Narada dyrektorów Biur Geodezji i Terenów Rolnych

Data publikacji: 27.11.2013
W dniach 5-6 listopada 2013 roku w Krakowie odbyła się narada dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych. Tematem wiodącym była rola Biur w realizacji PROW 2007-2013 oraz prognozy na lata 2014-2020.
W naradzie uczestniczył z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jerzy Kozłowski, który omówił nowelizację ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz zaprezentował referat z-cy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Pani Renaty Zielińskiej na temat rozwiązań prawnych i finansowych dla działania „scalanie gruntów” w nadchodzącym okresie programowania. Dyrektor KBGiTR w Krakowie Pan Gustaw Korta wystąpił z referatem „Stan i problemy realizacji działania scalanie gruntów w ramach PROW 2007-2013 oraz wynikające stąd sugestie na okres programowy 2014-2020”. W trakcie narady dyskutowano nad możliwością pozyskania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie prac przygotowujących obiekty do scaleń oraz ustaleniem beneficjenta pomocy unijnej na te projekty.
Zaproszony gość – Pan Stanisław Cegielski Prezes SGP przedstawił aktualne prace nad ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne” i innymi aktami prawnymi związanymi z geodezją, a szczegółowo rozwinął zgodnie z życzeniem zebranych temat egzaminów na uprawnienia zawodowe.
W pierwszym dniu na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Alina Dalewska
W.K.