XXXIX Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – komunikat.

Data publikacji: 16.02.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej informują, że w kwietniu 2017 r. zostaną przeprowadzone zawody międzyszkolne i etap centralny XXXIX edycji Olimpiady dla młodzieży średnich szkół geodezyjnych. Olimpiada, popularyzując zawód geodety stwarza młodzieży warunki do szlachetnego współzawodnictwa i rozwoju uzdolnień. O uznaniu Olimpiady świadczy fakt, że chęć uczestniczenia w niej wyraża coraz większa liczba szkół geodezyjnych. W zawodach pierwszego stopnia bieżącej edycji Olimpiady wzięło udział 710 uczniów z 71 szkół.

Otrzymywana corocznie z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja na organizację Olimpiady wystarcza jedynie na sfinansowanie podstawowych wydatków związanych z jej przeprowadzeniem, a wszelka pomoc rzeczowa i finansowa ze strony firm geodezyjnych wzbogaca jej oprawę i pozwala na wręczanie laureatom i finalistom nagród rzeczowych stanowiących dodatkowe uznanie dla ich trudu i talentu. Natomiast prezentacja nowego sprzętu pomiarowego i przeprowadzane w czasie trwania Olimpiady seminaria dla nauczycieli pozwalają na zapoznanie młodzieży i nauczycieli zawodu z najnowszymi technikami i technologią wykonywania pomiarów geodezyjnych.

W tej sytuacji zwracamy się do firm geodezyjnych i członków SGP z prośbą o propagowanie i wspieranie idei Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej jako istotnego czynnika kształcenia na poziomie szkolnictwa średniego przyszłych kadr wykonawstwa geodezyjnego poprzez fundowanie nagród rzeczowych lub wpłaty dowolnych kwot na konto Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny, ul. Czackiego 3/5, OO-043 Warszawa, nr 79-11602202-00000000-55156880 z dopiskiem OWGiK.

Wszystkie informacje o Olimpiadzie, w tym jej Regulamin, są umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich http://sgp.geodezja.org.pl/nasza-dzialalnosc/owgik .

Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

W.K.