Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej 21 listopada 2014 r.

Data publikacji: 23.11.2014

W dniu 21 listopada br. członkowie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej zostali zapoznani przez Pana Kazimierza Bujakowskiego Głównego Geodetę Kraju z przyczynami zmian Prawa geodezyjnego i kartograficznego, przebiegiem procesu legislacyjnego, wnioskami zebranymi podczas narad i spotkań. Pan Witold Radzio przedstawił główne zmiany wprowadzone w ramach nowelizacji do Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Pan Kazimierz Bujakowski GGK poddał pod dyskusje następujące problemy:

  • Czy wprowadzić opłatę ryczałtową za materiały udostępniane do wykonywania małych prac geodezyjnych?
  • Czy rozważane zmiany zmierzają w dobrym kierunku?
  • Jakie inne działania należy podjąć, aby usprawnić obsługę wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej?

Po prezentacjach odbyła się dyskusja, w której głos zabrało wielu członków PRGiK.

Stanisław Cegielski Prezes SGP powiedział, że obrany przez GUGiK kierunek jest właściwy, ale dodał, że nie zamyka on wszystkich kwestii, które powinny być objęte zmianami i że zmiany te powinny być szybko dokonane. Powinno się już przystąpić do opracowania nowego Pgik, które dopracowałoby występujące mankamenty i uwzględniło postulaty SGP i innych organizacji wprowadzenia do ustawy Pgik spraw realizowanych przez geodetów a znajdujących się w innych ustawach. Powiedział o potrzebie likwidacji licencji dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, likwidacji „Zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej” określanego, jako „zgłoszenie uzupełniające”, a powinna istnieć możliwość uzupełnienia takiego zapotrzebowania na pierwotnym zgłoszeniu pracy geodezyjnej/kartograficznej. Potrzeba jest dokonania wielu zmian i to szybko wprowadzonych, bo one zabierają cenny czas geodetom i administracji. Wymienione działania są często przyczyną konfliktów pomiędzy geodetami i ośrodkami.

Pan Krzysztof Cisek SGP przypomniał, że jeden z postulatów przedstawionych w czasie protestu geodetów pod pomnikiem obok Sejmu mówił o rozwiązaniu PRGiK, bo nic nie robi. Sam uważa, że PRGiK jest potrzebna i nie powinna być rozwiązana. Mówił o cenach niektórych prac, których cenę trudno ustalić w monecie rozmów ze zleceniodawcą, bo nie wiadomo ile ośrodek naliczy za wykorzystanie danych z ośrodka. Obecnie dla wielu prac opłata dla Powiatowego Ośrodka wzrosła 2-3 krotnie. Zdaniem Pana Ciska konieczna jest zmiana w opłatach na rzecz ośrodka zwłaszcza dla małych prac geodezyjnych. Zaproponował powołanie Zespołu, który przygotuje założenia do dyskusji na kolejne posiedzenie Rady 15 grudnia 2014 r.

Dr hab. inż. Baranowski z IGiK powiedział, że środowisko naukowe jest zadowolone z zapisów, bo mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów danych pzgik w celach edukacyjnych, badawczych i rozwojowych. Stwierdził, że przy informatyzacji zasobu powinno brać udział środowisko geodezyjne i że geodeci nie powinni być marginalizowani przez informatyków. Jest za powołaniem Zespołu i w skład tego Zespołu powinni wejść również naukowcy.

Pan Waldemar Klocek z PGK zadał pytanie jak powinna być wykonana praca, aby jej nie było trzeba powtarzać w przyszłości. Zgadza się z GGK, że proponowane zmiany są potrzebne. Powiedział, że terminy przygotowania materiałów przez ośrodki nadal są długie, bo ok. 50% ośrodków nie jest zinformatyzowanych i stwierdził, że może należałoby zlikwidować ośrodki. Niektóre ośrodki w dalszym ciągu żądają, aby wykonawca kartował na pierworysach. Są też problemy z formą przekazania materiałów do ośrodków.

Pani Ewa Świnarska z PLK powiedziała, że przyjmuje informacje o nieprawidłowościach w działaniu kolejowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i prosi o zgłaszanie nieprawidłowości. Uważa, że powiatowe ośrodki dokumentacji nie działają dobrze, bo nie wydają wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania prac, a geodeci którzy pracują na rzecz kolei nie wiedzą jakie materiały w ośrodku się znajdują. Powoduje to konieczność ponownego pobierania brakujących materiałów i wnoszenia opłata raz jeszcze.

Pan Bogdan Grzechnik z GIG powiedział, że najważniejsze działanie to sprawna obsługa wykonawców. GUGiK powinien sprawdzić, o ile wydłużyły się okresy udostępniania materiałów, bo teraz jest gorzej. Zapytał, czy była zrobiona ocena zmiany opłat, przed i po wprowadzeniu tych zmian. Wypis z egib kiedyś kosztował 12 zł, a teraz 50 zł. Postulował, aby ujednolicić programy informatyczne i dodał, że geodeta licencjonowany nigdzie w Europie nie jest kontrolowany przez organ. Uważa, że powierzchnia działki nie powinna być zmieniana 10 razy.

Główny Geodeta Kraju podsumowując posiedzenie stwierdził, że w dyskusji poruszono szeroko problematykę. W kraju jest ponad 370 ośrodków i sytuacja jest różna, bo jedne ośrodki dostosowały się do nowej sytuacji, a inne niestety nie i stanowi to problem. Powiedział, że wypis opatrzony klauzulą uwierzytelnienia potrzebny jest tylko do pewnych działań np. do wpisów w księdze wieczystej i dlatego konieczne jest tutaj działanie. Przekazywane materiały do ośrodka sprawdzane są pod kątem zgodności z zasobem. Należy dyskutować o wysokości opłat i o potwierdzaniu zgodności wykonanych materiałów z zasobem, ale nie o ich likwidacji.

Powiedział też o niektórych rozważanych zmianach  np. że należy:

  • wyeliminować ujawnione niespójności pojęciowei redakcyjne w ustawie oraz w załączniku,
  • doprecyzować niektóre przepisy, w szczególności dotyczące opłat, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz narad koordynacyjnych,
  • uprościć zasady udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych obejmujących niewielkie obszary lub niewielkie obiekty liniowe, poprzez wprowadzenia dla tego typu prac opłat o charakterze ryczałtowym.

Proponuje się, aby nowe regulacje prawne:

  1. wprowadzały opłatę o charakterze ryczałtowym za udostępnianie materiałów zasobu, w przypadku zgłoszenia małych prac geodezyjnych;
  2. zapewniały wykonawcy zgłoszonych małych prac geodezyjnych po uiszczeniu opłaty ryczałtowej dostęp do wszystkich materiałów zasobu, które są niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac.

Ustalono, że 15 grudnia odbędzie się druga część posiedzenia PRGiK.

Poniżej publikujemy prezentacje przedstawione podczas posiedzenia PRGiK.

 

Prezentacja Głównego Geodety Kraju Pana Kazimierza Bujakowskiego >>>

Prezentacja Pana Witolda Radzio >>>

 

W.K.