Rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych podpisane

Data publikacji: 05.02.2014

Minister Administracji i Cyfryzacji, 3 lutego 2014 r., podpisał rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Zmiana rozporządzenia wynikała z zapisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), zwanej także deregulacyjną. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie określa sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w tym:

  • tryb składania dokumentów, warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, jego wzór i wysokość opłaty za jego wydanie;
  • organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej oraz sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów;
  • wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
  • warunki, które powinien spełniać program kształcenia osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w objętych ustawą deregulacyjną zakresach, tak aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych;
  • wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej pobierania;
  • wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej.

Źródło: GUGiK

W.K.