Stowarzyszenie Geodetów Polskich opowiadało się i opowiada przeciwko licencjom

Data publikacji: 15.03.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich organizacja, która liczy 4138 członków, jednoznacznie opowiadało się i opowiada przeciwko licencjom, o których mowa w art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.u.2015.520 ze zm.) uszczegółowionym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty (Dz.u.2014.917) wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 40 g ustawy, gdzie w załączniku  nr  7 określony jest wzór licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych i kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia.

Już na etapie opiniowania zmian do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz do powstającego Rozporządzenia Stowarzyszenie Geodetów Polskich przesłało Głównemu Geodecie Kraju w dniu 13.06.2014 roku (L.dz. 10/84/2014) poniższe stanowiska, jako jedne z wielu zgłoszonych uwag:

 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji

w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie zbioru danych ….

Projekt z dnia 04.06.2014 r.

lp

Oznaczenie

przepisu i projektu aktu

Propozycja zmiany brzmienia przepisu

Uzasadnienie

Zgłaszający uwagę

2

Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych …

Wzór licencji … (załącznik nr 7) –

Usunąć.

Upoważnienie do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych objętych obowiązkiem zgłoszenia powinno bezpośrednio   wynikać ze zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych.

SGP

 

L.p.

§

Brzmienie przepisu

według aktualnie obowiązującej ustawy

Brzmienie przepisu

według projektu ustawy

Propozycje zmian (kolor czerwony)

Uzasadnienie/Uwagi

1.  

Art. 12b.1.

 

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

1)            wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a oraz opracowania wyników tych pomiarów;

2)            kompletności przekazywanych wynikiem wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

 

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji, weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

1)            wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a oraz opracowania wyników tych pomiarów;

2)            kompletności przekazywanych wynikiem wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Zwraca się uwagę, iż pojęcie „niezwłocznie” (interpretowane jako bez zbędnej zwłoki) nie jest zdefiniowane w systemie prawnym nawet w ustawie KPA.

Tak nieprecyzyjne określenie terminu czynności weryfikacyjnej – mając na uwadze cały szereg czynności leżących po stronie organu prowadzącego zasób– może powodować konflikty stron zainteresowanych

Zaproponowany termin to termin minimalny i niezbędny dla wykonania w sposób rzetelny obowiązku po stronie organu.

 

 

Podobnie w piśmie wymienionym powyżej oraz wielokrotnie, w wystąpieniach m. in. jako wnioski z licznych konferencji, Stowarzyszenie Geodetów Polskich wypowiedziało się w sprawie udostępniania geodetom materiałów Zasobu niezbędnych do wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych, które przekazano Głównemu Geodecie Kraju w poniższej formie:

 

  • Odnośnie uregulowań dotyczących „Prac geodezyjnych i kartograficznych”

 

W art. 12 pgik (pkt 3.6.5 projektu założeń) proponuje się nałożenie wymogu na wykonawcę prac geodezyjnych podania w zgłoszeniu pracy listy materiałów państwowego zasobu, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac. Taki wymóg spowoduje, że wykonawcy standardowo będą wymieniać wszystkie możliwe materiały, ponieważ nie mają wiedzy, jakimi dokumentami dysponuje Ośrodek. SGP uważa, że dotychczasowe uregulowanie było wystarczające i sprawdziło się w praktyce. Ustawa nie powinna regulować tak szczegółowych kwestii jak zawartość zgłoszenia pracy geodezyjnej. Równie dyskusyjna jest zmiana polegająca na zgłoszeniu wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu.

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich opowiadało się i opowiada za wprowadzeniem ryczałtu dla wykonawców prac geodezyjnych. Udostępnianie materiałów Zasobu zgodnie z art. 40 i 40 d oraz cennikami zawartymi w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne powoduje ograniczanie przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych pobieranych materiałów w Zasobu niezbędnych do wykonania tych prac. Dodatkowo opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu!

Zgodnie z artykułem 40 e opłata musi być wniesiona przed odbiorem zamówionych materiałów Zasobu, które często nie są niezbędne do wykonania prac bądź też zawierają niewiarygodne dane, które nie mogą być użyte do pracy geodezyjnej. Tego typu problemy powodują, że geodeci minimalizują ilość zamawianych materiałów Zasobu, a tym samym stwarzają poważne zagrożenie, które może spowodować obniżenie jakości rejestru publicznego, jakim jest np. ewidencja gruntów i budynków.

Stanowisko sprzeciwiające się licencjom dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, sposobowi i terminom udostępniania materiałów Zasobu, sposobowi naliczania opłat oraz terminom weryfikacji prac geodezyjnych (niezwłocznie, czyli nieokreślonym), było często prezentowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, zarówno na etapie opiniowania zmian w przepisach prawa jak i w czasie ich obowiązywania.

Stanowisko to pozostaje niezmienne i Stowarzyszenie Geodetów Polskich apeluje o jak najszybsze rozpoczęcie zmian przepisów w tym zakresie.

W.K.