Ośrodek Mediacyjny

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Geodetów Polskich rozpoczyna działalność

Początek 2023 roku zbiega się z ostatnim etapem prac przygotowawczych do rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich w zakresie mediacji.

Ten nowy rodzaj działalności naszego Stowarzyszenia został wpisany do jego Statutu na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, który odbył się w Warszawie w dniu 26 stycznia 2019 r. Inspiracją do tej zmiany Statutu były potrzeby w zakresie mediacji, zgłaszane przez członków Stowarzyszenia oraz przedsiębiorców branży geodezyjnej, a także odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności art. 1832 § 3 tej ustawy, który stanowi, że „organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne”.

Zgodnie z upoważnieniem, zawartym w znowelizowanym Statucie SGP, Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę o utworzeniu Ośrodka Mediacyjnego SGP oraz o zatwierdzeniu Regulaminu organizacyjnego tego Ośrodka. Niestety, na skutek pandemii prace związane z wykonaniem tej uchwały musiały ulec spowolnieniu. Ich intensyfikacja nastąpiła dopiero w 2022 r.

Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2022 r. Zarząd Główny SGP podjął uchwałę o wpisaniu na listę mediatorów SGP pierwszych czterech osób: Elżbiety Orłowskiej, Krzysztofa Mączewskiego, Witolda Radzio oraz Andrzeja Zaręby. Jednocześnie osobom tym Zarząd powierzył zadanie zorganizowania i uruchomienia działalności Ośrodka Mediacyjnego.  Następnie Prezydium Zarządu Głównego, na zgodny wniosek tej inicjatywnej grupy mediatorów SGP, powołało Andrzeja Zarębę na stanowisko kierownika Ośrodka.

Pod kierownictwem Andrzeja Zaręby grupa inicjatywna dokonała analizy Regulaminu organizacyjnego Ośrodka i zaproponowała nowe jego brzmienie. Regulamin w nowym brzmieniu został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego z  dniu 17 grudnia 2022 r. Jest on dostępny na podmiotowej stronie internetowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W najbliższym okresie podjęte zostaną działania mające na celu: poszerzenie listy mediatorów SGP, promocję tej nowej działalności, a także przeprowadzenie szkoleń w zakresie mediacji.

Osoby zainteresowane wpisem na listę mediatorów SGP, jeżeli spełniają warunki do ubiegania się o taki wpis, określone w Regulaminie, powinny złożyć do Zarządu Głównego SGP wniosek w tej sprawie, wykorzystując do tego wzór wniosku zawarty w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Do głównych celów utworzonego Ośrodka Mediacyjnego zalicza się:

  1. prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach spornych związanych z prowadzeniem działalności w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wykonywaniem samodzielnych funkcji w tej dziedzinie ;
  2. prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji;
  3. promowanie idei mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów związanych z działalnością w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wykonywaniem samodzielnych funkcji w tej dziedzinie.

Przewiduje się, że Ośrodek osiągnie pełną gotowość do realizacji tych celów, w tym świadczenia usług w zakresie mediacji, w marcu 2023 r.

Postępowania mediacyjne prowadzone będą zgodnie ze standardami, określonymi w załączniku do Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Mediacyjnego SGP, wzorowanymi na standardach prowadzenia mediacji w postępowaniach sądowych.

Za usługi związane z postępowaniem mediacyjnym SGP pobierać będzie wynagrodzenie. Będzie ono ustalane w drodze umowy z zainteresowanymi na zasadach określonych w Regulaminie.

Regulamin Ośrodka >>>

Lista mediatorów >>>

W.K.

Wiadomości bieżące: