Stowarzyszenie Studentów „Geoida” w służbie ekologii i nowych technologii

Data publikacji: 24.11.2014

Przynależność do Unii Europejskiej wymusza na władzach naszego kraju podjęcie poważnych kroków w postaci zmiany wykorzystania energii konwencjonalnej na rzecz jej alternatywnych źródeł.


Fot. 1. Część zespołu, fot.: Wojciech Stolarski, Geotronics

Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, całkowicie czystym i najbardziej naturalnym z istniejących źródeł energii. Najkorzystniej jest wykorzystywać ją lokalnie, zaspokajając zapotrzebowanie na ciepłą wodę i ogrzewanie. Wśród źródeł niekonwencjonalnych stanowi ona duży potencjał energetyczny, ponadto jej eksploatacja nie ingeruje w środowisko naturalne. Naprzeciw wymogom europejskim i nowym wyzwaniom w kwestii alternatywnych źródeł energii wyszło Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”.

W ramach grantu rektorskiego realizowanego od czerwca br. wspólnie z Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej wykonano interdyscyplinarny projekt, którego nadrzędnym celem jest zaproponowanie metodyki służącej wyznaczaniu odpowiednich obszarów dla lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych oraz przeprowadzenie analiz przestrzennych dla wybranych pól testowych.

Istotnym etapem projektu należącym do Stowarzyszenia Studentów „Geoida” było wybranie trzech pól testowych, każde obejmujące obszar ok. 1 km2. Obszary te rozmieszczono na terenie całego kraju (Grybów, Łęczna oraz Płock), a następnie szczegółowo wyselekcjonowano ich fragmenty pod względem czynników znacząco wpływających na lokalizację farm fotowoltaicznych, takich jak ukształtowanie terenu oraz długofalowe prognozy meteorologiczne, które zostały pozyskane z zasobów IMGW. Do zrealizowania zadań zdecydowano użyć jednej z najnowszych na rynku geodezyjnym, dominującej na tegorocznych targach INTERGEO technologii UAS (Unmanned Aerial System) w połączeniu z metodą satelitarną GNSS – RTK (Real Time Kinematic).

Na wybranych wcześniej polach testowych wykonano pomiary RTK z wykorzystaniem poprawek udostępnionych przez firmę TPI, w celu wykonania profili terenu. Następnie z pomocą firmy Geotronics Polska przeprowadzono naloty fotogrametryczne przy użyciu drona Trimble UX5, który wykonał zdjęcia z pikselem terenowym rzędu 4 cm. Pozwolą one na wykonanie bardzo dokładnych opracowań.


Fot. 2. Zdjęcie z drona – Grybów

Po zakończeniu prac pomiarowych uczestnicy grantu odbyli szkolenie przeprowadzone przez Krzysztofa Bakułę oraz Wojciecha Ostrowskiego z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej w zakresie opracowania danych uzyskanych z nalotu, których wynikiem będą numeryczne modele terenu, numeryczne modele pokrycia terenu oraz cyfrowe ortofotomapy. Następnymi zadaniami będzie porównanie ich z danymi archiwalnymi ( pozyskanymi z CODGiK’u), analiza dokładności różnych modeli NMT i NMPT oraz ostatecznie analiza przydatności modeli terenu pod kątem budowy farm fotowoltaicznych, poprzez określenie warunków minimalnej ekonomicznej opłacalności i zastosowania narzędzi GIS.

Planowane jest również szkolenie, które przeprowadzi firma Esri Polska w środowisku swojego flagowego oprogramowania ArcGIS. W jego trakcie poruszone zostaną problemy analiz przestrzennych związanych z nasłonecznieniem. Głównym celem szkolenia będzie pomoc w jak najwłaściwszym wyznaczeniu obszaru odpowiedniego pod farmę słoneczną. Badania będą bazowały na szerokim spektrum czynników oraz pomogą w przeanalizowaniu potencjalnej produkcji energii elektrycznej, stworzeniu map potencjału słonecznego jak również w oszacowaniu oszczędności dla miasta, wynikających z wykorzystania energii fotowoltaicznej.

Otrzymane modele terenu zostaną przekazane również jednostkom współdzielącym grant w celu wykonania kolejnych szczegółowych analiz pod kątem m.in. warunków glebowych, nachylenia terenu, warunków pogodowych tj. stopnia nasłonecznienia oraz odległości od obiektów mogących niekorzystnie wpływać na dostęp promieni słonecznych.

Dzięki zaproponowaniu tak innowacyjnego podejścia pomysłem zainteresowali się przedstawiciele samorządu terytorialnego Płocka. Obecnie trwają rozmowy nad zaplanowaniem współpracy i wkomponowaniem projektu w koncepcje – SmartCity, czyli idealnego, samowystarczalnego miasta.

Materiały zgromadzone podczas sesji pomiarowych i zobrazowań fotogrametrycznych posłużą do dalszego ich wykorzystywania jako materiał dydaktyczny.

W imieniu Stowarzyszenia Studentów „Geoida”, chcielibyśmy serdecznie podziękować pracownikom Wydziału Geodezji i Kartografii PW, dr. hab. inż. Jerzemu Chmielowi, dr. inż. Tomaszowi Olszakowi, dr. hab. inż. Dariuszowi Gotlibowi, prof. PW oraz mgr inż. Annie Fijałkowskiej za pomoc w realizacji projektu.

Przemysław Kapeluszny
Stowarzyszenie Studentów WGiK PW „Geoida”