W Królewskim Mieście Tykocinie spotkali się geodeci

Data publikacji: 14.07.2015

Królewskie historyczne miasto Tykocin, położone na wyniosłym południowym brzegu rzeki Narew, w dniach od 10 do 12 lipca 2015 roku, było miejscem ważnych dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich wydarzeń. Geodeci reprezentujący wszystkie obszary aktywności zawodowej spotkali się tu, aby świętować siedemdziesiąt lat działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Białymstoku oraz siedemdziesięciolecie ukazywania się „Przeglądu Geodezyjnego”, a członkowie Zarządu Głównego aby obradować nad sprawami wymagającymi ich uwagi i rozstrzygania.

Przybyłych na spotkanie wita Czesław Bartoszewicz prezes Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Białymstoku

Prezes Stanisław Cegielski otwiera zebranie ZG Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Obecność na tym zebraniu dostojnych gości z Głównym Geodetą Kraju i nauczycieli akademickich z Dziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, była okazją do wysłuchania informacji o aktualnym stanie spraw geodezji w kraju. Ocena dokonań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii porządkujących prawne regulacje w geodezji i ich skutki praktyczne dla wykonawców prac i usług geodezyjnych spotkały się ze zróżnicowanym przyjęciem. Wykonawcy mogą spodziewać się szerszego dostępu do znacznej wartości prac geodezyjnych. Ale projektowane zadania wywołują troskę, czy firmy o ograniczonym potencjale będą w stanie wykonać przewidywany zakres prac w pożądanym czasie dobrze i w sposób dla siebie korzystny.

Kazimierz Bujakowski podczas wystąpienia, obok Stanisław Cegielski

Ludmiła Pietrzak wylicza utrudnienia wykonawcy we współdziałaniu z urzędami …

Uroczystości jubileuszowe celebrowano bardzo podniośle, świętując najpierw siedemdziesięciolecie Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Podlasiu, a potem siedemdziesiąt lat wydawania miesięcznika „Przegląd Geodezyjny”, który jako drugie pismo techniczne ukazał się po wojnie (15 lipca 1945 roku).

świętowaniu uczestniczyła rzesza geodetów, przybyłych z całego kraju, ale ważny był tu bardzo liczny udział geodetów Podlasia, którzy mogli poczuć satysfakcję z obecności na ich święcie znamienitych gości z posłem na Sejm RP, Głównym Geodetą Kraju, władzami samorządowymi województwa, powiatu i miasta, dziekanami wydziałów geodezyjnych uczelni, przedstawicielami wielu instytucji i organizacji.

Gratulacje składa poseł na Sejm RP Krzysztof Jurgiel

Anna Rakieć Geodeta Województwa Podlaskiego, Mirosława Wojciuk, Antoni Pełkowski Starosta Białostocki

Uroczystość jubileuszu Stowarzyszenia Geodetów Polskich Podlasia rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stanisław Cegielski, który powitał honorowych gości, a następnie przedstawił zwięzły rys dziejów siedemdziesięcioletnich Stowarzyszenia na Podlasiu, a także działalność wcześniej   tu prowadzoną przez geodetów.

 

 Czesław Bartoszewicz odbiera gratulacje z rąk Antoniego Pełkowskiego

  Gratulacje składa Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski

Podniosłym punktem spotkania było uhonorowanie przez Zarząd Główny wszystkich zasłużonych w pracy społecznej członków Oddziału. Był medal „W uznaniu zasług” dla Czesława Bartoszewicza oraz diamentowe, złote i srebrne odznaki honorowe Stowarzyszenia dla wielu.

Ze strony gości honorowych i reprezentacji oddziałów z kraju, także wielu instytucji popłynęły długim, wartkim strumieniem gratulacje, życzenia różnorakie, pomyślności zawodowej i osobistej dzielnie przyjmowane przez Czesława Bartoszewicza,  w imieniu całej społeczności geodezyjnej Podlasia.

Drugi jubileusz świętowano w podobnie podniosłym nastroju, ale tu uwaga ogniskowała się na osobie prof. Wojciecha Wilkowskiego, sprawującego przez dwadzieścia osiem lat obowiązki redaktora naczelnego „Przeglądu Geodezyjnego”. Wystąpienie Profesora w więzły sposób pokazało zasady organizacyjne funkcjonowania „Przeglądu”, który jest znakiem wskazującym na rangę Stowarzyszenia, a także sposób i porządek przyjęty przy wydawaniu pisma, które chce zachować cechy pisma naukowo-technicznego.

Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski dziękował redaktorowi naczelnemu za „niezwykłą doniosłość w obszarze informowania”, jaką spełnia „Przegląd Geodezyjny”. Były podziękowania, gratulacje, życzenia potwierdzane w tekstach okolicznościowych adresów gratulacyjnych i upominkach składanych na ręce prof. Wojciecha Wilkowskiego, który zaprzestaje pracy Redaktora z końcem lipca br.

Czesław Bartoszewicz przyjmuje gratulacje Marszałka od Anny Rakieć

Czesławowi Bartoszewiczowi gratulacje „geodezyjne” składają Krzysztof Cisek i Antoni Bosek

uznaniu dokonań, Prezydium Zarządu Głównego nadało prof. Wojciechowi Wilkowskiemu tytuł honorowego Redaktora Naczelnego „Przeglądu Geodezyjnego”. Redaktorów współtworzących pismo wyróżniono dyplomami honorowymi zawierającymi liczne podziękowania za ciągły wpływ na wartość i atrakcyjność „Przeglądu”.

 Redaktorowi „PG” prof. Wojciechowi Wilkowskiemu gratulacje składa prof. Alina Maciejewska Dziekan Wydziału GiK PW

Redaktor Wilkowski podczas wykładu

Trzydniowe spotkanie dało także możliwość swobodniejszego przeżywania chwil, które zbliżały towarzysko osoby zazwyczaj zajęte na różnych polach aktywności geodezyjnej. Organizatorzy troską otaczali wszystkich i proponowali ciekawy sposób spędzania „chwil wolnych” na poznawaniu co bardziej uznanych zabytków architektonicznych i przyrodniczych Tykocina i jego bliskiego otoczenia. Bardziej wyczerpującą relację ze spotkania podamy później.

 

Informacja do pobrania w pdf >>>

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

W.K.