Wiosenne zebranie Zarządu Głównego SGP

Data publikacji: 25.04.2016

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w dniu 6 kwietnia 2016 roku w części pierwszej stanowiło okazję do ogłoszenia wyników konkursu prac dyplomowych na kierunku geodezja i kartografia. Obrady Zarządu Głównego poprzedziła prelekcja, w której Sebastian Banaszek Dyrektor Operacyjny firmy „DronHaus” zarysował rozwój bezzałogowych aparatów latających i ich przystosowanie do pozyskiwania obrazów, także na użytek geodezji.

prof. Janusz Walo, Stanisław Cegielski

Antoni Bosek, Krzysztof Cisek

Piotr Fabiański

Tadeusz Borysiuk

Prezes Stanisław Cegielski poddał szczegółowemu omówieniu sprawozdanie z wykonania budżetu Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Zespołu Rzeczoznawców za 2015 rok, akcentując zróżnicowanie w stopniu wsparcia finansowego działalności Zarządu Głównego przez poszczególne oddziały. Dotyczy to zarówno odpisu ze składek członkowskich, jak też podejmowania przez oddziały działań dochodowych. „Niezbędne jest wzmożenie wysiłku, który poprawi ściągalność składek – uznał Prezes – bowiem obecny poziom jest mocno niezadowalający”. Nadal wiele oddziałów nie opracowało listy elektronicznej swoich członków, co nie sprzyja skutecznej ściągalności składek. Celowe też będzie poszerzenie szkoleń zawodowych tak, aby ich tematyka zainteresowała szerokie grono geodetów.

Teresa Rżanek-Kmiecik, w głębi Włodzimierz Chytry

Jan Cegła

Od prawej Kazimierz Borkowy, Robert Rachwał, Tadeusz Szczutko, Marek Kłopotek

Grzegorz Łuczka, Zdzisław Gąsiorowski, Mariola Gilska

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Helena Milanowska wyraziła niepokój wynikający z niedoboru środków finansowych, ukazanym w sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia za 2015 rok i w planie na 2016. Opowiedziała się za bardziej radykalnym „dyscyplinowaniem zarządów oddziałów do poprawy stopnia ściągalności składek członkowskich”. Uznała za wskazane rozliczanie działalności oddziałów poprzez Zespół Rzeczoznawców SGP, a także szukanie możliwości sięgania przez Stowarzyszenie wsparcia w unijnych środkach finansowych.

Przy stole prezydialnym prof. Janusz Walo, Włodzimierz Kędziora, Stanisław Cegielski, Kazimierz Bujakowski, Ludmiła Pietrzak

Zdzisław Dworakowski wskazał na brak działalności szkoleniowej w znacznej liczbie oddziałów. A ten wysiłek przynosi pokaźne korzyści, o czym zaświadczają rezultaty pracy Warszawy, Krakowa, Kalisza i kilku innych Oddziałów. Jan Cegła podał pod rozwagę powołanie zespołu, który w „ciągu pięciu miesięcy dobierze fachowców potrafiących wskazać na skuteczniejsze pozyskiwanie środków finansowych przez Stowarzyszenie”. Ludmiła Pietrzak uznała, że zbyt wiele oddziałów nie podejmuje wysiłku związanego z prowadzeniem fachowych szkoleń.

Ryszard Soroko

Zdzisław Gąsiorowski

Powyższa wymiana zdań poprzedziła głosowanie, w którym sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało przyjęte większością głosów, przy jednym wstrzymującym się.

Prezes Stanisław Cegielski przedkładając projekt planu finansowego na 2016 rok zwrócił uwagę, że zapisano w nim niedobór. Tadeusz Borysiuk stwierdził, że białostocki oddział nie może poprzeć planu ze wskazanym niedoborem. W Stowarzyszeniu należy „urealnić ściągalność składek członkowskich, a statystyki ściągalności składek doprowadzić do stanu rzeczywistego”. Krzysztof Cisek: „solidaryzuję się z tymi uwagami”.

Helena Milanowska prezentuje opinię Głównej Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Borysiuk, Jerzy Barański

Tadeusz Kuryłowicz uznał, że nie należy tworzyć zespołu, a wykorzystać potencjał osób aktywnych do działań dochodowych. Należy też przesłać plan szkoleń i przewidywane wpływy na rzecz Zarządu Głównego SGP.

Henryk Musiatowicz, Antoni Myłka, Bolesław Krystowczyk, Sebastian Banaszek

Na wniosek Stanisława Cegielskiego Zarząd Główny podjął uchwałę o przeznaczeniu wypracowanego w 2016 roku zysku na cele statutowe.

prof. Zdzisław Adamczewski

Bożena Tabisz, Włodzimierz Chytry

Projekt planów finansowych Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Zespołu Rzeczoznawców SGP na 2016 rok, mimo wypowiadanych w dyskusji wątpliwości, został przyjęty jednogłośnie.

Mariola Gilska zgłosiła propozycję powierzenia organizacji Zjazdu SGP w 2017 roku Olsztynowi. W imieniu Zarządu oddziału warszawskiego Zdzisław Dworakowski zgłosił również wolę zorganizowania najbliższego Zjazdu SGP. Miejscem spotkania może być Warszawa, ale „możemy spotkać się w innym interesującym delegatów miejscu”. Stanisław Cegielski podziękował za wyrażone deklaracje, uznając, że zapał organizacyjny może być wykorzystany do przeprowadzenia obchodów stulecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w roku 2019.

Podczas wymiany zdań, której przedmiotem był wybór organizatora i miejsca Międzynarodowych Dni Geodezji Polsko-Słowacko-Czeskie w 2017 roku, wskazywano na Rzeszów i pas przy południowej granicy kraju. Elżbieta Biel wyraziła sugestię przeprowadzenia tego wydarzenia w Zakopanem.

Krzysztof Mączewski składa gratulacje, w imieniu członków Zarządu Głównego i Członków Honorowych SGP
prof. Januszowi Walo po objęciu obowiązków Prorektora Politechniki Warszawskiej                     

Tadeusz Kuryłowicz

Zarząd Główny, na wniosek Prezydium, podjął uchwały zatwierdzające wyróżnienie osób zasłużonych w pracy na rzecz Stowarzyszenia i geodezji. Medal SGP „W dowód uznania” został nadany Piotrowi Fabiańskiemu (Łódź) i Sylwestrowi Zgolińskiemu (Rzeszów). Diamentową Odznaką Honorową SGP zostali odznaczeni: Mirosław Żołek (Legnica); Elżbieta Hajdul, Piotr Góral, Kazimierz Chudzikiewicz (Gdańsk); Maria Grzegorczyk, Andrzej Klimczak, Jerzy Malinowski, Józef Woźniak (Wrocław). Godność „Zasłużonego Seniora SGP” Zarząd Główny nadał: Zbigniewowi Koziarzowi, Tadeuszowi Kalinowskiemu (Gdańsk); Janowi Ciskowi, Krzysztofowi Dylowi, Eugeniuszowi Ryszardowi Jopkowi, Henrykowi Witakowi (Wrocław).

Mariola Gilska

Zamykając obrady prezes Stanisław Cegielski podziękował uczestnikom zebrania za aktywny w nim udział i życzył szczęśliwego powrotu do domów.

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wilińsk

Relacja z zebrania (pdf) >>>

 

W.K.