XXXIX Zjazd Delegatów SGP – Olsztyn 2017r.

Data publikacji: 03.07.2017

 

W dniach 30.06-02.07. 2017 r. w Olsztynie odbył się XXXIX Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W wyniku wyborów nowym Prezesem Zarządu Głównego SGP został dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW. Wszyscy Delegaci serdecznie gratulowali nowowybranemu Prezesowi.

Do władz Stowarzyszenia wybrani zostali również:

Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich z wyboru imiennego:

 • Pachuta Andrzej o.Warszawa
 • Wilczewski Tadeusz o.Białystok
 • Meusz Alicja o.Wrocław
 • Kowalewska Anna o.Olsztyn
 • Bakuła Krzysztof o.Warszawa
 • Cegielski Stanisław o.Kalisz
 • Buśko Małgorzata o.Kraków
 • Rus Ryszard o.Gdańsk
 • Brożyna Marian o.Białystok
 • Gabryszewski Mieczysław o.Wrocław
 • Mączewski Krzysztof o.Warszawa
 • Pawłowska Izabela o.Łódź
 • Janik Przemysław o.Kielce

zastępcy członków:

 • Izdebski Waldemar o.Warszawa
 • Pręgowski Dariusz o.Warszawa
 • Dyrda Ewa o.Katowice

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich wybrani zostali:

 • Lipecki Tomasz o.Kraków
 • Cirko Katarzyna o.Wrocław
 • Narewski Krzysztof o.Bydgoszcz
 • Kośka Tadeusz o.Łódź
 • Songin Maria o.Suwałki
 • Wojciuk Mirosława o.Białystok
 • Firliciński Wiesław o.Legnica

zastępcy członków:

 • Plewka Małgorzata o.Warszawa
 • Biskup Adam o.Kielce

Członakmi Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich zostali:

 • Mielnik Anna o.Wrocław
 • Borysiuk Tadeusz o.Białystok
 • Jóźwik Mieczysław o.Kraków
 • Popko Iwona o.Suwałki
 • Sawicka Ewa o.Warszawa
 • Berliński Zdzisław o.Łódź
 • Lewartowski Tomasz o.Warszawa

zastępcy członków:

 • Dworakowski Zdzisław o.Warszawa
 • Tuchowski o.Jan Legnica

 

       Zjazd odbywał się w Olsztynie w Hotelu Omega nad jeziorem Ukiel/Krzywe. Koleżanki i Koledzy z oddziału w Olsztynie pod przewodnictwem kol. Prezes Marioli Gilskiej, wykazali się talentem organizacyjnym i zadbali o najdrobniejsze szczegóły, stawiając wysoko poprzeczkę dla organizatorów kolejnych Zjazdów Delegatów. Wszyscy uczestnicy wyrażają swoje zadowolenie i dziękują całemu zespołowi za ogrom pracy włożony w organizację tego przedsięwzięcia.

 

      Delegaci podjęli uchwałę, w której zobowiązali nowy Zarząd Główny do podjęcia szeregu działań i nakreślili kierunki rozwoju Stowarzyszenia na lata 2017-2021. <uchwała do pobrania w formacie pdf>

 

 

Uchwała

XXXIX Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Olsztyn, 30.06-02.07.2017 r.

 

        Na podstawie § 23 ust.1 Statutu Stowarzyszenia Geodetów Polskich Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich zobowiązuje Zarząd Główny do:

 

 1. Kontynuowania działań promujących SGP, szczególnie wśród geodetów rozpoczynających pracę w zawodzie.
 2. Kontynuowania dialogu z innymi stowarzyszeniami geodezyjnymi, w celu wypracowania wspólnych bądź optymalnych postulatów dotyczących zmian przepisów prawa, w tym możliwości ewentualnego utworzenia samorządu zawodowego.
 3. Powołania Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów 100-lecia SGP.
 4. Postulowania pilnych zmian przepisów geodezyjnych w zakresie:
  1. likwidacji licencji oraz wprowadzenia terminu granicznego weryfikacji prac ;
  2. wprowadzenia opłat ryczałtowych;
  3. zdefiniowania minimalnych wymagań dla osób wykonujących klasyfikację gleboznawczą;
  4. likwidacji obowiązku klasyfikacji gruntów leśnych;
  5. uzupełnienia wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej informacją o przysługującym prawie do wstępu na grunt;
 5. Postulowania pilnych zmian przepisów geodezyjnych w zakresie znacznego ograniczenia informacji przedmiotowych gromadzonych przez ewidencję gruntów i budynków
 6. Kontynuowania dialogu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa dotyczącego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i przepisów około budowlanych, dotyczących w szczególności:
  1. możliwości wskazania geodety jako uczestnika procesu inwestycyjnego;
  2. utworzenia inspekcji geodezyjnej w tym procesie;
  3. zakresu prac geodezyjnych i odpowiedzialności.
 7. Inicjowania spotkań z parlamentarzystami w celu optymalnego rozwoju kraju w zakresie geodezji i kartografii.
 8. Czynienia starań o zmianę Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, aby geodeta miał prawo dostępu do akt księgi wieczystej.
 9. Postulowania, aby system dopłat obszarowych w rolnictwie oparty był o działkę ewidencyjną, a wyniki weryfikacji terenowej wniosków o dopłaty skutkowały ewentualną zmianą danych przedmiotowych w ewidencji gruntów i budynków.
 10. Czynienia starań o zmianę właściwych przepisów celem wskazania gminy jako beneficjenta środków przeznaczonych na prace scaleniowo-wymienne.
 11. Podjęcia działania mającego na celu wyegzekwowanie od Skarbu Państwa środków na pełne pokrycie kosztów prowadzenia przez organy administracji samorządowej zadań w zakresie administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii.
 12. Domagania się, aby środki pieniężne uzyskiwane z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego były w całości wykorzystywane na zakup usług i potrzeby związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii.
 13. Czynienia starań o prawidłowo funkcjonujący standard wymiany danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi do prowadzenia zbiorów danych geodezyjnych i kartograficznych.
 14. Postulowania konieczności kształcenia ustawicznego geodetów.
 15. Wsparcia Stowarzyszenia GEOCENTRUM w Opatowie w pozyskaniu nowej siedziby Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie.
 16. Podjęcia działań ukazujących osiągnięcia Stowarzyszenia Geodetów Polskich i zawodu geodety, w tym poprzez zaktywizowanie sekcji tematycznych.
 17. Podjęcia dyskusji nad wprowadzeniem ograniczenia do dwóch kadencji sprawowania funkcji Prezesa SGP i Prezesów Oddziałów.
 18. Dokonania przeglądu i przedstawienia propozycji zmian w Regulaminie Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.
 19. Poszerzenia zakresu informacji o bieżącej działalności Zarządu Głównego, Oddziałów, Sekcji Naukowo-Technicznych i Głównych Komisji udostępnianych na stronie internetowej SGP.
 20. Rozpoczęcia prac związanych z ochroną historycznych znaków granicznych w ramach programu UNESCO.
 21. Zwiększenia aktywności Stowarzyszenia na forum międzynarodowym (np. FIG).
 22. Podjęcia skutecznych działań w celu egzekwowania składek członkowskich.
 23. Poszukiwania nowych źródeł finansowania Stowarzyszenia.
 24. Wnioskowania do GGK w sprawach dotyczących określenia minimalnych wymagań dla osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie art. 44 ust.1 pkt 3 Ustawy Pgik.

 

 

 

 

 

D.W.