XXII JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI – Wrocław 2014 r.

Data publikacji: 27.10.2014

 W dniach 22-23 września 2014 r. odbyła się we Wrocławiu konferencja ,,XXII JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI” zorganizowana przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską i Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu.

,,XXII Jesienną Szkołę Geodezji” otworzyła Prezes Oddziału SGP we Wrocławiu Bożena Tabisz.

Zaproszonych Gości i uczestników konferencji powitał Profesor Andrzej Borkowski ‑ Dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki.

 Była to sesja jubileuszowa poświęcona:

„40-leciu badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska”

oraz

,,45-leciu pracy zawodowej Profesora Doktora Habilitowanego Stefana Caconia”

 

 

Referat poświęcony ,,40-leciu badań geodynamicznych na obszarze Dolnego Śląska” wygłosił Jubilat Prof. dr hab. Stefan Cacoń.

Następnie prowadzący konferencję dr Krzysztof Mąkolski przedstawił sylwetkę JUBILATA ‑ od wczesnego dzieciństwa uwieczniony slajdami, przez szkołę średnią i pracę na uczelni, którą rozpoczął w 1967r. bezpośrednio po studiach. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1972 roku, a doktora habilitowanego w roku 1981. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1992 roku. Z Jego działalnością naukowo-dydaktyczną w Akademii Rolniczej we Wrocławiu wiążą się kolejne awanse na stanowiska: adiunkta (1973), docenta (1985), profesora nadzwyczajnego (1991) i profesora zwyczajnego (1999). Główne zainteresowania dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) skupił na geodezji wyższej i geodezji satelitarnej. Wieloletni, wyróżniający się opiekun Koła Naukowego Geodetów. Stworzył wrocławską szkołę badań geodynamicznych. Uczestniczył w licznych międzynarodowych kongresach, konferencjach sympozjach i seminariach. Kierował 4 grantami KBN i grantem Komisji Europejskiej w ramach Akcji COST 625. Dorobek naukowy stanowi ponad 150 publikacji, 1 skrypt, 3 podręczniki i 3 patenty. Wypromował 4 doktorów oraz opiekował się ponad 60 pracami dyplomowymi.

Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, a w tym: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złote Odznaki ZNP, NOT i SGP a w 2011r. odznakę diamentową, 6 nagród Ministra i wiele nagród Rektora.

Podziękowaniom i życzeniom kierowanym do Jubilata nie było końca.

Prof. Stefan Cacoń jest nieprzerwanie członkiem SGP od momentu ukończenia studiów, a już w 1968 został wybrany Przewodniczącym Koła SGP przy ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, którą to funkcję pełnił z wielkim oddaniem do 1986r. Rezygnację z tej funkcji złożył po wyborze w roku 1986 na Prezesa Oddziału Wrocławskiego, którym był do 1989r, a w kadencji 1989-1992 został wybrany v-prezesem Oddziału. Jako wieloletni członek Komisji Nauki i Techniki przy Zarządzie Oddziału Wrocławskiego SGP był animatorem i prelegentem Dnia Geodezji wramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki NOT. Mimo wielu zajęć naukowych i dydaktycznych w dalszym ciągu aktywnie współpracuje z Zarządem Oddziału.

W dniu 24 czerwca 2014r Zarząd Główny SGP za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej a nade wszystko w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich nadał prof. Dr hab. Stefanowi Caconiowi medal ,,W DOWÓD UZNANIA”. Medal wręczył Jubilatowi obecny na konferencji Prezes Zarządu Głównego SGP Stanisław Cegielski.

 Po uroczystościach przystąpiono do sesji naukowej.

Tematy referatów:

1. Krzysztof Mąkolski, Mirosław Kaczałek ‑ Badania Geodezyjne realizowane dla obiektów przyrody nieożywionej na wybranych obszarach Dolnego Śląska.

2. Bernard Kontny ‑ Współczesna geodynamika Sudetów i Przedgórza Sudeckiego ‑ projekty GESUD I i GESUD II.

3. Vladimir Schenk ‑ Mobilność głównych stref tektonicznych na obszarze Sudetów polskich i czeskich ‑ projekt Sudety.

4. Śvabensky Otakar, Josef Waigel – Badania współczesnych ruchów geodynamicznych w rejonie Masywu Śnieżnika Kłodzkiego realizowane w ramach współpracy Instytutu Geodezji Uniwersytetu Technicznego z Brna z Instytutem Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 Drugi dzień ,,XXII Jesiennej Szkoły Geodezji” składał się z trzech sesji referatowych.

 I sesja:

1. Mucharska A. ‑ Budynek jako obiekt bazy danych ewidencji gruntów i budynków. ‑ Referat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

2. Bęcek K. ‑ Copernicus Sentinel: Najnowszy program zobrazowania powierzchni Ziemi oraz jego znaczenie dla rozwoju fotogrametrii i teledetekcji w Polsce i na świecie.

3. Mrówczyńska M. ‑ Identyfikacja parametrów modelu liniowego i nieliniowego sieci kinetycznej pomiarowo-kontrolnej.

4. Banaś M. ‑ Empiryczne testy metod estymacji odpornej w kontekście wyrównania obserwacji i wyznaczenia przemieszczeń punktów okresowo obserwowanych sieci geodezyjnych.

5. Siejka Z. -Badanie dokładności precyzyjnego pozycjonowania GNSS, w czasie rzeczywistym za pomocą technologii RTX XFILL.

II sesja referatowa:

6. Goszczyńska A. ‑ Wykorzystanie systemów światłowodowych w pracach geodezyjnych.

7. Mąkolski K., Grzeja O. ‑ Badania deformacji przestrzennych stalowych konstrukcji wysmukłych.

8. Warchala E. ‑ Wykorzystanie geodezyjnych pomiarów deformacji do opracowania modelu odkształceń górotworu w rejonie filarów ochronnych.

9. Kaczorowski M., Aleksandrowski P., Jóźwik M., Szczerbowski Z. ‑ Nowe perspektywy badań tektonicznych w Laboratorium Geodynamicznym w Książu.

10. Szczerbowski Z., Kaczorowski M., Jóźwik M., Zdunek R. ‑ Podziemny monitoring mobilnych tektonicznie obszarów w ramach projektu badawczego konsorcjum AGH-CBK-KS Bochnia, jako nowy wymiar badań geodynamicznych.

 III sesja referatowa była prowadzona przez SGP współorganizatorów Bożenę Tabisz i Stanisława Cegielskiego.

11. Kowalczyk M. ‑ Suburbanizacja a rynek gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Wrocławia.

12. Mąkolski K., Kaczałek M., Bury G., Łotecki A. ‑ Wybrane zagadnienia związane z wyznaczaniem położenia granic nieruchomości.

13. Andrzejczak K., Różak A. ‑ Ocena możliwości wykorzystania danych Informatycznego Systemu Osłony Kraju na potrzeby sprawdzenia aktualności i aktualizacji ewidencji w zakresie informacji o budynkach i użytkach leśnych.

14. Sowa W., Mąkolski K. ‑ Ouo Vadis Geodezjo ‑ omówienie wybranych przepisów zawartych w nowym prawodawstwie dotyczącym zagadnień związanych z wykonawstwem geodezyjnym.

Podsumowanie konferencji, obrad:

Referaty były bardzo ciekawe i interesujące, dyskusja podsumowująca trwała bardzo długo.

Prelegenci jak i uczestnicy uznali by Jesienna Szkoła Geodezji miała charakter ciągły.

  

Informację i zdjęcia przekazała: Katarzyna Cirko

 W.K.