Spotkanie z p.o. Głównego Geodety Kraju Panią Aleksandrą Jabłonowską – 12 sierpnia 2016 r.

Data publikacji: 16.08.2016

Z inicjatywy p.o. Głównego Geodety Kraju Pani Aleksandry Jabłonowskiej, dnia 12 sierpnia 2016 r., odbyło się spotkanie GGK z przedstawicielami Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W spotkaniu, ze strony Stowarzyszenia, uczestniczyli: Stanisław Cegielski – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich; Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes Stowarzyszenia, Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Janusz Walo – Członek Prezydium ZG SGP i Włodzimierz Kędziora – Sekretarz Generalny SGP.

Przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili uwagę na problemy dotyczące naszej branży i zaproponowali ich rozwiązania. Zdaniem Stowarzyszenia należy pilnie uporządkować i poprawić Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W pierwszej kolejności Stowarzyszenie proponuje poprzez szybką nowelizację prawa doprowadzić do:

 1. Likwidacji licencji na udostępniane materiały z zasobu dla geodetów zgłaszających prace geodezyjne.
 2. Uproszczenia systemu naliczania opłat za udostępniane materiały z zasobu poprzez wprowadzenie dla geodetów uprawnionych ryczałtów.
 3. Skrócenia terminu weryfikacji dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do pzgik dla małych obiektów do 3 dni, a dla dużych nie dłużej niż 14 dni.
 4. Ograniczenia zakresu danych geodezyjnych, podlegających przekazaniu do zasobu.
 5. Doprowadzenia do jednej definicji budynku w przepisach geodezyjnych i budowlanych.

Stowarzyszenie proponuje równolegle rozpocząć prace nad nowym Prawem geodezyjnym i kartograficznym i rozważyć uwzględnienie w nim następujących propozycji:

 1. Reorganizacji modelu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w celu stworzenia „pionowych” struktur.
 2. Podporządkowania Głównego Geodety Kraju bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.
 3. Włączenia do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne następujących zagadnień geodezyjnych i kartograficznych rozproszonych i uregulowanych obecnie w innych ustawach:
 1. podziały nieruchomości zurbanizowanych (z ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 2. podziały nieruchomości rolnych i leśnych (z ustawy KC),
 3. scalenie i wymiana gruntów rolnych (z ustawy o scaleniu),
 4. scalenie i podział nieruchomości (z ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 5. połączenie i ponowny podział nieruchomości (z ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 6. gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
 7. rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami (z ustawy prawo wodne),
 8. obsługa geodezyjna procesów inwestycyjnych i bezpieczeństwa obiektów budowlanych (z ustawy prawo budowlane).
 1. Wprowadzenia obowiązku doskonalenia zawodowego geodetów uprawnionych.
 2. Wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia OC dla geodetów uprawnionych.
 3. Wprowadzenia wymogu posiadania uprawnień zawodowych przez osoby kontrolujące materiały przekazywane przez wykonawców do PODGIK.

Ponadto należałoby uprościć tryb prowadzenia rozgraniczeń poprzez upoważnienie geodetów z uprawnieniami do ich prowadzenia, a ostateczne rozstrzygnięcia należałoby do sądów i tryb dokonywania podziałów nieruchomości.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich zwrócili również uwagę na konieczność jak najszybszego podpisania umów do rozstrzygniętych przetargów oraz szybkie przygotowanie i ogłoszenie przetargów na kolejne, zaplanowane przez GUGiK prace.

W trakcie spotkania została przekazana informacja o najbliższych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, a w których merytorycznie lub poprzez patronat GGK jest zaangażowany:

 1. VII Ogólnopolskie Seminarium-Szkolenie Biegłych Sądowych z zakresu Geodezji, które odbędzie się w dniach 1-3 września 2016 r – Dąbki, gm. Darłowo.
 2. XIX Kaliska Konferencja Naukowo – Technicznej na temat: „Modernizacja katastru, informatyzacja PZGiK i interoperacyjność zbiorów danych w aspekcie utworzenia ZSiN i realizacji środków unijnych i środków z RPO w latach 2016-2020”, która odbędzie się w dniach 15-16 września 2016 r.
 3. V Forum kształcenia w dziedzinie geodezji i kartografii, które odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r.
 4. XI Konferencja techniczna na temat „Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r. w Legnicy.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich liczy również na dalszą dobrą współpracę przy zaplanowanych na 2017 r. cyklicznie organizowanych:

 1. XXXIX Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.
 2. Konkursie na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie.
 3. XXIII Międzynarodowe Dni Geodezji Polsko-Czesko-Słowackie, które odbędą się 18 – 20 maja 2017 r. w Warszawie.

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na spotkaniu Stowarzyszenie Geodetów Polskich przedstawi na piśmie swoje uwagi i propozycje.

Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stanisław Cegielski podziękował za zaproszenie na spotkanie i umożliwienie przedstawienia opinii Stowarzyszenia na bieżące problemy dotyczące naszego zawodu.

W.K.