Planowane w 2022 roku szkolenia i wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Data publikacji: 26.03.2022

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, realizując swe podstawowe cele statutowe, w 2022 roku przewiduje przeprowadzenie poniżej wymienionych szkoleń, konferencji i Kongresu FIG.

Zapraszamy do zaplanowania udziału w wybranych wydarzeniach. Szczegółowe dane poszczególnych szkoleń będą publikowane na naszej stronie www.sgp.geodezja.org.pl.

Wykaz planowanych szkoleń w 2022 roku

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Termin

Organizator

Prowadzący

Temat

marzec 2022

O/Warszawa

dr inż. Robert Łuczyński

Analiza materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ich przydatności – przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości – w świetle znowelizowanych standardów technicznych

26.03-10.04.2022

O/Gorzów

Emilia Zawadzka – Prezes Oddziału w Gorzowie Wlkp.

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe

27 kwietnia 2022

O/Kraków

dr inż. Beata Szafrańska i Radosław Seweryn

Praktyczne zastosowanie technik lotniczych w geodezji

maj 2022

O/Warszawa

dr inż. Ludmiła Pietrzak

maj 2022

O/Olsztyn

Tworzenie aktualizacja i harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT w świetle obowiązujących przepisów

25 maja 2022

O/Kraków

dr inż. Beata Szafrańska i Radosław Seweryn.

Zmiany legislacyjne i narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym

8 czerwca 2022

O/Kraków

dr inż. Beata Szafrańska i Radosław Seweryn.

Techniki pomiarów GNSS i analiza danych

czerwiec 2022

O/Warszawa

mgr inż. Andrzej Żylis

Operat techniczny i jego weryfikacja – studium problemów

czerwiec 2022

O/Rzeszów

Rozgraniczenie nieruchomości oraz ustalenie i wyznaczenie znaków granicznych w kontekście zarysu historycznego katastru Austriackiego i katastru Pruskiego

czerwiec 2022

O/Wrocław

Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granicy działek ewidencyjnych – co w dokumentach, co na gruncie?

czerwiec 2022

O/Olsztyn

Szkolenie w zakresie egib oraz szkolenie z oprogramowania EWMAPA uzgodnione z WG UWM

czerwiec 2022

O/Gorzów

dr inż. Ludmiła Pietrzak

Szkolenie dotyczące ewidencji gruntów i budynków

10-15 września 2022

ZG, FIG

Kongres FIG 2022

wrzesień 2022

O/Warszawa

dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. PW

Opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz wybrane czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie – aspekty prawne i techniczne w świetle obowiązujących przepisów

wrzesień 2022

O/Rzeszów

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe

26-28 września 2022

PTFiT

(AGH Kraków)

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA –

GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju”

30 września-1 października 2022

dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek, prof. PP

Szybkie opracowania dużej ilości różnych danych geodezyjnych w Trimble Business Center

październik 2022

O/Olsztyn

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

październik 2022

O/Warszawa

dr inż. Krzysztof Bakuła,

mgr inż. Wojciech Ostrowski

Aspekty prawne wykorzystania dronów w praktyce geodezyjnej – podstawy teoretyczne oraz analiza dokumentacji potwierdzająca uzyskiwane dokładności pomiarów z użyciem bezzałogowych statków latających

październik-listopad 2022

O/Wrocław

Cykl bloków tematycznych porządkujących wiadomości w zakresie geodezji i kartografii a pozwalających m.in. na przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu na uprawnienia zawodowe.

Bloki tematyczne będą dotyczyły zagadnień związanych z:

  1. ewidencją gruntów i budynków;

  2. prowadzeniem i funkcjonowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

  3. wykonywaniem prac geodezyjnych;

  4. gospodarką nieruchomościami;

  5. planowaniem przestrzennym;

  6. podstawami ustawy Prawo budowlane w pracy geodety.

listopad 2022

O/Warszawa

prof. dr hab. inż. Marek Woźniak,

dr hab. inż. Janina Zaczek Peplińska, prof. PW

Szczegółowe zadania geodezji inżynieryjnej w świetle obowiązujących regulacji prawnych
– geodezyjna obsługa inwestycji, badanie przemieszczeń i deformacji konstrukcji

 

Plan szkoleń do pobrania (pdf) >>>

W.K.