Wnioski XIX Kaliskiej Konferencji Naukowo – Technicznej, 2016 r.

Data publikacji: 26.09.2016

WNIOSKI
XIX KALISKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ
z cyklu „KATASTER NIERUCHOMOŚCI” na temat: „Modernizacja katastru, informatyzacja PZGiK i interoperacyjność zbiorów danych w aspekcie utworzenia ZSiN i realizacji środków unijnych i środków z RPO w latach 2016-2020”.
Ostrów Wielkopolski, 15 – 16 września 2016 r.

 1. Zintensyfikować działania związane z realizacją projektów: Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) oraz Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  – Faza II (ZSIN), finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Racjonalne i terminowe wykorzystanie środków unijnych oraz zabezpieczenie jakości prac geodezyjnych, poprzez zapewnienie odpowiednich terminów ich realizacji, wymaga udrożnienia procedur związanych z  uruchomieniem kolejnych przetargów na prace geodezyjne i kartograficzne oraz pilne podpisanie umów z już wyłonionymi wykonawcami.
 2. Bez stabilnego i dobrze tworzonego prawa nie jest możliwy długofalowy rozwój społeczny i gospodarczy. Bezpieczeństwo prawne jednostki związane z pewnością prawną umożliwia przewidywalność działań organów państwa a także prognozowanie działań własnych. Branża geodezyjna doświadcza nadmiaru regulacji prawnych, braku ich zharmonizowania, a przede wszystkim braku należytego ustanowienia w nich odpowiedniej vacatio legis oraz należytego formułowania przepisów przejściowych. Wnioskuje się o stabilność przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii, za wyjątkiem niezbędnych uzupełnień gwarantujących ich jednoznaczność i precyzyjność, uzasadnionych uproszczeń oraz korekt błędów w istniejących przepisach. W szczególności wnioskuje się o:
 1. doprowadzenie do spójności przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne i ustawy – Prawo budowlane, w tym:
  a) ujednolicenie definicji budynku i pojęć związanych z ich charakterystyką;
  b) ujednolicenie i doprecyzowanie zasad pomiaru i obliczania powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej budynku oraz ustanowienie, że dokumentację w tym zakresie sporządza geodeta;
 2. doprowadzenie do spójności przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przepisami dotyczącymi ujawniania użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie wyłączeń gruntów z produkcji rolnej;
 3. uszczegółowienie w przepisach trybu ustalania granic nieruchomości objętych aktami własności ziemi;
 4. zdefiniowanie w przepisach zasad dotyczących określania zasięgu (obszarowego) użytków gruntowych zabudowanych i zurbanizowanych (obecne przepisy nie wiążą zajętości parametrem obszarowym, co w praktyce prowadzi do dużej dowolności ocennej przy określaniu ich zasięgów po faktycznie zrealizowanym w wyniku procesu inwestycyjnego zagospodarowaniu przestrzennym na danej nieruchomości);
 5. uproszczenie procedury dotyczącej zgłaszania organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prac geodezyjnych lub kartograficznych poprzez: likwidację licencji określającej zakres uprawnień do wykorzystania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, likwidację zgłoszeń uzupełniających, wprowadzenie odpłatności w formie ryczałtu za udostępniane materiały zasobu, określenie w sposób jednoznaczny terminu na przeprowadzenie przez organ weryfikacji dokumentacji będącej wynikiem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

III Wprowadzić do przepisów prawa regulację umożliwiającą Głównemu Geodecie Kraju atestację systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do prowadzenia baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wnioski XIX Kaliskiej Konferencji Naukowo – Technicznej zostały przesłane Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Tomaszowi Żuchowskiemu, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Jurgielowi oraz p.o. Głównego Geodety Kraju Aleksandrze Jabłonowskiej.

 

Wnioski XIX Kaliskiej Konferencji Naukowo – Technicznej (pdf) >>>

W.K.