XL Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich – relacja.

Data publikacji: 23.05.2022

W dniach 20-22 maja 2022 r. w hotelu Gołębiewski w Białymstoku pod hasłem „Geodezja i kartografia podstawą zarządzania przestrzenią państwa” odbyło się najważniejsze statutowe wydarzenie SGP – XL Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Organizatorami Zebrania Delegatów był Oddział w Białymstoku. W XL Walnym Zebraniu Delegatów SGP uczestniczyło ok 130 os., w tym 66 delegatów uprawnionych do wyboru nowych władz SGP.

Fot. 1: Zdjęcie Zdzisław Berliński

Podsumowanie działalności ustępującego zarządu, wybory nowych władz Stowarzyszenia oraz wytyczenie kierunków działania SGP na nową kadencję oraz dyskusje o znaczeniu geodezji i kartografii w rozwoju Państwa to główne punkty programu.

Gośćmi XL Walnego Zebrania Delegatów SGP byli: Krzysztof Jurgiel – europoseł, Mieczysław Baszko – poseł na Sejm RP, Alicja Kulka – p.o. Głównego Geodety Kraju, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, w zastępstwie Prezydenta Miasta Białegostoku Alina Turowska – Geodeta Miejski, Robert Rachwał – Prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej, Robert Kowalczyk – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Bauer – Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, w zastępstwie Starosty Białostockiego – Mirosława Drewnowska – Geodeta Powiatowy, Dyrektora Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości, w zastępstwie Rektora Politechniki Białostockiej – Marek Krętowski – Prorektor ds. Nauki, Małgorzata Sutuła – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, Paweł Mytnik – Prezes Rady FSNT-NOT w Białymstoku, Elżbieta Ryszko – Dyrektor Biura Rady FSNT-NOT w Białymstoku, Jerzy Małyszko – Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku.

Przewodniczącym zebrania wybrano Tadeusza Wilczewskiego, na jego zastępców Alicję Meusz i Ireneusza Wyczałka. Skład prezydium Zjazdu uzupełnili sekretarze: Izabela Bonk i Emilia Zawadzka.

Na wstępie głos zabrali zaproszeni goście, wskazując na ważną rolę jaką pełni geodezja we współczesnym świecie. Podkreślono, że jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, które przynosi współczesna technika. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w Zebraniu przekazały listy gratulacyjne, życząc przy tym owocnych obrad i podejmowania trafnych decyzji.

Fot. 2: Na zdjęciu uczestnicy XL Walnego Zebrania Delegatów SGP. W pierwszym rzędzie zaproszeni goście oraz Prezes SGP Janusz Walo (fot. L. Pietrzak)

Kolejnym ważnym punktem Zebrania było przyznanie godności Członka Honorowego SGP – najwyższego odznaczenia, które nadawane jest szczególnie zasłużonym członkom, raz na cztery lata – wyłącznie na Walnym Zebraniu Delegatów SGP.

Zaszczytny tytuł otrzymali:

Tadeusz Kościuk – O/Suwałki
Teresa Rżanek-Kmiecik – O/Łódź
Andrzej Pachuta – O/Warszawa
Włodzimierz Kędziora – O/Warszawa
Czesław Bartoszewicz – O/Białystok
Elżbieta Biel – O/Kraków
Włodzimierz Chytry – O/Legnica
Florian Romanowski – O/Gdańsk
Antoni Bosek – O/Rzeszów

Fot. 3: Na zdjęciu uhonorowani godnością Członka Honorowego SGP; od lewej: Andrzej Pachuta Elżbieta Biel, Włodzimierz Chytry, Antoni Bosek, Teresa Rżanek-Kmiecik, Florian Romanowski, Tadeusz Kościuk (fot. L. Pietrzak)

Wyrażając szczególne uznanie Kazimierzowi Sawickiemu, jak również w podziękowaniu za wybitną działalność na rzecz SGP, przyznano mu pośmiertnie godność Członka Honorowego SGP, na wniosek Głównej Komisja Historii i Tradycji.

Uroczystym momentem Zebrania Delegatów było wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom SGP. Prezes Janusz Walo wręczył Odznaki Honorowe SGP: diamentowe, złote i srebrne.

Wręczone zostały także odznaczenia Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT:

diamentowa NOT: Stanisław Cegielski
srebrna NOT: Katarzyna Dmochowska, Szymon Pawłowski, Stanisław Kozikowski, Tadeusz Choiński i Ewa Łopieńska.

Szczególne wyróżnienie jakim jest medal „W DOWÓD UZNANIA” otrzymali także: Witold Radzio, Jerzy Barański, Bożena Tabisz.

Wręczanie odznaczeń zakończono nadaniem godności Zasłużonego Seniora SGP w uznaniu wieloletniej działalności w Stowarzyszeniu.

W kolejnym punkcie Prezes Janusz Walo przedstawił sprawozdanie z działalności ZG SGP za kadencję 2017-2022. W sprawozdaniu poruszył kwestie związane z obchodzonym w 2019 r. Jubileuszem 100-lecia SGP, trudnym czasem pandemii, która przypadła na czas minionej kadencji, dostosowaniem się do wymuszonych zmian i czerpaniem korzyści z wprowadzonej zdalnej komunikacji. Podziękował także wszystkim oddziałom za współpracę. W prezentowanym sprawozdaniu wskazał także niszowe kierunki, które wpływają na podnoszenie kondycji finansowej SGP i ogólny rozwój naszej organizacji.

Na koniec poprosił o uczczenie minutą ciszy członków, którzy w trakcie minionej kadencji odeszli do wieczności.

W kolejnych punktach Pani Anna Mielnik – Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności SGP za kadencję 2017-2022, W podsumowaniu Przewodnicząca GKR wskazała na spełnienie kryteriów działalności statutowej, posiadanie płynności finansowej, nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności ZG SGP i wnioskowała o przyjęcie przedstawionego sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Kolejne sprawozdanie przedstawił Tadeusz Kośka – przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego (GSK). W minionej kadencji Główny Sąd Koleżeński zajmował się trzema sprawami, z czego w jednej sprawie skarga została wycofana przez skarżącego, w drugiej – rozstrzygnięcia dokonały inne organy t.j. WINGiK i Sąd Powszechny, odpowiednie do rozstrzygnięcia merytorycznego sprawy, zaś trzecia z rozpatrywanych spraw pozostawiona została bez rozpoznania z uwagi na brak kompetencji GSK do jej rozpatrzenia.

Na tym zakończono część sprawozdawczą.

Kolejny dzień obrad plenarnych to czas wyborów do nowych władz Stowarzyszenia oraz określenia kierunków działalności nowych organów SGP. Niezwykle ważnym punktem tego dnia było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Absolutorium udzielono jednogłośnie, co jest dowodem aprobaty dla prowadzonej przez zarząd SGP działalności.

Zanim przystąpiono do wyboru władz przyjęto zmiany w statucie SGP (kilka zmian porządkowych, zmiana ilości członków zarządu głównego – zamiast sztywnej liczby określono minimalną i maksymalną liczbę osób w organach władz SGP, umożliwienie prac ZG i prac zarządów oddziałów przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej i możliwość wyłączenia prezesa oddziału z prac w zakresie działalności gospodarczej w zarządzie głównym SGP).

Konsekwencją wprowadzenia nowych zapisów w statucie były także zmiany porządkowe w trzech regulaminach: Zarządu Głównego SGP, Głównej Komisji Rewizyjnej SGP oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego SGP.

Po wyczerpaniu spraw organizacyjnych przystąpiono do wyborów władz SGP.

Na funkcję Prezesa na kadencję 2022-2026 jednomyślnie wybrano Janusza Walo, który obejmie urząd na kolejną kadencję. Innej kandydatury nie zgłoszono. Na nowego Prezesa oddano 66 głosów (wszystkie ważne), co stanowi 100% osób uprawnionych do głosowania.

W kolejnym punkcie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W wyniku głosowania, wybrano:

Zarząd Główny (13 osób) w składzie:

1. Izabela Pawłowska O/Łódź
2. Marian Brożyna O/Białystok
3. Małgorzata Buśko O/Kraków
4. Tomasz Malinowski O/Wrocław
5. Krzysztof Bakuła O/Warszawa
6. Agata Milkiewicz O/Olsztyn
7. Dariusz Wilczewski O/Białystok
8. Przemysław Janik O/Kielce
9. Andrzej Pachuta O/Warszawa
10. Sławomir Czkuj O/Gdańsk
11. Sławomir Łapiński O/Warszawa
12. Maria Songin O/Suwałki
13. Szymon Rymsza O/Warszawa

oraz 3 zastępców członków zarządu z wyboru imiennego:

1. Antoni Bosek O/Rzeszów
2. Zdzisław Obłój O/Rzeszów
3. Jan Łopaciuk O/Warszawa

Główną Komisję Rewizyjną (5 osób) w składzie:

Zdzisław Berliński O/Łódź, Anna Mielnik O/ Wrocław, Elżbieta Orłowska O/Kraków, Iwona Popko O/Suwałki, Mirosława Wojciuk O/Białystok

Główny Sąd Koleżeński (5 osób) w składzie:

Tadeusz Borysiuk O/Białystok, Jan Cegła O/Kalisz, Katarzyna Cirko O/Wrocław, Tadeusz Kośka O/Łódź, Ewa Sawicka O/Warszawa.

Wybranym władzom gratulowała Alicja Kulka – p.o. Głównego Geodety Kraju. List z gratulacjami i życzeniami sukcesów odczytał w jej imieniu Stanisław Cegielski.

Fot. 4: Komisja wnioskowa w trakcie pracy. Na zdj. od lewej Izabela Pawłowska, Agata Milkiewicz, Krzysztof Bakuła, Marek Bittner (fot. L. Pietrzak)

Ostatnim punktem obrad było wytyczenie kierunków działalności Stowarzyszenia dla nowo wybranych władz. Komisja wnioskowa sformułowała w tym celu 16 wniosków, z których, po dyskusjach przyjętych zostało 12.

Na koniec głos zabrał przewodniczący zebrania dziękując wszystkim za zaangażowanie w działalności w Stowarzyszeniu a w szczególności organizatorom tego wydarzenia za sprawną organizację. Obrady zakończyły się wyprowadzeniem Sztandaru Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Fot. 5. Uczestnicy XL Walnego Zebrania Delegatów SGP na tle Pałacu Branickich w Białymstoku (fot. Andrzej Babicz)

Wszyscy goście oraz uczestnicy spotkania otrzymali przygotowany specjalnie na to wydarzenie przez Redaktor Naczelną Przeglądu Geodezyjnego Ludmiłę Pietrzak egzemplarz wydania specjalnego miesięcznika Przegląd Geodezyjny.

Część oficjalna XL Walnego Zebrania Delegatów była transmitowana za pomocą aplikacji Zoom. Meeting.

 

XL Walne Zebranie Delegatów, jako ważne wydarzenie dla środowiska geodezyjnego, znalazło swój oddźwięk w lokalnej prasie. Białostocki Kurier Poranny zamieścił relację z wydarzenia w swoim internetowym wydaniu:

Białostocki Kurier Poranny relacja z wydarzenia >>>

Barbara Kosińska
Sekretarz Generalna SGP

W.K.