Ogłoszenie Starosty Sulęcińskiego o naborze na stanowisko Geodety Powiatowego/Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie

Data publikacji: 10.01.2018

Starosta Powiatu Sulęcińskiego poszukuje kandydatów na stanowisko Geodety Powiatowego/Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Termin składania dokumentów: 2018-01-19 14:30:00

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
  2. Życiorys (CV) podpisany własnoręcznie.
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru  (link do „Szczegółowych informacji”).
  4. Kserokopie świadectw i dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności.
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia.
  6. Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy.
  7. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień geodezyjnych określonych w ogłoszeniu.
  8. Oświadczenia podpisane własnoręcznie:

a)  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) o nieposzlakowanej opinii,

e) potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w naborze,

f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” (można skorzystać z załączonego wzoru oświadczenia – link do „Szczegółowych informacji”).

 

Szczegółowe informacje >>>

Informację przekazała:

Mirosława Helińska

Podinspektor ds. kadr i archiwum zakładowego

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

W.K.