Łukasz Czerwonka, Aleksandra Gontarska, Stanisław Cegielski

Kazimierz Bujakowski, Kamil Kaczorowski, Tadeusz Szczutko, Stanisław Cegielski

Aleksandra Knapik, Kazimierz Bujakowski, Stanisław Cegielski

 Spośród prac magisterskich nagrodzone zostały trzy, a dwie uzyskały wyróżnienie.

Adam Potocki

Piotr Spadarzewski

Pierwsze miejsce uzyskała praca „Analiza porównawcza funkcjonałów modeli geopotencjału wyznaczanych satelitarnie” Piotra Spadarzewskiego z Wydziału Geodezji i Kartografii, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej; wykonana pod opieką dra inż. Tomasza Olszaka. Drugie miejsce uzyskała praca „Projekt systemu geoinformacyjnego dla pszczelarzy z wykorzystaniem metodologii MDA” Adama Potockiego z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Geodezji, Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii; wykonana pod opieką dr hab. inż. Elżbiety Bieleckiej, prof. WAT. Trzecie miejsce zajęła praca „Optymalizacja nadzorowanej klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych z wykorzystaniem układów GPU i przetwarzania równoległego” Aleksandry Knapik z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Geodezji i Geoinformatyki; wykonana pod opieką dra inż. Przemysława Tymkówa.  

Aleksandra Knapik

Kinga Wojtkowska

Dominik Piętka

Wojciech Piotrowski, Tomasz Piegat

Wyróżnienie uzyskała praca „Wykorzystanie szumu cętkowego do klasyfikacji pokrycia terenu na podstawie obrazów radarowych” Kingi Wojtkowskiej z Politechniki Warszawskiej Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP; wykonana pod opieką dra inż. Przemysława Kupidury. Wyróżniono pracę „Implementacja Europejskiego modelu Quasi-geoidy Grawimetrycznej EGG2008 na obszarze Polski” Dominika Piętki z Politechniki Warszawskiej Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej; wykonaną pod opieką dra inż. Tomasza Olszaka.

Łukasz Czerwonka, Aleksandra Gontarska

Kamil Kaczorowski

Spośród prac inżynierskich nagrodzone zostały trzy prace, a jedna uzyskała wyróżnienie.

„MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE POLSKIEJ GEODEZJI”: Kamil Kaczorowski, prof. Zdzisław Adamczewski

Pierwsze miejsce uzyskała praca „Wykonanie trójwymiarowego modelu budynku na poziomie LoD3 z wykorzystaniem integracji wybranych technik fotogrametrycznych” Tomasza Piegata i Wojciecha Piotrowskiego z Politechniki Warszawskiej wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP; wykonana pod opieką dra hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego, prof. PW. Drugie miejsce uzyskała praca „Określenie objętości wybranego zwałowiska materiałów sypkich” Łukasza Czerwonki i Aleksandry Gontarskiej z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; wykonana pod opieką prof. dra hab. inż. Józefa Czaji. Miejsce trzecie uzyskała praca „Budowa kolimatora do wyznaczania niestałości osi celowej lunet geodezyjnych” Kamila Kaczorowskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki; wykonana pod opieką dra inż. Tadeusza Szczutko. Wyróżnienie uzyskała praca „Stworzenie aplikacji do obliczeń geodezyjnych na urządzenia z systemem Android” Piotra Michonia z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie Wydział Przedsiębiorczości; wykonana pod opieką dr inż. Jacka Derwisza.

Laury (okolicznościowe dyplomy i nagrody) zwycięzcom Konkursu i ich opiekunom naukowym wręczył Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju, w asystencji Stanisława Cegielskiego Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Autorzy prac magisterskich i inżynierskich zgłoszonych do Konkursu w edycji „2015” w syntetycznych  prezentacjach wskazywali motywy wyboru tematyki swoich opracowań, cele i przebieg prac oraz formułowali płynące z nich wnioski.                                                                                             

Organizatorzy Konkursu otrzymali wsparcie materialne ze strony następujących jednostek i instytucji: HEXAGON Safety&Infrastructure, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leica Geosystems, TPI, IMPEXGEO, Czerski, Pro Gea Consulting oraz „Przegląd Geodezyjny” i miesięcznik „Geodeta”.

 

Relacja do pobrania w pdf >>>

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

W.K.