Dziwny pomysł na reorganizację geodezji.

Data publikacji: 25.02.2016

W Rzeczpospolitej w dniu 25 lutego 2016 r. ukazał się dodatek lobbingowy Infrastruktura Środowisko – Planowanie przestrzenne – Geologia przygotowany przez GEOLAND Consulting International Sp. z o.o. autorstwa Pana Eugeniusza M. Makowskiego. W dodatku tym Autor porusza wiele różnych problemów w tym między innymi to, że zaniechanie wprowadzenia katastru w Polsce spowodowało i powoduje do dziś miliardowe straty w PKB. Autor przekonuje, że w interesie państwa jest wprowadzenie instytucji katastru i usytuowanie jej w departamencie geodezji w Ministerstwie Rozwoju. Równolegle postuluje utworzenie departamentu katastru w Ministerstwie Finansów, a obecnie istniejący Główny Urząd Geodezji i Kartografii proponuje zlikwidować, zaś część jego obowiązków przenieść do Instytutu Geodezji i Kartografii i oraz na uczelnie wyższe (np. Politechnikę Warszawską, Wrocławską i AGH).

W opinii Stowarzyszenia Geodetów Polskich propozycja likwidacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przyniosłaby niepowetowane szkody w prawidłowym funkcjonowaniu państwa polskiego.

Główny Geodeta Kraju przy pomocy GUGiK jest, bowiem koordynatorem ważnych dla funkcjonowania Państwa spraw wynikających z zapisów ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. GGK we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw, ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej, finansów publicznych, środowiska i sprawiedliwości, prezesami Głównego Urzędu Statystycznego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach. Działania te są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki i polityki informacyjnej państwa. Likwidacja organu, jakim jest Główny Geodeta Kraju wpłynęłaby z pewnością na obniżenie spójności zasobów informacyjnych kraju, mogłaby prowadzić do sporów kompetencyjnych i rozmycia odpowiedzialności, a w konsekwencji powodować obniżenie sprawności funkcjonowania państwa wszędzie tam, gdzie informacja o przestrzeni i własności jest podstawą planowania strategicznego i podejmowania decyzji.

Przypomnijmy, że działania likwidacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii miały już miejsce w przeszłości, ale okazywały się absolutnie chybione i GUGiK był ponownie tworzony.

W.K.