XLV edycja Konkursu Jakości Prac Scaleniowych

Data publikacji: 12.11.2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich organizuje Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Tegoroczna XLV (45) edycja Konkursu jest przeprowadzana na podstawie Regulaminu zatwierdzonego w dniu 10 września 2021 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Szymona Giżyńskiego.

Na podstawie Regulaminu Konkursu, celem jego przeprowadzenia na poziomie centralnym, powołany został Główny Sąd Konkursowy, w składzie:

 • Pani Lidia Kostańska – Dyrektor Departamentu Nieruchomości MRiRW jako Przewodniczący Głównego Sądu Konkursowego,
 • Pan Jerzy Kozłowski – Przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich wskazany na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Głównego Sądu Konkursowego,
 • Pan Kamil Baćkowski – Specjalista w Wydziale Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w DN MRiRW jako sekretarz GSK,

oraz pozostali Członkowie GSK w osobach:

 • Pani Agnieszka Fido-Chmielewska – Zastępca Dyrektora w DN MRiRW,
 • Pan Robert Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w DN MRiRW,
 • Pan Waldemar Władziński – Przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Celem Konkursu jest systematyczne doskonalenie jakości wykonawstwa prac scaleniowych pod względem gospodarczym, technicznym i organizacyjnym, w tym promowanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji scaleń gruntów finansowanych ze środków wspólnotowych.

 

W wyniku rozstrzygnięć podjętych przez Oddziałowe Sądy Eliminacyjne działające w Urzędach Marszałkowskich, do udziału w Konkursie zostało zgłoszonych 20 prac.:

 • 13 prac w kategorii – projekty scaleń gruntów zakończone z latach 2019-2021, oraz
 • 7 prac w kategorii – założenia do projektów scaleń gruntów przewidziane do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ocena nadesłanych projektów scaleń gruntów przez Główny Sąd Konkursowy nastąpi na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu nadając im wartości punktowe:

 • za ocenę koncepcji gospodarczej projektu – maksymalnie 60 pkt.;
 • za trudności wykonania pracy spowodowane ukształtowaniem terenu, lokalizacją siedlisk, usytuowaniem użytków gruntowych, uciążliwością szachownicy gruntów i innymi warunkami miejscowymi – maksymalnie 10 pkt.;
 • za zastosowanie w pracach scaleniowych nowych technologii, postępu technicznego i organizacyjnego – maksymalnie 10 pkt.;
 • za przejrzystość, czytelność i estetykę operatu scaleniowego – maksymalnie 10 pkt..;
 • oraz za inne, dodatkowe okoliczności podnoszące jakość rozwiązania projektowego – maksymalnie 10 pkt.,

łącznie  maksymalnie 100 punktów.

 

Ocena nadesłanych założeń do projektów scaleń gruntów przez Główny Sąd Konkursowy nastąpi na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu nadając im wartości punktowe:

 • za ocenę koncepcji założeń do projektu scalenia – maksymalnie 80 pkt.;
 • za ilość punktów uzyskanych przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy oraz pozycja na zatwierdzonej liście operacji – maksymalnie 10 pkt.;
 • za opracowanie analizy w formie graficznej i opisowej, w szczególności studium środowiskowego oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia – maksymalnie 10 pkt.;

łącznie maksymalnie 100 punktów.

 

Uroczyste zakończenie Konkursu, a więc i wręczenie dyplomów oraz nagród Laureatom Konkursu nastąpi podczas Seminarium podsumowującego XLV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Seminarium zostało zaplanowane w dniach 25 i 26 listopada 2021 r. w Wieliczce.

Przeprowadzenie Seminarium ma na celu – poza uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów laureatom konkursu – wymianę zdobytych doświadczeń i prezentację dobrych praktyk stosowanych przy realizacji prac scaleniowych.

 

Scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym – są bardzo ważne dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Od 1 maja 2004 r., czyli od wejścia Polski do UE, do 2021 r. na działanie Scalanie gruntów zostało wydatkowanych ponad 445 mln euro.

Środki te pozwoliły zrealizować 280 projektów scaleniowych, o łącznej powierzchni 254 tys. ha gruntów. Scaleniem gruntów objęto ponad 55 tys. (55 218) gospodarstw rolnych i prawie 658 tys. (657 878) działek ewidencyjnych.

W wyniku przeprowadzonych scaleń gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym poprawił się między innymi rozłóg gruntów w poszczególnych gospodarstwach rolnych, a  liczba działek ewidencyjnych zmniejszyła się o 43 %. 

 

Dostrzegając wagę i korzyści wynikające ze scaleń gruntów dla rozwoju polskiej wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków, na tzw. okres przejściowy – do 30 czerwca 2025 r., w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 137 mln euro, co pozwoli zrealizować scalenia gruntów na powierzchni ok. 56 tys. ha gruntów.

 

Załącznik:

Prace zgłoszone do rozpatrzenia przez Główny Sąd Konkursowy 2021

GK