XXXVIII OWGiK 2015/16 – Regulamin

Data publikacji: 28.09.2015

 

REGULAMIN OLIMPIADY  WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

 

Wstęp

1. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej jest ogólnopolską olimpiadą tematyczną realizowaną na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.)

oraz zgodnie z aktualnymi przepisami i niniejszym regulaminem.

2. Koszty zorganizowania i przeprowadzenia Olimpiady są pokrywane z:

 • dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskiwanych na podstawie umowy na
 • organizację i przeprowadzenie trójstopniowych zawodów Olimpiady,
 • środków własnych organizatora wymienionego w rozdziale I niniejszego regulaminu,
 • środków uzyskanych od instytucji i osób wspierających oraz fundatorów nagród.

3. Olimpiada organizowana jest w celu:

 • rozszerzenia zakresu i podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów ponadgimnazjalnych szkół geodezyjnych w dyscyplinie geodezja i kartografia,
 • odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz ich zainteresowań zawodowych,
 • rozwijania umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia oraz do wykonywania zawodu technika geodety,
 • stworzenia młodzieży szkolnej i nauczycielom możliwości szlachetnego współzawodnictwa.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

§ 1. Obowiązki i prawa organizatora

1.1. Organizatorem Olimpiady jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Siedziba organizatora:
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, pok. 416, tel/fax (+48 -22) 826 87 51,
e- mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl; WWW: www.sgp.geodezja.org.pl

1.2. Zadaniem Zarządu Głównego SGP jako organizatora Olimpiady jest:
a) zapewnienie realizacji zadania zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa
i postanowieniami niniejszego regulaminu,
b) zapewnienie odpowiednich środków na realizację zadania,
c) podejmowanie działań promujących Olimpiadę w celu uzyskania sponsorów i instytucji wspierających Olimpiadę,
d) współdziałanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Geodetą Kraju
w sprawach związanych z przeprowadzeniem Olimpiady,
e) powołanie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, zwanego dalej Komitetem Głównym,
f) współpraca z Zarządami Oddziałów Stowarzyszenia w zakresie organizacji i przeprowadzania zawodów.
g) wspieranie Komitetu Głównego i Komitetów Organizacyjnych w organizacji Olimpiady,
h) rozwiązywanie problemów i sporów wychodzących poza kompetencje Komitetu Głównego,
i) prowadzenie spraw administracyjnych Olimpiady, zapewnienie obsługi biurowo- organizacyjnej przedsięwzięcia m. innymi poprzez:
organizację procesu zgłoszeń uczestników,
dystrybucję materiałów informacyjnych oraz testów i zadań na poszczególne etapy zawodów,
kontakty ze szkołami – uczestnikami kolejnych edycji Olimpiady,
zapewnienie zbierania i przechowywania dokumentacji poszczególnych etapów i edycji Olimpiady zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami i postanowieniami niniejszego regulaminu,
prowadzenie księgowości i rozliczeń finansowych oraz przygotowanie sprawozdań finansowych z realizacji zadania.
j) informowanie o sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzania Olimpiady na stronie internetowej Zarządu.

1.3. Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich jako organizator Olimpiady ma prawo do:
a) anulowania, w porozumieniu z Komitetem Głównym, wyników poszczególnych etapów w razie ujawnienia nieprawidłowości wynikających z istotnych naruszeń prawa i postanowień niniejszego regulaminu,
b) wykluczenia, w porozumieniu z Komitetem Głównym, z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących niniejszy regulamin,
c) rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników,
d) uczestniczenia poprzez swego przedstawiciela w pracach Komitetu Głównego,
e) kontrolowania zgodności przebiegu poszczególnych etapów Olimpiady z przepisami i wizytowania w tym celu zawodów,
f) kontrolowania dokumentacji z przeprowadzonych zawodów,
g) reprezentowania Olimpiady na zewnątrz i nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi.

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady

2.1. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej jest organizowana jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnokrajowym i odbywa się w etapach określonych w § 4 pkt. 4.1.
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej ma strukturę scentralizowaną. Całokształt spraw organizacyjnych Olimpiady prowadzi Komitet Główny Olimpiady.

2.2. Komitet Główny Olimpiady

1. Członków Komitetu Głównego powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
2. Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej wybiera ze swego grona Komitet Główny w głosowaniu jawnym.
3. Siedziba Komitetu Głównego mieści się w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel./fax. 0 22 826-87-51.
4. Komitet Główny Olimpiady składa się, z co najmniej 10 członków, wśród których znajdują się:
Przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
przedstawiciel Głównego Geodety Kraju,
nauczyciele akademiccy,
nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół geodezyjnych,
wybitni praktycy,
wymiennie – dyrektor Szkoły i prezes Zarządu Oddziału SGP odpowiedzialni za organizację zawodów II i III stopnia określonej edycji Olimpiady.
5. Komitet Główny:
a) opracowuje, co roku Szczegółowe Wytyczne Olimpiady dotyczące organizacji zawodów wszystkich stopni, zawierające informację o miejscu odbycia zawodów drugiego i trzeciego stopnia, ich zakres tematyczny i merytoryczny, wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych etapach, oraz kalendarz zawodów poszczególnych stopni,
b) określa kryteria zakwalifikowania uczestników (zwycięzców) etapu szkolnego do zawodów zespołowych,
c) ustala liczbę uczestników etapu szkolnego reprezentujących daną szkołę w etapie międzyszkolnym,
d) powołuje jury Olimpiady oceniające wyniki uczestników etapu międzyszkolnego
i centralnego,
e) zleca zespołom specjalistów przygotowanie i zatwierdza zadania testowe, tekstowe, praktyczne wraz z schematem oceniania oraz zestawy pytań ustnych dla uczestników zawodów poszczególnych stopni, według zakresu programu określonego w § 4 pkt. 4.3,
f) określa rodzaj i parametry sprzętu geodezyjnego niezbędnego do wykonania sprawdzianu umiejętności praktycznych w zawodach zespołowych,
g) organizuje dostarczenie tematów i zadań dla jury etapów szkolnego, międzyszkolnego i centralnego zapewniając zachowanie tajności,
h) zabiega u organizatorów i innych instytucji o zapewnienie funduszy na pokrycie wydatków związanych z organizacją Olimpiady i nagrodami,
i) w porozumieniu z Zarządem Głównym SGP ustala organizatorów etapu międzyszkolnego i centralnego oraz uzgadnia z nimi zasady organizacji i przeprowadzenia zawodów,
j) zatwierdza skład Komitetu Organizacyjnego,
k) udziela wyjaśnień i instrukcji Komitetowi Organizacyjnemu Olimpiady oraz Komisjom Szkolnym Olimpiady,
l) dba o przebieg poszczególnych etapów Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym regulaminem oraz wizytuje w tym celu przeprowadzanie określonych zawodów,
m) przyznaje nagrody i dyplomy laureatom i finalistom Olimpiady oraz wydaje zaświadczenia o uczestnictwie w zawodach drugiego i trzeciego stopnia (okręgowych i centralnych),
n) gromadzi dokumentację dotyczącą organizacji i przebiegu Olimpiady, w tym protokoły jury oraz listy laureatów i finalistów i przekazuje do archiwizowania organizatorowi Olimpiady.
6. Uchwały Komitetu Głównego zapadają zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
7. Uchwały Komitetu Głównego dotyczące ustalenia tematów i zadań na poszczególne stopnie Olimpiady są tajne do czasu rozpoczęcia zawodów.
8. Pracami Komitetu Głównego kieruje przewodniczący, który:
– czuwa nad całokształtem prac Komitetu,
– zwołuje posiedzenia Komitetu,
– przewodniczy na posiedzeniach Komitetu,
– reprezentuje Komitet na zewnątrz.
9. W okresie między posiedzeniami Komitetu Głównego wymienione wyżej sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady realizuje Prezydium Komitetu w składzie:
przewodniczący,
wiceprzewodniczący,
sekretarz,
przedstawiciel Zarządu Głównego SGP,
zaproszeni członkowie jury Olimpiady i specjaliści realizujący określone zadania.
10. Komitet Główny rozstrzyga spory wynikające z kwestii merytorycznych i ma prawo wykluczenia uczestników z zawodów w przypadku łamania regulaminu.

2.3. Komitet Organizacyjny Olimpiady

1. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą przedstawiciele: Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, szkoły geodezyjnej oraz przedsiębiorstw i instytucji działających w zakresie geodezji i kartografii na terenie, na którym odbywają się drugi i trzeci etap Olimpiady.
2. Komitet Organizacyjny składa się z przewodniczącego, sekretarza i członków powołanych w liczbie zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie Komitetu. Co najmniej jeden z członków Komitetu powinien mieć stopień naukowy doktora. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący.
3. Komitet Organizacyjny powoływany jest corocznie przez Komitet Główny.
4. Komitet Organizacyjny może również organizować zawody na etapie szkolnym.
5. Komitet Organizacyjny Olimpiady zapewnia sprawne przeprowadzenie zawodów drugiego i trzeciego stopnia, a w szczególności:
a) ustala miejsce przeprowadzenia zawodów drugiego i trzeciego stopnia Olimpiady,
b) przygotowuje preliminarz kosztów Olimpiady dla Komitetu Głównego,
c) organizuje dostarczenie odpowiedniego sprzętu geodezyjnego dla uczestników zawodów drugiego stopnia Olimpiady,
d) zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników i organizatorów,
e) przygotowuje zaproszenia, afisze informacyjne, znaczki, plakietki, dyplomy, itp.
f) opracowuje sprawozdanie z przebiegu zawodów drugiego i trzeciego stopnia Olimpiady.
6. O przeprowadzaniu zawodów II i III stopnia Olimpiady Komitet Organizacyjny powiadamia właściwego Kuratora Oświaty.

2.4. Komisje Szkolne Olimpiady

1. Komisję Szkolną Olimpiady powołuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Prezesem Oddziału SGP,
2. W skład Komisji Szkolnej Olimpiady wchodzą przedstawiciele Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich i rady pedagogicznej szkoły geodezyjnej,
w liczbie pozwalającej na prawidłową realizację zawodów jednak nie mniejszej niż trzy osoby.
3. Komisja Szkolna organizuje zawody na etapie szkolnym; dba o zachowanie tajności zadań; kwalifikuje uczestników zgłaszanych jako kandydatów do zawodów drugiego stopnia.
4. Za zachowanie zasad bezpieczeństwa przy powielaniu i przechowywaniu zadań by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione jest odpowiedzialny Dyrektor Szkoły lub wyznaczona przez niego osoba.
5. Zadania Komisji Szkolnej Olimpiady:
a) ukonstytuowanie się, podział obowiązków, wyłonienie zespołu jury,
b) merytoryczna i organizacyjna współpraca z Komitetem Organizacyjnym Olimpiady,
c) przygotowanie i przeprowadzenie zawodów pierwszego stopnia,
d) podsumowanie przebiegu zawodów pierwszego stopnia oraz opracowanie
i przekazanie do Komitetu Głównego sprawozdania zawierającego:
protokół z etapu szkolnego z podaniem składu jury oceniającego uczestników,
tabelę wyników, wg wzoru przekazanego przez Komitet Główny, z podaniem liczby uczestników i powiatów, z których pochodzą,
nazwę i adres szkoły wraz z adresem poczty elektronicznej (w przypadku zespołu szkół uczestnicy reprezentują szkołę wchodzącą w skład zespołu).
imiona i nazwiska trzech zwycięzców etapu szkolnego proponowanych do zakwalifikowania do etapu międzyszkolnego z podaniem daty urodzenia, imienia ojca, miejsca zamieszkania (w tym nazwy powiatu) oraz klasy, do której uczeń uczęszcza.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania każdego ze sprawdzianów przewodniczący Komisji Szkolnej zapoznaje uczestników z regulaminem Olimpiady.
7. Wszystkie ustalenia Komisji Szkolnych Olimpiady są protokołowane, a następnie przekazywane do Komitetu Organizacyjnego Olimpiady.
8. Komisje Szkolne mają obowiązek bezzwłocznego rozpatrzenia odwołania dotyczących spraw orzekanych przez jury etapu szkolnego i podawania werdyktu
z uzasadnieniem do wiadomości zainteresowanego i ewentualnie uczestników, stosownie do postanowień, § 6 pkt. 6.3.
9. Od decyzji Komisji Szkolnych przysługuje odwołanie do Komitetu Głównego.

 

Rozdział II – Organizacja Olimpiady

§3. Uczestnicy Olimpiady

3.1. W Olimpiadzie mogą brać w udział uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych.

3.2. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny.
1. Zgłoszenie przez ucznia chęci uczestniczenia w Olimpiadzie następuje w trybie ustalonym przez dyrekcję szkoły geodezyjnej.
2. Po przyjęciu zgłoszenia uczeń powinien być:
poinformowany o programie i zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w określonych etapach zawodów,
poinformowany o literaturze pomocnej w przygotowaniu do zawodów,
zapoznany z programem i Regulaminem Olimpiady,
zapoznany z obowiązkami i prawami uczestnika Olimpiady,
poinformowany o możliwości i warunkach skorzystania z pomocy nauczycieli w przygotowaniu do uczestnictwa w zawodach Olimpiady.

3.3. Uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do:
a) przestrzegania Regulaminu Olimpiady,
b) uczestniczenia w zajęciach przygotowawczych do Olimpiady, jeżeli takie są organizowanych przez szkołę,
c) przestrzegania terminarza zajęć i zawodów,
d) uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie Olimpiady i informowania nauczyciela – opiekuna zespołu szkolnego o ewentualnych przeszkodach do uczestniczenia w określonych zajęciach w trakcie Olimpiady oraz postępowania zgodnie z jego zaleceniami,
e) informowania nauczyciela – opiekuna zespołu lub Komitetu Głównego o nagłych wypadkach czy zastrzeżeniach, co do przebiegu zawodów, w których uczestniczy.

3.4. Warunkiem uczestniczenia w Olimpiadzie jest złożenie, podpisanego przez ucznia, oświadczenia zawierającego:
a) zgodę na udział w Olimpiadzie,
b) stwierdzenie, że zapoznał się z Regulaminem Olimpiady i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób małoletnich zgodę wyraża ich przedstawiciel ustawowy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.

3.5. Uczestnik Olimpiady ma prawo do:
a) brania udziału w zawodach, do których został zakwalifikowany na podstawie wyników, jakie osiągnął w kolejnych etapach Olimpiady,
b) zorganizowania i zwrotu przez organizatora kosztów przejazdu do miejsca przeprowadzania określonych zawodów oraz bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w trakcie pobytu na zawodach,
c) składania odwołań od decyzji jury, Komisji Szkolnej, Komitetu Organizacyjnego zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu określonymi w § 6.

 

§ 4. Organizacja zawodów 

4.1. Olimpiada organizowana jest, jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim
i odbywa się w etapach:
zawody pierwszego stopnia – etap szkolny,
zawody drugiego stopnia – etap międzyszkolny,
zawody trzeciego stopnia – etap centralny.

4.2. Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej przeprowadza Komitet Główny Olimpiady wraz z Komitetem Organizacyjnym oraz Komisjami Szkolnymi.

4.2.1. Zawody pierwszego stopnia organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna Olimpiady powołana zgadnie z postanowieniami podanymi w § 2 pkt. 2.4.1 niniejszego regulaminu.
4.2.2. Zawody drugiego i trzeciego stopnia organizuje i przeprowadza Komitet Organizacyjny Olimpiady powołany zgodnie z postanowieniami podanymi w § 2 pkt. 2.3.3 niniejszego regulaminu.

4.3. Zakres programu Olimpiady

Olimpiada obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne uczniów ponadgimnazjalnych szkół geodezyjnych z przedmiotów specjalistycznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, określone w odpowiednich przepisach Ministra Edukacji Narodowej, odpowiadające zakresowi wiedzy podanej w „Podstawach programowych kształcenia w zawodzie technik geodeta – 311104 i zapewniające osiągnięcie zakładanych w nich efektów kształcenia, z tym, że:
a) w zawodach pierwszego stopnia, szkolnych – wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej z przygotowania zawodowego na zakończenie nauki,
b) w zawodach drugiego stopnia, międzyszkolnych – wystarczające do uzyskania oceny celującej z przygotowania zawodowego na zakończenie nauki,
c) w zawodach trzeciego stopnia, centralnych – obejmujące pełny zakres wiedzy wskazany w cytowanych wyżej podstawach programowych kształcenia.
1. Dla każdego etapu Olimpiady prowadzona jest punktowa klasyfikacja uczestników według zasad podanych w § 4 pkt. 4.4.3, 4.5.3.a) i 3.b) oraz 4.6.1) i 4.6.2 niniejszego regulaminu.
2. Na wszystkich etapach, przy rozwiązywaniu określonych zadań nazwiska uczestników Olimpiady muszą być kodowane.
3. Podstawą zakwalifikowania uczestników Olimpiady do zawodów kolejnych stopni jest liczba punków uzyskanych w klasyfikacji przeprowadzonej według zasad określonych w § 4 pkt.4.3.2.
4. Uczestnik Olimpiady przystępując do zawodów wszystkich etapów powinien mieć przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty.
5. Uczestnicy Olimpiady przed przystąpieniem do zawodów we wszystkich etapach są zobowiązani do oddania do depozytu telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego.
6. Komitet Główny określa w Szczegółowych Wytycznych możliwości i rodzaj pomocy, z których na danym etapie mogą korzystać uczestnicy Olimpiady.

4.4. Zawody I stopnia – etap szkolny

W zawodach pierwszego stopnia biorą udział wszyscy uczniowie szkoły, którzy 
zgłosili chęć uczestniczenia w Olimpiadzie i podpisali oświadczenie określone w §3 pkt. 3.4.
4.4.1. Sprawdzanie posiadanej wiedzy w zawodach pierwszego stopnia Olimpiady polega na rozwiązaniu:
a) 80 zadań testowych – w czasie 120 min,
b) 4 zadań tekstowych – w czasie 180 min,
c) sprawdzianu umiejętności praktycznych w formie zadania praktycznego – w czasie 240 min.
4.4.2. Ocenę punktową wyników etapu szkolnego przeprowadza trzyosobowy zespół Jurorów wyłoniony przez Komisję Szkolną Olimpiady.
1. W zespole jurorów powinno uczestniczyć, co najmniej dwóch nauczycieli
z wyższym wykształceniem geodezyjnym.
2. Ocena punktowa musi być zgodna ze schematem oceniania dołączonym do zestawu zadań dostarczanych przez Komitet Główny
4.4.3. Dla zawodów pierwszego stopnia obowiązują następujące zasady punktacji:
a) za rozwiązanie każdego z 4 zadań pisemnych uczestnik zawodów może otrzymać od 0 do 20 punktów. W ten sposób maksymalna liczba punktów za bardzo dobrze rozwiązane 4 zadania wynosi 80 pkt.
b) za każdą poprawną odpowiedź na pytanie testowe uczestnik otrzymuje
1 pkt. Liczba pytań testowych wynosi 80, maksymalna liczba punktów do uzyskania za pytania testowe wynosi 80.
c) za każde z dwóch zadań praktycznych uczestnik otrzymuje od 0 do 20 pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania za sprawdzian praktyczny wynosi 40 pkt.
d) uczestnik zawodów szkolnych może osiągnąć maksymalnie 200 pkt.
4.4.4. Do zawodów drugiego stopnia – etapu międzyszkolnego zostają zgłoszeni przez Komisję Szkolną trzej uczestnicy etapu szkolnego, którzy uzyskali największą liczbę punktów za rozwiązanie zadań pisemnych, testowych i sprawdzianu praktycznego.
4.4.5. Zakwalifikowanie zespołu do udziału w zawodach drugiego stopnia następuje zgodnie z postanowieniem § 4 pkt. 4.5.
4.4.6. Decyzje jury na etapie szkolnym są ostateczne po upływie 30. min. od ogłoszenia wyników, jeżeli w tym czasie nie zgłoszono odwołania w trybie określonym w § 6.

4.5. Zawody II stopnia – etap międzyszkolny

1. W zawodach drugiego stopnia – etapie międzyszkolnym bierze udział dwadzieścia pięć trzyosobowych zespołów szkolnych, które osiągnęły największą liczbę punktów w zawodach pierwszego stopnia.
2. Zakwalifikowania do zawodów drugiego stopnia dokonuje Prezydium Komitetu Głównego z udziałem przedstawiciela Jury Olimpiady na podstawie tabel wyników przesłanych przez Komisje Szkolne.
3. Prawo do udziału w zawodach II stopnia przysługuje, bez względu na liczbę zdobytych punktów zespołowi ze szkoły, która:
organizuje zawody II i III stopnia,
w poprzedniej edycji Olimpiady zajęła I miejsce.

4.5.1. Sprawdzanie posiadanej wiedzy w zawodach drugiego stopnia Olimpiady polega na rozwiązaniu:
– w pierwszym dniu zawodów:
a) 4. zadań tekstowych w czasie180 min,
b) 80. zadań testowych w czasie 90 min,
– w drugim dniu zawodów:
c) sprawdzianu umiejętności praktycznych – zadanie zespołowe (drużynowe) w czasie 240 min.
4.5.2. Ocenę punktową wyników etapu międzyszkolnego i etapu centralnego przeprowadza dziesięcioosobowe Jury Olimpiady, którego skład ustala Komitet Główny Olimpiady. Na członków Jury powołuje się pracowników naukowych wyższych uczelni i wybitnych praktyków w dyscyplinie geodezja i kartografia.
4.5.3. Dla zawodów drugiego stopnia obowiązują następujące zasady oceny:
a) punktację indywidualną każdego uczestnika zawodów międzyszkolnych przeprowadza się podobnie jak w zawodach pierwszego stopnia z wyłączeniem punktów za sprawdzian praktyczny, to znaczy zgodnie z § 4 pkt. 4.4.3. a), b) niniejszego regulaminu.
b) punktację drużynową dla współzawodnictwa szkół otrzymuje się przez zsumowanie punktów zdobytych indywidualnie przez wszystkich
3. uczestników reprezentujących daną szkołę, plus punkty zdobyte przez zespół za sprawdzian praktyczny (maksymalnie 100 pkt.). Maksymalna liczba punktów w rywalizacji zespołowej może wynieść 580 pkt. Na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne reprezentacje szkolne jury ustala ostateczną klasyfikację drużynową.
4.5.4. Na podstawie liczby zdobytych punktów w etapie międzyszkolnym Jury Olimpiady ustala klasyfikację drużynową oraz w ramach klasyfikacji indywidualnej ustala 20. najlepszych uczestników kwalifikując ich do uczestnictwa w etapie centralnym.
4.5.5. Do zawodów trzeciego stopnia – etapu centralnego zostaje zakwalifikowanych dwudziestu uczestników etapu międzyszkolnego, którzy uzyskali największą liczbę punktów za rozwiązanie zadań tekstowych i zadań testowych w zawodach drugiego stopnia określonych według kryteriów podanych w § 4 pkt. 4.5.3. a). Liczba uczestników może ulec zwiększeniu w wypadku, gdy kilkoro
z nich, pretendujących do 20. miejsca uzyska tę samą liczbę punktów.
4.5.6. Decyzje jury na etapie międzyszkolnym są ostateczne po upływie 30. min. od ogłoszenia wyników, jeżeli w tym czasie nie zgłoszono protestu w trybie określonym w §6.

4.6. Zawody III stopnia – etap centralny

W zawodach trzeciego stopnia – etapie centralnym bierze udział dwudziestu uczestników Olimpiady, którzy otrzymali największą liczbę punktów w zawodach drugiego stopnia.

4.6.1. Sprawdzanie posiadanej wiedzy w zawodach trzeciego stopnia Olimpiady:
1. W pierwszej części zawodów uczestnicy rozwiązują 30 zadań testowych
w czasie 45 min. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt. – maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 30.
2. Na podstawie zdobytych punktów jury ustala 10 najlepszych uczestników zawodów, kwalifikując ich, jako finalistów Olimpiady po uwzględnieniu wymogów określonych w § 8 pkt. 8.3.1a). Liczba uczestników może ulec zwiększeniu w przypadku, gdy kilkoro z nich, pretendujących do 10. miejsca uzyska tę samą liczbę punktów.
Decyzje jury są ostateczne po upływie 15 min. od momentu ogłoszenia wyników, jeżeli w tym czasie nie zgłoszono odwołania w trybie określonym w § 6.
3. W drugiej części zawodów finalista odpowiada na pięć wylosowanych przez siebie pytań w łącznym czasie 15 min.
4.6.2. Uczestnik (finalista) oceniany jest przez zespół pięciu członków jury (wskazanych przez przewodniczącego) w ten sposób, że każdy z członków zespołu przyznaje za odpowiedź na jedno pytanie z zestawu składającego się z czterech pytań (obejmujących zakres programu Olimpiady) od 0 do 5 punktów. Sekretarz jury sumuje punkty 5. członków zespołu. Maksymalna liczba punktów za jedno pytanie może wynieść 25, za udział w drugiej części zawodów trzeciego stopnia 100 pkt.
4.6.3. Trzej uczestnicy drugiej części zawodów trzeciego stopnia – etapu centralnego, którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów według kryteriów określonych w § 4 pkt.4.6.2 uzyskują tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej. Liczba ta może ulec zwiększeniu w wypadku, gdy kilku uczestników pretendujących do 3. miejsca uzyska tę samą ilość punktów.
4.6.4. Decyzje jury na etapie centralnym są ostateczne po upływie 30. min. od ogłoszenia wyników, jeżeli w tym czasie nie zgłoszono odwołania w trybie określonym w §6 niniejszego regulaminu.

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.  W przypadku, gdy do udziału w Olimpiadzie zgłoszą się uczniowie niepełnosprawni, organizatorzy określonych etapów mają obowiązek zapewnienia im odpowiednich warunków nie wykluczających ich udziału w zawodach.

5.1. W wypadku zachorowania lub innego przypadku losowego wykluczającego udział uczestnika zawodów w dalszych etapach, szczególnie w etapie międzyszkolnym, Komisja Szkolna Olimpiady może zgłosić do udziału w tych zawodach ucznia, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.
5.1.1. W wypadku niewytypowania takiego ucznia i w związku z tym braku trzech osób w zespole szkolnym, szkoła nie zostaje sklasyfikowana w zawodach drużynowych.

5.2. Organizatorzy Olimpiady dołożą starań by umożliwić udział w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej tym uczestnikom, którzy biorą udział w innej olimpiadzie. W wypadku braku możliwości uzgodnienia terminów z organizatorami innej olimpiady uczeń decyduje, w której olimpiadzie weźmie udział.

5.3. Uczestnik Olimpiady korzystający w trakcie przeprowadzania zawodów z niedozwolonych pomocy i sprzętu oraz łamiący regulamin zawodów zostaje zdyskwalifikowany decyzją jury i wykluczony z dalszego udziału w zawodach natychmiast po ujawnieniu takiego zachowania. O podjętej decyzji zostaje powiadomiony przewodniczący Komitetu Głównego.
5.4. Z decyzji jury zostaje sporządzony protokół.
5.5. Od podjętej przez jury decyzji nie przysługuje odwołanie.
5.6. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w postępowaniu uczestnika Olimpiady po zakończeniu zawodów, dyskwalifikacja jest połączona z odebraniem nabytych uprawnień, jeżeli takie zostały mu przyznane. Po upływie miesiąca od zakończenia zawodów wykrycie nieprawidłowości nie skutkuje dyskwalifikacją.
Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Prezydium Komitetu Głównego w pełnym składzie określonym w § 2 pkt. 2.2.9) niniejszego regulaminu.

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik Olimpiady, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi, ma prawo złożenia odwołania.

6.2. W każdym przypadku odwołanie należy złożyć na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem opiekuna zespołu szkolnego.

6.3. Na etapie szkolnym odwołanie od decyzji jury należy złożyć do Przewodniczącego Komisji Szkolnej.
6.3.1. Przewodniczący Komisji Szkolnej i Przewodniczący Jury rozpatrują zasadność wniesionego odwołania, sporządzają notatkę o merytorycznej treści protestu wraz
z jego rozstrzygnięciem i uzasadnieniem, a o podjętej decyzji informują zainteresowanego w trybie natychmiastowym.
6.3.2. Od werdyktu będącego odpowiedzią na złożony protest nie przysługuje odwołanie.

6.4. Na etapie międzyszkolnym i centralnym odwołanie od decyzji jury należy złożyć do Przewodniczącego Komitetu Głównego lub wskazanego przez niego przedstawiciela Komitetu.
6.4.1. Przewodniczący Komitetu Głównego lub wskazany przez niego przedstawiciel Komitetu oraz Przewodniczący Jury Olimpiady rozpatrują zasadność wniesionego odwołania, sporządzają notatkę o merytorycznej treści protestu wraz z jego rozstrzygnięciem i uzasadnieniem, a o podjętej decyzji i informują zainteresowanego w trybie natychmiastowym.
6.4.2. Od werdyktu będącego odpowiedzią na złożony protest nie przysługuje odwołanie.

6.5. Uczestnik Olimpiady, który uważa, że zawody lub podjęte w trakcie ich trwania decyzje naruszały regulamin ma prawo złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu Głównego. Prawo to nie przysługuje w przypadkach określonych w pkt. 5.3 regulaminu.
6.5.1. Odwołanie składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego, natychmiast po stwierdzeniu naruszenia regulaminu, nie później niż jednak niż pięć dni roboczych od zakończenia określonej edycji Olimpiady.
6.5.2. Odwołanie składa się na piśmie, osobiście lub przesyłając listem poleconym za potwierdzeniem zwrotnym, na adres Komitetu Głównego Olimpiady (decyduje data stempla pocztowego).
6.5.3. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący wraz z Prezydium Komitetu Głównego lub wskazana przez Prezydium osoba, wyjaśniają wszelkie okoliczności wymienione w odwołaniu w celu ustalenia stanu faktycznego pozwalającego na uwzględnienie lub oddalenie skargi.
6.5.4. W przypadku stwierdzenia zasadności odwołania Prezydium Komitetu Głównego wskazuje:
– sposób realizacji odwołania,
– osoby lub instytucje, które zostaną poinformowany o podjętej decyzji.
6.5.5. Po rozpatrzeniu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego udziela zainteresowanemu odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania.

§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów międzyszkolnych i centralnych

7.1. W zawodach II stopnia rozwiązania zadań tekstowych i testów są udzielane w formie pisemnej, a wyniki sprawdzianu praktycznego są udokumentowane dziennikiem pomiarowym.
7.2. W zawodach III stopnia:
– w pierwszej części – rozwiązania testów są udzielane w formie pisemnej,
– w drugiej części – uzyskane przez uczestnika punkty za odpowiedzi są protokołowane.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

§ 8. Nagrody i uprawnienia

8.1. Dla uczestników Olimpiady przewidziane są nagrody w postaci dyplomów, nagród rzeczowych oraz uprawnień.
8.1.1. W zawodach pierwszego stopnia:
a) rozdziału nagród dokonuje Komisja Szkolna i Jury,
b) nagrody rzeczowe otrzymują trzej najlepsi uczestnicy zawodów.
8.1.2. W zawodach drugiego stopnia:
a) przewiduje się nagrody zespołowe,
b) rozdziału nagród dokonuje Komitet Główny i Jury w uzgodnieniu z Komitetem Organizacyjnym,
c) członkom zwycięskich drużyn mogą być przyznane nagrody indywidualne.
8.1.3. W zawodach trzeciego stopnia:
a) przewiduje się uprawnienia dla finalistów i laureatów oraz nagrody indywidualne,
finalista to uczestnik zawodów III stopnia, który został do nich zakwalifikowany według kryterium określonego w § 4 pkt. 4.6.1. i uzyskał, co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. W przypadku uzyskania wyniku poniżej 50% możliwych do zdobycia punktów, zawodnikowi nie przyznaje się tytułu finalisty i zostaje on uczestnikiem III etapu.
laureaci to trzej uczestnicy zawodów III stopnia, którzy otrzymali największą liczbę punktów według kryterium określonego w § 4 pkt. 4.6.3.
b) rozdziału nagród dokonuje Komitet Główny w uzgodnieniu z Jury Olimpiady i Komitetem Organizacyjnym.
8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określają:
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.

8.4. Laureatom i finalistom Olimpiady przysługują również nagrody rzeczowe, których rodzaj ilość i wartość jest uzależniona od środków finansowych posiadanych przez Komitet Główny i przekazanych przez instytucje i osoby wspierające Olimpiadę.

Rozdział IV – Postanowienia końcowe

§ 9. Dokumentacja Olimpiady

9.1. Komitet Główny Olimpiady gromadzi dokumentację dotyczącą Olimpiady zgodnie
z przepisem § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad. (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), a w szczególności:
a) dokumentację w sprawie powołania Olimpiady,
b) prace pisemne uczestników zawodów drugiego i trzeciego stopnia przez okres dwóch lat oraz zaprotokołowane wyniki uzyskane przez uczestników zawodów drugiego i trzeciego stopnia przez okres pięciu lat,
c) informatory Olimpiady i tematy zawodów,
d) listy laureatów, finalistów i nauczycieli, którzy przygotowywali laureatów do Olimpiady.

9.2. Komitet Organizacyjny Olimpiady:
a) gromadzi dokumentację związaną z organizacją zawodów drugiego i trzeciego stopnia,
b) zobowiązany jest po zakończeniu Olimpiady przesłać protokół Jury i sprawozdanie do Komitetu Głównego oraz wszystkich szkół biorących udział w Olimpiadzie w terminie 14 dni od jej zakończenia.

9.3. Szkolna Komisja Olimpiady gromadzi przez okres dwóch lat dokumentację związaną z przeprowadzeniem zawodów pierwszego stopnia, w tym w szczególności:
a) prace pisemne uczestników zawodów pierwszego stopnia,
b) protokoły jury z ocenami prac i kwalifikowaniem uczestników do zawodów drugiego stopnia.

9.4. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Warszawa, 30 czerwca 2015 r.

Przewodniczący Komitetu Głównego

mgr inż. Andrzej Szymczak

 

 

Zatwierdzam:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

 

DO POBRANIA:

Regulamin OWGiK rok szkolny 2015/2016, Oświadczenie uczestnika Olimpiady- 7 MB