Narada Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Data publikacji: 01.04.2014

W dniach 19-20 marca 2014 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie członków Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Komisję – zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne – w liczbie 90 osób, powołał Zarządzeniem nr 4 z 20.02.2014 r. Główny Geodeta Kraju z pośród osób zgłoszonych przez organizacje zawodowe geodetów i kartografów oraz uczelnie. 

Jednocześnie GGK wyznaczył przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej w osobie Stanisława Cegielskiego – Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju powitał zebranych członków Komisji przedstawiając rolę Komisji Kwalifikacyjnej w procesie nadawania uprawnień zawodowych przez GGK w ujęciu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013r, poz. 829), która wywołała również zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W wyniku wprowadzonych zmian najbardziej istotną jest zmiana w sposobie uzyskaniu uprawnień zawodowych w zakresach 3, 6 i 7. Uprawnienia w wymienionych zakresach mogą uzyskać osoby, które posiadają odpowiednio:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

–        na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych – dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,

–        na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map – dla zakresu redakcja map,

–        na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji – dla zakresu fotogrametria i teledetekcja,

b) rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.

Wymienione uprawnienia, mogą otrzymać również osoby, które:

–        posiadają średnie wykształcenie geodezyjne;

–        posiadają 6 lat praktyki zawodowej;

–        wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii przed komisją kwalifikacyjną.

Ważne jest też wykazanie przez składających wnioski, że nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Osoby zamierzające uzyskać uprawnienia w następujących zakresach:

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
  • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
  • geodezyjna obsługa inwestycji,
  • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

mają obowiązek, tak jak dotychczas, wykazania się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii przed zespołem kwalifikacyjnym powołanym spośród członków Komisji, celem uzyskania odpowiedniego zakresu uprawnień zawodowych. Istotną zmianą jest wprowadzenie w części ogólnej testu wielokrotnego wyboru.

Główny ciężar prowadzenia narady wziął na siebie Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w GUGiK, mgr inż. Andrzej Zaręba, który omówił zasady dotyczące części wstępnej i części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego, elementy praktyczne dotyczące organizacji pracy zespołu kwalifikacyjnego oraz aspekty merytoryczne stanowiących treść pytań podczas egzaminu ustnego. W wystąpieniu swym Dyrektor Zaręba powoływał się na zapisy aktu wykonawczego, jakim jest rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (DzU z 2014r poz.176).

Na spotkaniu poinformowano, że Przewodniczący Komisji wyznaczył w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, na wiceprzewodniczącego Komisji Panią Irenę Jarzyńską a na sekretarzy Komisji, Panią Teresę Bednarską oraz Pana Sławomira Kina.

W dalszej części narady wiceprzewodnicząca Komisji Pani Irena Jarzyńska omówiła wykaz przepisów publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie GUGiK, których znajomość obowiązuje kandydatów do uzyskania uprawnień w określonych zakresach. Pani wiceprzewodnicząca prosiła o ewentualne zgłoszenie uwag do przedmiotowego wykazu i ich ewentualną korektę.

W drugim dniu obrady rozpoczął Przewodniczący Komisji, Pan Stanisław Cegielski, omawiając w sposób szczegółowy zasady pracy Komisji.

Następnie członkowie Komisji pracowali w grupach reprezentujących poszczególne zakresy uprawnień analizując wcześniej przygotowaną dokumentację. Zespoły sprawdzały czy przygotowany wniosek wraz załącznikami jest kompletny, a w przypadku stwierdzenia braków mieli obowiązek wypełnić odpowiedni wzór zawiadomienia dla wnioskodawcy z podaniem terminu uzupełnienia braków we wniosku. Następnie w ramach dalszych prac członkowie zespołów dokonywali sprawdzenia prac egzaminacyjnych z części szczegółowej.

Główny cel narady Komisji Kwalifikacyjnej, na której omówione zostały przepisy prawne określające organizację oraz zasady i tryb przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych, został osiągnięty. Zgłoszone w czasie narady uwagi i wnioski zostaną wykorzystane dla przygotowania regulaminu pracy Komisji.

Wojciech Wilkowski

 

W.K.