Stowarzyszenie Geodetów Polskich ogłasza konkurs ofert na kompleksową obsługę ubezpieczeń dla geodetów

Data publikacji: 24.04.2019

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH ZAPRASZA FIRMY UBEZPIECZENIOWE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ UBEZPIECZEŃ DLA GEODETÓW.

Przedmiot konkursu:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich ogłasza konkurs ofert na wyłonienie podmiotu rynku ubezpieczeniowego do obsługi potrzeb ubezpieczeniowych dla  firm geodezyjnych i geodetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich.

Wymagania:

 1. Ugruntowana pozycja na rynku ubezpieczeniowym – min 10 lat na rynku polskim;
 2. Doświadczenie w obsłudze grup zawodowych (OC zawodowe);
 3. Dysponowanie technologią do obsługi zawierania ubezpieczeń on-line, z możliwością wyboru „ubezpieczenie dla grupy zawodowej”, z funkcją bezpośredniego kontaktu z doradcą w czasie rzeczywistym, (kontakt z doradcą telefoniczny, email, czat, skype);
 4. Przedstawienie oferty dla co najmniej dobrowolnego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia sprzętu, (również ubezpieczenia krótkoterminowe);
 5. Świadczenie pomocy w likwidacji szkód (np. poprzez dedykowanego opiekuna grupy zawodowej);
 6. Gotowość do przeprowadzenia okresowego szkolenia (min 1 raz w roku) w zakresie między innymi ryzyka zawodowego;
 7. Gotowość podpisania umowy o współpracę na min. 3 letni okres.

Oferta:
Oferta powinna zawierać:

 1. Dane oferenta, dane osoby do kontaktu, nazwa aktualnej strony internetowej;
 2. Krótki opis spełnienia wymagań;
 3. Skompresowane propozycje zakresu i rodzaju oferowanych ubezpieczeń i innych ryzyk;
 4. Propozycje dotyczące działań marketingowych.

Terminy:
Oferty przyjmujemy w siedzibie Stowarzyszenia Geodetów Polskich, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, doręczone osobiście lub przesłane pocztą w terminie do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 15, przy czym za doręczone w terminie będzie się uważało przesyłki, które zostaną dostarczone do siedziby SGP najpóźniej w dniu 31 maja 2019 do godz. 15.

W I etapie, w terminie 10 dni, spośród wszystkich złożonych ofert, wyłonione zostaną nie więcej niż 3 oferty.

W II etapie wybrani oferenci zostaną zaproszeni do rozmów indywidualnych. Rozmowy indywidualne zostaną przeprowadzone w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia  informacji o ich wyborze na stronie SGP, w zakładce „Konkurs”. Informacje o wyborze zostaną również przesłane pocztą elektroniczną. W ciągu kolejnych 10 dni wyłoniona zostanie najlepsza oferta.

Niniejsze zaproszenie stanowi zaproszenie do podjęcia negocjacji w rozumieniu art.72 kodeksu cywilnego w celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie prowadzenie oferty ubezpieczeń dla geodetów i firm geodezyjnych. SGP zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu.

Informacje dodatkowe:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich jest największą pozarządową organizacją zrzeszającą geodetów w Polsce, skupiająca ponad 3500 członków. Poniżej zamieszczamy zestawienie umów ubezpieczeń zawartych przez członków SGP w okresie 4 lat.

Rok Liczba polis Składka przypisana Składka zainkasowana
2015 6    3 285,00 2 360,00
2016 14    8 470,00 8 149,00
2017 26  21 516,96 21 210,96
2018 21  17 676,00 16 143,00
razem 67  50 947,96 47 862,96

kontakt w sprawie ewentualnych pytań: biuro@sgp.geodezja.org.pl; tel. 606 480 954 

P.I.