Zmarł dr hab. Mieczysław Kwaśniak

Data publikacji: 23.10.2020

Wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej oraz geodezji górniczej, wychowawca i przyjaciel wielu pokoleń geodetów.

Człowiek o niezwykłej życzliwości i skromności, zawsze pomocny innym.

Mieczysław Kwaśniak urodził się 11 listopada 1954 r. w Garwolinie w dawnym województwie warszawskim. W 1974 r. ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera ze specjalnością geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Bezpośrednio po zakończeniu studiów rozpoczął pracę na tymże Wydziale w charakterze nauczyciela akademickiego w Zakładzie Geodezji w Budownictwie Podziemnym i Górnictwie w Instytucie Geodezji Gospodarczej. W 1988 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie geodezja i kartografia. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 r., a w następnym roku uzyskał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej.

Prof. Mieczysław Kwaśniak był autorem wielu publikacji naukowych, a także współautorem trzech podręczników akademickich. Był również recenzentem wielu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się w obszarach: geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń, różnych metod opracowywania obserwacji, modelowania danych geodezyjnych oraz metod wykrywania błędów grubych w układach obserwacyjnych. Badania naukowe w wymienionych obszarach realizował zarówno jako uczestnik różnych zespołowych projektów naukowo-badawczych (KBN) jak i w ramach badań statutowych oraz własnych. Był również współautorem wielu ekspertyz z zakresu badania przemieszczeń i deformacji różnych obiektów inżynierskich.

W ramach obowiązków dydaktycznych prof. Mieczysław Kwaśniak prowadził zajęcia ze studentami studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Prowadzi wykłady z przedmiotów: geodezyjne pomiary przemieszczeń, pomiary przemieszczeń i analiza deformacji, geodezja w budownictwie podziemnym i górnictwie oraz grafika inżynierska. Prowadził również zajęcia projektowe i ćwiczeniowe z przedmiotów: geodezyjne pomiary przemieszczeń oraz pomiary przemieszczeń i analiza deformacji. Za pracę naukową i dydaktyczną był kilkukrotnie nagradzany przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

Prof. Mieczysław Kwaśniak był opiekunem ponad stu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, a także recenzentem podobnej liczby prac dyplomowych. Był również członkiem dwóch dyplomowych komisji egzaminacyjnych.

W ramach działalności organizacyjnej prof. Mieczysław Kwaśniak pełnił m.in. funkcje: Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Rzecznika Dyscyplinarnego Rektora PW ds. Studentów oraz członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

Dr hab. inż. Janina Żaczek Peplińska

Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych

 

 

Rodzinie oraz wszystkim Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia.

Koleżanki, Koledzy,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

 

GK