Prośba Ministra Tomasza Żuchowskiego o opinie na temat projektów rozporządzeń i uwag do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego..

Data publikacji: 24.11.2016

Pan Minister Tomasz Żuchowski przesłał do Stowarzyszenia Geodetów Polskich projekty rozporządzeń i zestawienie uwag – propozycji zmian do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. Zwrócił się z prośbą o przekazanie opinii i uwag na ich temat.

Otrzymane projekty:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).
  3. Zestawienie uwag – propozycji zmian do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Uprzejmie prosimy o przesłanie opinii i ewentualnych uwag wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: prezes@sgp.geodezja.org.pl oraz sekretarz@sgp.geodezja.org.pl dla pozycji 1 i 2 do dnia 3 grudnia 2016 r. dla pozycji 3 do dnia 15 grudnia 2016 r.

W załączeniu:

Pismo Ministra Tomasza Żuchowskiego – Prośba o uwagi do projektów rozporządzeń >>>

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udostępniania >>>

Projekt rozporzadzenia zminiajacego rozporządzenie w sprawie EGiB >>>

 

Pismo Ministra Tomasza Żuchowskiego – Prośba o opinię do uwag do rozporządzenia w sprawie standardów >>>

Uwagi do rozporządzenia w sprawie standardów >>>

 

W.K.