XXXVIII OWGiK 2015/16 – Harmonogram, wytyczne

Data publikacji: 28.09.2015

 

XXXVIII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Harmonogram XXXVIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej:

Kwiecień 2015

·    Ustalenie przez Komitet Główny terminów przeprowadzenia XXXVIII edycji Olimpiady oraz przekazanie ich do MEN wraz z wnioskiem o umieszczenie, Olimpiady WGiK w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych, publikowanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego lub części pisemnej egzaminu zawodowego w 2016 r.

Maj 2015

·    Ustalenie miejsca odbycia zawodów II i III stopnia.

Czerwiec 2015

·    Zlecenie opracowania pytań na etap szkolny XXXVIII edycji Olimpiady.

·    Przeprowadzenie wstępnych uzgodnień z bezpośrednimi organizatorami, tj. Dyrektorem Szkoły i Zarządem Oddziału SGP spraw dotyczących możliwości i warunków zorganizowania zawodów II i III stopnia Olimpiady.

·    Dostosowanie regulaminu Olimpiady do znowelizowanego rozporządzenia MEN z dnia 24 września 2014 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz do zmian w programie nauczania w średnich szkołach geodezyjnych.

·    Przedstawienie znowelizowanego Regulaminu Olimpiady do akceptacji przez Zarząd Główny SGP.

Sierpień 2015

·    Opracowanie Szczegółowych Wytycznych XXXVIII edycji Olimpiady i zatwierdzenie ich przez Komitet Główny.

Wrzesień 2015

·    Opublikowanie na stronie internetowej organizatora zaktualizowanego Regulaminu Olimpiady WGiK, Szczegółowych Wytycznych XXXVIII edycji Olimpiady oraz harmonogramu jej przebiegu.

·    Przekazanie szkołom informacji o wymaganiach dotyczących udziału w Olimpiadzie oraz zgłoszenia uczestnictwa.

·    Zlecenie przez Komitet Główny zespołom specjalistów opracowania zadań i pytań na etapy międzyszkolny i centralny.

·    Powołanie składu Jury Olimpiady.

Październik 2015

·    Zatwierdzenie przez Komitet Główny zestawu pytań i zadań na etap szkolny Olimpiady. Przekazanie szkołom, które zgłoszą udział w Olimpiadzie, zestawu pytań i zadań w zalakowanych nastąpi siedem dni przed rozpoczęciem zawodów.)

·    Do 1.10.2015 – zgłoszenie przez Szkoły uczestnictwa w XXXVIII edycji Olimpiady;

·    Przeprowadzenie zawodów I stopnia – etap szkolny:

–        22.10.2015 – zadania pisemne i testowe,

–        23.10.2015 – sprawdzian terenowy.

Wszystkie szkoły rozpoczynają zawody o tej samej godzinie określonej w Szczegółowych Wytycznych.

·      Wizytacja przez Komitet Główny kilku szkół w celu oceny sposobu przeprowadzenia zawodów pierwszego stopnia ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów dotyczących zachowania tajemnicy zadań.

Listopad 2015

Do 15.11.2015 – szkoły podsumowują przebieg zawodów I stopnia i przekazują do Komitetu Głównego protokoły i dokumenty określone w Regulaminie Olimpiady oraz nazwiska trzech kandydatów proponowanych do zakwalifikowania do zawodów II stopnia.

Grudzień 2015

·    Komitet Główny Olimpiady:

–        analizuje przekazane przez szkoły protokoły z etapu szkolnego,

–        na podstawie przekazanych wyników etapu szkolnego ustala uczestników reprezentujących szkołę w zawodach II stopnia.

Styczeń 2016

·    Komitet Główny Olimpiady:

–        przygotowuje i przekazuje do MEN sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania w roku 2015 (dot. XXXVII i XXXVIII edycji Olimpiady)

–        do 15.01.2016 ogłasza listę szkół i osób zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego Olimpiady,

–        do 31.01. 2016 zatwierdza skład Komitetu Organizacyjnego zawodów II i III stopnia.

Luty 2016

·    Ustalenie przez Komitety Organizacyjny i Główny szczegółowego programu przebiegu zawodów drugiego i trzeciego stopnia

Marzec 2016

·    Przeprowadzenie zawodów II i III stopnia.

–        30.03.2016 przyjazd uczestników i zakwaterowanie.

·    Zawody II stopnia – etap międzyszkolny:

–        31.03.2016 – rozwiązanie zadań tekstowych i testów,

Kwiecień 2016

·    Przeprowadzenie zawodów II i III stopnia.

–        1.04.2016 sprawdzian umiejętności praktycznych.

Ogłoszenie przez jury wyników zawodów II stopnia:

– klasyfikacji zespołowej w zawodach międzyszkolnych,

– nazwisk 20. uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia.

·    2.04. 2016zawody III stopnia – etap centralny

1.       część zawodów – rozwiązanie zadań testowych w czasie 45 min.

Ogłoszenie wyników i listy 10. finalistów.

2.       część zawodów – finał

·    Ogłoszenie przez przewodniczącą jury wyników Olimpiady, tj. klasyfikacji indywidualnej i zespołowej.

·    Uroczyste zakończenie Olimpiady

Wręczenie zaświadczeń i dyplomów oraz nagród rzeczowych laureatom, finalistom i zwycięskim zespołom szkolnym.

·       Opublikowanie informacji i wyników z przebiegu II i II etapu na stronie internetowej SGP oraz w branżowych czasopismach.

Maj 2016

·    Podsumowanie przez Komitet Główny przebiegu i wyników Olimpiady.

Czerwiec 2016

·    Przygotowanie sprawozdania z Olimpiady wg wymogów umowy i przekazanie sprawozdania do MEN.

 

Harmonogram XXXVIII OWGiK w roku szkolnym 2015/2016 (pdf) >>>

Szczegółowe wytyczne XXXVIII OWGiK w roku szkolnym 2015/2016 (pdf) >>>

W.K.