Uchwała nr 85 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego

Data publikacji: 18.11.2015

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uwzględnił w swojej uchwale Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Zgodnie z uchwałą nr 85 (2014/2015) Senatu UEP z dnia 22 maja 2015 r. laureaci i finaliści centralnego etapu Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu geografia. Warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów jest przekazanie do Uczelni listy laureatów i finalistów przez komitet organizacyjny olimpiady lub odpowiedni zapis na świadectwie dojrzałości w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny. Prawo do otrzymania maksymalnej liczby punktów przysługuje laureatom i finalistom olimpiad tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania dyplomu laureata bądź finalisty.

Uprawnienia przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na UEP, obowiązujące od roku akademickiego 2016/2017 do roku akademickiego 2019/2020.

 

Pismo przekazujące uchwałą nr 85 Senatu UEP >>>

Uchwała nr 85 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 r. >>>

W.K.