Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy.

Data publikacji: 15.02.2022

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Geodeta w Pracowni Geodezyjnej w Sieradzu, wymiar czasu pracy: pełny etat.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne,
 • staż pracy min. 3 lata,
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 lub 2,
 • doświadczenie w geodezyjnych pracach terenowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu geodezyjnego i urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych wykorzystywanych w geodezji: MS Office, Winkalk, Ewmapa,
 • znajomość ustaw:
 • o pracownikach samorządowych,
 • prawo geodezyjnie i kartograficzne,
 • o scalaniu i wymianie gruntów,
 • o gospodarce nieruchomościami,
 • o drogach publicznych,
 • o księgach wieczystych (stan prawny i oznaczenie nieruchomości),
 • prawo wodne (rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami),
 • znajomość przepisów dotyczących w szczególności: standardów technicznych w geodezji, ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczania nieruchomości, podziałów nieruchomości,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (kpa),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • znajomość języka polskiego,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem na dane stanowisko, dla celu przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • posiadanie umiejętności analizy i syntezy informacji, logicznego myślenia,
 • posiadanie następujących cech osobowości: rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, obowiązkowość, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność.

 

Termin składania dokumentów: 18.03.2022 r. do godz. 14:00

 

Pełna treść ogłoszenia >>>

Więcej informacji: https://www.wbg.lodzkie.pl/praca/nabory/

W.K.