Stowarzyszenie Geodetów Polskich ogłasza konkurs ofert na kompleksową obsługę ubezpieczeń dla geodetów

2019.04.24

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH ZAPRASZA FIRMY UBEZPIECZENIOWE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ UBEZPIECZEŃ DLA GEODETÓW.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH ZAPRASZA FIRMY UBEZPIECZENIOWE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ UBEZPIECZEŃ DLA GEODETÓW.

Przedmiot konkursu:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich ogłasza konkurs ofert na wyłonienie podmiotu rynku ubezpieczeniowego do obsługi potrzeb ubezpieczeniowych dla  firm geodezyjnych i geodetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich.

Wymagania:

 1. Ugruntowana pozycja na rynku ubezpieczeniowym – min 10 lat na rynku polskim;
 2. Doświadczenie w obsłudze grup zawodowych (OC zawodowe);
 3. Dysponowanie technologią do obsługi zawierania ubezpieczeń on-line, z możliwością wyboru „ubezpieczenie dla grupy zawodowej”, z funkcją bezpośredniego kontaktu z doradcą w czasie rzeczywistym, (kontakt z doradcą telefoniczny, email, czat, skype);
 4. Przedstawienie oferty dla co najmniej dobrowolnego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia sprzętu, (również ubezpieczenia krótkoterminowe);
 5. Świadczenie pomocy w likwidacji szkód (np. poprzez dedykowanego opiekuna grupy zawodowej);
 6. Gotowość do przeprowadzenia okresowego szkolenia (min 1 raz w roku) w zakresie między innymi ryzyka zawodowego;
 7. Gotowość podpisania umowy o współpracę na min. 3 letni okres.

Oferta:
Oferta powinna zawierać:

 1. Dane oferenta, dane osoby do kontaktu, nazwa aktualnej strony internetowej;
 2. Krótki opis spełnienia wymagań;
 3. Skompresowane propozycje zakresu i rodzaju oferowanych ubezpieczeń i innych ryzyk;
 4. Propozycje dotyczące działań marketingowych.

Terminy:
Oferty przyjmujemy w siedzibie Stowarzyszenia Geodetów Polskich, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, doręczone osobiście lub przesłane pocztą w terminie do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 15, przy czym za doręczone w terminie będzie się uważało przesyłki, które zostaną dostarczone do siedziby SGP najpóźniej w dniu 31 maja 2019 do godz. 15.

W I etapie, w terminie 10 dni, spośród wszystkich złożonych ofert, wyłonione zostaną nie więcej niż 3 oferty.

W II etapie wybrani oferenci zostaną zaproszeni do rozmów indywidualnych. Rozmowy indywidualne zostaną przeprowadzone w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia  informacji o ich wyborze na stronie SGP, w zakładce „Konkurs”. Informacje o wyborze zostaną również przesłane pocztą elektroniczną. W ciągu kolejnych 10 dni wyłoniona zostanie najlepsza oferta.

Niniejsze zaproszenie stanowi zaproszenie do podjęcia negocjacji w rozumieniu art.72 kodeksu cywilnego w celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie prowadzenie oferty ubezpieczeń dla geodetów i firm geodezyjnych. SGP zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu.

Informacje dodatkowe:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich jest największą pozarządową organizacją zrzeszającą geodetów w Polsce, skupiająca ponad 3500 członków. Poniżej zamieszczamy zestawienie umów ubezpieczeń zawartych przez członków SGP w okresie 4 lat.

Rok Liczba polis Składka przypisana Składka zainkasowana
2015 6    3 285,00 2 360,00
2016 14    8 470,00 8 149,00
2017 26  21 516,96 21 210,96
2018 21  17 676,00 16 143,00
razem 67  50 947,96 47 862,96

kontakt w sprawie ewentualnych pytań: biuro@sgp.geodezja.org.pl; tel. 606 480 954 

P.I.