XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe PTFiT, Poznań – Wąsowo, 18-19.09.2014 r.

Data publikacji: 28.09.2014

Organizowane przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji sympozja naukowe co dwa lata gromadzą stosunkowo liczne grono osób zaangażowanych w działalność krajowych ośrodków akademickich, naukowych oraz produkcyjnych wykorzystujących w realizacji swoich zadań techniki fotogrametryczne i teledetekcyjne. Od szeregu lat gospodarzami sympozjów są poszczególne uczelnie. W bieżącym roku rola taka przypadła Politechnice Poznańskiej, której Zakład Geodezji realizuje prace badawcze między innymi w zakresie opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych. Z racji ulokowania na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska jego działalność ukierunkowana jest głównie na zagadnienia inżynierskie. Stąd też tematem tegorocznego spotkania były zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D. Na prośbę organizatorów, patronat nad sympozjum przyjął dr inż. Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków do prezentacji swojego dorobku oraz dyskusji naukowej gospodarze zaproponowali odbycie części obrad na terenie Politechniki, a pozostałych – w pałacu w Wąsowie, perle budownictwa pałacowego zachodniej Wielkopolski. Poznańską część obrad otworzył JM Rektor PP, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski przy wsparciu dziekana WBiIŚ, prof. dr hab. inż. Janusza Wojtkowiaka, zaś wprowadzenie do obrad zawarła w swoim wystąpieniu powitalnym prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz, prezes PTFiT. Uczestników witali też Andrzej Krygier, Dyrektor ZGiKM GEOPOZ oraz Piotr Woźniak reprezentujący Głównego Geodetę Kraju.

Merytoryczną część obrad rozpoczął wykład dr. Stewarda Walkera, prezesa ASPRS – amerykańskiego stowarzyszenia fotogrametrii i teledetekcji, reprezentanta firmy BAE Systems, producenta między innymi systemu obliczeniowego SOCET SET, wygłoszony przy wsparciu pani Arlety Pietrzak reprezentującej firmę POLKART Sp. z o.o. Referat ilustrujący działania GUGiK w zakresie wspierania rozwoju opracowań przestrzennych 3D wygłosił pan Piotr Woźniak, reprezentant GGK a zarazem kierownik głównych programów realizowanych przez GUGiK w oparciu o opracowania fotogrametryczne.

Pozostałe zgłoszone prace wygłaszane były w 5 sesjach obejmujących 24 referaty i 16 posterów naukowych oraz 4 produkcyjne. Sesje naukowe poświęcono tematyce szeroko ujmowanego wykorzystania danych LiDAR i skaningu naziemnego, a także zdjęć z niskiego pułapu i innych danych obrazowych. Na uwagę zasługuje zdecydowane przekierowanie zainteresowania ośrodków naukowych na aplikacyjne zagadnienia w oparciu o chmury punktów 3D, kosztem tematów bazujących na obrazach lotniczych i satelitarnych. W odniesieniu do chmur punktów, oprócz danych ze skaningu laserowego wykorzystuje się już powszechnie zdjęcia cyfrowe, szczególnie wykonywane z pułapu lotu bezzałogowych pojazdów latających, a także zobrazowania radarowe. Celem badań wybijających się ponad inne zagadnienia są opracowania 3D, w szczególności automatycznie opracowywane modele pokrycia terenu, głównie modele dachów. Podejmowane w tym zakresie działania prowadzą do opracowywania trójwymiarowych modeli zabudowy i pokrycia terenu, które mogą znaleźć swoje praktyczne zastosowanie w zapowiadanym przez reprezentanta GUGiK projekcie Polski 3D – geoportalu ukazującego model kraju w ujęciu przestrzennym. Ale też opracowania 3-wymiarowe wykonuje się w badaniu zmian uformowania klifu przybrzeżnego, a nawet w pomiarze i modelowaniu pomnika naszej rodzimej przyrody – dębu Bartek z Zagnańska.

W odniesieniu do przetwarzania zdjęć przedmiotem zainteresowania kilku autorów był program PhotoScan firmy AgiSoft, z jednej strony łatwy do wykorzystania, bo w pełni automatyczny, ale z tego też względu wymagający od użytkownika szczególnej uwagi i śledzenia procesu wyrównawczego. Doświadczenia poszczególnych uczestników dyskusji w tym temacie potwierdzają konieczność uważnej obsługi tego popularnego obecnie programu.

 

Ograniczając się do tego krótkiego przeglądu należy stwierdzić, że tegoroczne sympozjum, mimo nieco mniejszego zainteresowania, szczególnie ze strony produkcji i administracji, zakończyło się sukcesem widocznym zarówno w zadowoleniu uczestników z pobytu, jak też satysfakcji z aktywnego udziału w obradach. Przez cały czas obrad sala była pełna słuchaczy a sesje posterowe gromadziły liczne grono zainteresowanych. W powiązaniu z pobytem w malowniczym, stylowym pałacu, dobrym wyżywieniem i uczynną obsługą można uznać zakończone sympozjum fotogrametryczne za dobrze spędzony czas.

Opracowanie:

dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

W.K.