Seminarium Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej SGP nt. „Gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach obejmowanych postępowaniami scaleniowo-wymiennymi”, Warszawa, dnia 8 listopada 2023 r. – relacja

Data publikacji: 13.11.2023

Geodeci często mówią, iż „temat granic nie zna granic”, dzisiaj zaś dostrzegając narastające problemy związane z gospodarowaniem wodą należy dodać, że „temat wody to temat rzeka”. Dlatego też z inicjatywy Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich w dniu 8 listopada 2023 r. odbyło się w Warszawie Seminarium nt. „Gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach obejmowanych postępowaniami scaleniowo-wymiennymi”.

Przewodniczący Sekcji Kolega Jerzy Kozłowski rozpoczynając Seminarium przywitał przybyłych gości w szczególności Wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa byłego Wiceministra Rolnictwa dr inż. Ryszarda Zarudzkiego, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Panią Joannę Gumula – Naczelnika Wydziału Gospodarki Wodnej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury, Pana Roberta Kowalczyka – Naczelnika Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów, Panią Iwonę Wiaderek oraz prof. Franciszka Wocha. Jerzy Kozłowski na wstępnie przybliżył tematykę seminarium podkreślając, że gospodarowanie wodą jest bardzo złożonym działaniem mającym wpływ na wiele dziedzin gospodarki Kraju. Wykład wprowadzający przygotował kolega Jarosław Taszakowski Zastępca Dyrektora Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych i jednocześnie pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W swym wystąpieniu dotyczącym wpływu scaleń gruntów na poprawę retencji wodnej i na ochronę przeciwpowodziową zwrócił uwagę, że scalanie gruntów to działanie, które może „udrożnić” wiele inicjatyw społecznych, gospodarczych, w tym związanych z gospodarką wodną. Punktem wyjścia do omówienia problematyki tematu były Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji 10.8 Scalanie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym. Wytyczne poprzez szczegółowe zapisy dotyczące kryteriów wyboru projektów scaleniowych w „pozytywny sposób” mają zmotywować starostów i projektantów do uwzględnienia elementów środowiskowo-przyrodniczych w tym retencji wodnych w projektach. W prezentacji zostały w sposób syntetyczny przedstawione definicje retencji wodnych, podział i formy retencji, elementy wpływające na retencję, jak również szczegółowe działania przyczyniające się do retencjonowania wody.

Drugi wykład poprowadził kolega Arkadiusz Doroż, również pracownik Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uczestnikom został zaprezentowany temat związany z wykazywaniem granic cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na potrzeby scaleń gruntów. Ten temat to „temat rzeka” w pracach geodezyjnych. W ostatnim czasie trwała gorąca dyskusja potrzeby lub braku potrzeby unormowania zasad określania granic cieków wodnych, linii brzegowej w przepisach z zakresu Prawa geodezyjnego. Uczestnicy seminarium otrzymali usystematyzowaną porcję wiedzy i praktycznych wskazówek, w tym wzory dokumentów, którymi należy się kierować podczas określania granic cieków.

 

 

Ostatni wykład wygłosił Pan dr inż. Ryszard Zarudzki, który przedstawił koncepcję Lokalnych Partnerstw Wodnych na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej w Polsce. Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) to dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym, zdefiniowanym obszarze. Sposób prezentacji, pełen widocznego zaangażowania, wręcz pasji Prelegenta związanej z tematem gospodarowania wodą, szczególnie w obszarach codziennego działania rolników nie mógł przejść bez echa wśród uczestników seminarium. Wzbudził bardzo ciekawą i owocną dyskusję związaną z gospodarowaniem wodą. Podsumowując wykład można wysunąć wniosek, że powstanie LPW wynika z potrzeby, a nawet konieczności wspólnej zespołowej, ponadjednostkowej współpracy na rzecz gospodarowania wodą.

 

Na zakończenie seminarium Przewodniczący Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej Jerzy Kozłowski złożył podziękowania prelegentom oraz wręczył Panu Ryszardowi Zarudzkiemu pamiątkową publikację – reprint publikacji wydanej w 1948 roku przez Związek Mierniczych RP dotyczących przepisów związanych ze scaleniami gruntów. Reprint wydało MRiRW z okazji 100-lecia rocznicy uchwalenia ustawy z dnia 31 lica 1923 r o scalaniu gruntów.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowali: Dorota Pietruczyk – Popławska, Bartosz Czech

 

MB