Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przyjęta przez Sejm – pilne konsultacje rozporządzeń.

Data publikacji: 06.06.2014

Dnia 5 czerwca 2014 r. posłowie w III czytaniu przyjęli projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Obecnie projekt jest przedmiotem prac legislacyjnych Senatu RP.

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę Głównego Geodety Kraju o pilne zaopiniowanie trzech projektów rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji, które wynikają z projektu nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne:

  1. w sprawie wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, wzoru zgłoszenia prac kartograficznych, wzoru zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
  3. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z projektami i pilne przesłanie ewentualnych opinii i uwag.

Ze względu na wyznaczony termin składania uwag uprzejmie prosimy o ich przesłanie do dnia 10 czerwca 2014 r. drogą elektroniczną na adres:  sekretarz@sgp.geodezja.org.pl

Przy formułowaniu uwag bardzo prosimy o korzystanie z przekazanej nam przez GUGiK tabeli (plik Zestawienie+uwag.docx).

 

Plik z projektami rozporządzeń do pobrania >>>

W.K.