X Seminarium z cyklu „Rozwój Obszarów Wiejskich”, 28 października 2015 r. – relacja

Data publikacji: 02.11.2015

W Szreniawie po raz dziesiąty …

Odbywające się, w dniu 28 października 2015 roku, w Szreniawie seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” było dziesiątym i rozpoczęło się w bardziej podniosłym nastroju.

… w oczekiwaniu na uczestników seminarium: Waldemar Sztukiewicz, Jan Maćkowiak

Jan Maćkowiak wita przybyłych na spotkanie

Witając przybyłych na spotkanie Jan Maćkowiak Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie przedstawił gości seminarium w osobach Jana Bielańskiego byłego Dyrektora Departamentu Gospodarką Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzego Kozłowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Stanisława Cegielskiego Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich; prof. Annę Kołodziejczak UAM w Poznaniu; Tadeusza Kośkę Politechnika Łódzka; Zbigniewa Augustyniaka Prezesa CUTOB PZITB w Poznaniu. Wystąpienie kończyły bardzo serdeczne życzenia kierowane do Waldemara Sztukiewicza, wzmocnione przekazanym mu uroczystym adresem i albumem „TERRA”.

Medal „Amigo societas” Janowi Maćkowiakowi wręcza Stanisław Cegielski

Złotą Honorową Odznakę SGP Marii Jankowskiej wręcza Stanisław Cegielski

na sali obrad, od prawej Arkadiusz Jełowicki, Elżbieta Wyczałek, Ireneusz Wyczałek, Zbigniew Augustyniak, Jerzy Kozłowski

Waldemar Sztukiewicz Prezes Stowarzyszenia Geodetów w Poznaniu powitał obecnych i wzruszony wyraził wielkie zadowolenie, że „już po raz dziesiąty spotykamy się tu, w miejscu wielce życzliwych nam ludzi”. Dyrektorowi Muzeum Janowi Maćkowiakowi, znakomitemu muzealnikowi dziękował za „mobilizowanie, stałe zachęcanie do wytrwałości i utwierdzanie nas do kontynuowania postanowienia podjętego dziewięć lat temu”.

Podziękowanie za „trwanie” odbiera Tadeusz Kośka, od lewej: Waldemar Sztukiewicz, Maria Jankowska, Stanisław Cegielski, Jan Maćkowiak

Waldemar Sztukiewicz otwiera obrady

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, dając wyraz uznania życzliwej przychylności i ciągłego wspierania działań stowarzyszeniowych geodetów w Szreniawie, nadał Janowi Maćkowiakowi medal „Amigo societas”. Prezydium Zarządu Głównego SGP nadało Złotą Honorową Odznaką SGP Marii Jankowskiej za ogromną pracę dla wielkopolskiego Stowarzyszenia. Odznaczenia wręczył Prezes Stanisław Cegielski.

Prof. Anna Kołodziejczak

Michał Fiedler

Organizatorzy seminarium podziękowali, stosownymi dyplomami, osobom, które „trwały wiernie przy organizatorach przez kolejne lata toczącego się cyklu”. Są nimi: Jan Bielański, Jerzy Kozłowski, Tadeusz Kośka, Włodzimierz Kunach, Stanisław Marcin Wiliński, Danuta Prus-Głowacka, Arkadiusz Jełowicki, Andrzej Konoplicki, Andrzej Krygier, Piotr Liberski, Kazimierz Owsianny, Wojciech Mielewczyk, Jerzy Piotrowski, Czesław Winnowicz.

Dziesiąte spotkanie seminaryjne było sposobnością do przypomnienia tego, co było istotne w odbytych dotąd konferencjach. Maria Jankowska wskazywała na te wystąpienia, które odpowiadały na aktualne kwestie nurtujące środowisko zawodowe geodetów w mijającej dekadzie.

O znaczeniu i funkcji terenów użytkowanych rolniczo w aglomeracji poznańskiej mówiła prof. Anna Kołodziejczak. Michał Fiedler (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) prezentował wyniki badań nad wpływem sieci drogowej na bilans wodny małych zlewni. Piotr Liberski Geodeta Województwa przedstawił aktualny stan zaawansowania budowanego systemu informacji przestrzennej województwa wielkopolskiego, wskazując na jego rolę rozwojową Wielkopolski. Tomasz Resiński prezentował „bazę wiedzy” o rozwoju społeczno-gospodarczym tworzoną w Wielkopolskim Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym.

Tomasz Resiński

 Ireneusz Wyczałek

Ochronie gruntów rolnych i leśnych, postępowaniu scaleniowemu gruntów użytkowanych rolniczo oraz zachodzącym zmianom w przepisach prawa obejmujących ten obszar aktywności poświęcili swoje wystąpienia Jerzy Kozłowski i Jan Bielański. Informacji, o prowadzonych w Wielkopolsce pracach scaleniowych, udzielił Tomasz Plewa Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

Jerzy Kozłowski

Waldemar Sztukiewicz, Jan Bielański

Tomasz Plewa, Waldemar Sztukiewicz

Andrzej Konoplicki

Zamierzenie badawcze „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”, które jest prowadzone w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, przedstawił Wojciech Mielewczyk, wskazując na kierunki prowadzonych badań i uzyskane rezultaty oraz efekt końcowy w postaci map.

Andrzej Konoplicki dał bardzo zwięzły szkic przybliżający dzieje „Przeglądu Geoedezyjnego”, kładąc akcent na bogate dokonania średniowiecznych (i późniejszych) geometrów. Wystąpienie ilustrowały cytaty, odnoszące się do kwestii istotnych w geodezji rolnej, a pochodzące z wielu zeszytów pisma. W prezentacji wykorzystano materiały z wystąpienie prof. Wojciecha Wilkowskiego, podczas obchodów jubileuszu siedemdziesięciolecia „Przeglądu Geodezyjnego”, w Tykocinie.

Lokomobila samobieżna produkcji Kemna-Breslau 1927 rok

 „Osiedle Poetów” w Szreniawie

Tekst i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński

Relacja w pdf >>>

W.K.