Ogłoszenie Starosty Sulęcińskiego o naborze na stanowisko Geodety Powiatowego/Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie

Data publikacji: 21.04.2017

Starosta Powiatu Sulęcińskiego poszukuje kandydatów na stanowisko Geodety Powiatowego/Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Termin składania dokumentów został przedłużony do dnia 19.05.2017 r. do godziny 14.30

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
  2. Życiorys (CV) opatrzony oświadczeniem kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” podpisany własnoręcznie.
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru (link do „Szczegółowych informacji”).
  4. Kserokopie świadectw i dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności.
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia.
  6. Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy.
  7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa.
  8. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień geodezyjnych określonych w ogłoszeniu.
  9. Oświadczenia podpisane własnoręcznie:

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) o nieposzlakowanej opinii,
e) potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w naborze. (można skorzystać z załączonego wzoru oświadczenia – link do „Szczegółowych informacji”).

Szczegółowe informacje >>>

Informację przekazała:

Mirosława Helińska

Podinspektor ds. kadr i archiwum zakładowego

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

 

W.K.