Artykuł dr Katarzyny Walkowiak, „Podstawy teoretyczne samorządu zawodowego geodetów i kartografów”

Data publikacji: 12.11.2014

W ostatnim czasie, w części środowiska geodezyjnego, powróciła dyskusja nad potrzebą utworzenia samorządu zawodowego geodetów i kartografów. Dla jednych samorząd zawodowy jawi się jako szansa na kompleksowe uporządkowanie spraw związanych z wykonywaniem zawodu oraz na zwiększenie wpływu geodetów na stanowienie prawa, u innych wywołuje poczucie zagrożenia i niepewności. Wydaje się jednak, że najwięcej jest tych, którym brakuje pogłębionej dyskusji oraz rzetelnej wiedzy na ten temat.

Realizując uchwałę XXXVIII Zjazdu Delegatów SGP, która zobowiązuje Zarząd Główny do aktywnego włączenia się w dyskusję na temat potrzeby utworzenia samorządu zawodowego geodetów, jego roli, zadań i zasad funkcjonowania oraz praw i obowiązków jego członków”, Zarząd Główny delegował swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach Zespołu roboczego ds. opracowania koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów.

Z inicjatywy organizacji geodezyjnych uczestniczących w pracach tego Zespołu, w tym Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Pani dr Katarzyna Walkowiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w artykule „Podstawy teoretyczne samorządu zawodowego geodetów i kartografów” przedstawia zalety i wady samorządu. Mamy nadzieję, że tym samym zostanie zapoczątkowana merytoryczna dyskusja na temat potrzeby utworzenia samorządu zawodowego geodetów i kartografów, która będzie podstawą do wypracowania wspólnego poglądu Stowarzyszenia Geodetów Polskich na przyszły sposób organizacji zawodu.

Ewentualne uwagi lub opinie członkowie SGP proszeni są o przesyłanie na adres e-mail swojego Oddziału i na adres e-mail Zarządu Głównego SGP biuro@sgp.geodezja.org.pl.

 

Artykuł:

dr Katarzyna Walkowiak, „Podstawy teoretyczne samorządu zawodowego geodetów i kartografów” >>>

W.K.